Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tài chính của công ty bibica 20112013

Được đăng lên bởi myzuong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 917 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CÔNG TY CP CỔ PHẦN BIBICA
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

CHỈ TIÊU
NĂM 2011
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1.Lợi nhuận trước thuế
55.329
2.Điều chỉnh cho các khoản
27.819
- Khấu hao TSCĐ
30.285
- Các khoản dự phòng
-2.133
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-7.062
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Trong đó:Chi phí lãi vay
6.728
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
83.148
- Tăng, giảm các khoản phải thu
-155.554
- Tăng, giảm hàng tồn kho
-2.855
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập
55.843
doanh nghiệp
- Tăng giảm chi phí trả trước
-3.275
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả
-6.728
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-7.512
- Tiền thu từ hoạt động kinh doanh
1.855
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
-1.31
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-36.388
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1  Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
-6.405
2  Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
1.364
3  Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác
-292.22
4  Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
360.225
5  Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6  Chi đầu tư ngắn hạn
7  Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-55
8  Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6.118
9  Lãi tiền gửi đã thu
10  Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
12.826
11  Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
81.853
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1  Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2  Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát
3  Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
5.514
4  Tiền chi trả nợ gốc vay
-64.369
5  Tiền chi trả nợ thuê tài chính

6  Tiền chi khác từ hoạt động tài chín
7  Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8  Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
9  Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10  Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

-15.38

-74.234
-28.77
89.081
10
60.321

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tài sản
Tài sản ngắn hạn
Tiền và các...
CÔNG TY CP CỔ PHẦN BIBICA
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CHỈ TIÊU NĂM 2011
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1.Lợi nhuận trước thuế 55.329
2.Điều chỉnh cho các khoản 27.819
30.285
-2.133
-7.062
6.728
3.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
83.148
-155.554
-2.855
55.843
-3.275
-6.728
-7.512
1.855
-1.31
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-36.388
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
-6.405
1.364
-292.22
360.225
-55
6.118
12.826
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
81.853
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
5.514
-64.369
-@Khấu hao TSCĐ
-@Các khoản dự phòng
-@Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
-@Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
-@Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái
-@Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
-@Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-@Lãi tiền gửi
-@Thu nhập lãi
-@Trong đó:Chi phí lãi vay
-@Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
-@Tăng, giảm các khoản phải thu
-@Tăng, giảm hàng tồn kho
-@Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
-@Tăng giảm chi phí trả trước
-@Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
-@Tiền lãi vay phải tr
-@Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-@Tiền thu từ hoạt động kinh doanh
-@Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
1@@Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2@@Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
3@@Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác
4@@Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
5@@Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6@@Chi đầu tư ngắn hạn
7@@Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8@@Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9@@Lãi tiền gửi đã thu
10@@Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
11@@Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu
1@@Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2@@Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hàn
3@@Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4@@Tiền chi trả nợ gốc vay
5@@Tiền chi trả nợ thuê tài chính
Báo cáo tài chính của công ty bibica 20112013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tài chính của công ty bibica 20112013 - Người đăng: myzuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Báo cáo tài chính của công ty bibica 20112013 9 10 538