Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tài chính vinamilk năm 2013

Được đăng lên bởi Lương Như Yến
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1959 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

CHÍNH THỨC
24 - 01 - 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VINAMILK

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2013
TỪ NGÀY 01/01/2013 ĐẾN NGÀY 31/12/2013
(DẠNG ĐẦY ĐỦ)

TP Hồ Chí Minh, tháng 01 - 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

NỘI DUNG
Trang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

03

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

07

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

08

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

10

2

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Dạng đầy đủ)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013
MẪU SỐ B01-DN
Đơn vị tính : VNĐ
TÀI SẢN
1
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN

Mă
số
2

Thuyết
minh
3

100

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn
hạn
1. Đầu tư ngắn hạn
2. Dự pḥng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)
III. Các khoản phải thu
1. Phải thu khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng
xây dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự pḥng phải thu ngắn hạn khó đ đi (*)
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự pḥng giảm giá hàng tồn kho (*)
V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
5. Tài sản ngắn hạn khác

110
111
112

VI.1

120
121
129

VI.2

130
131
132
133

VI.3

137
138

VI.4

139

VI.5

140
141
149
150
151
152
154
158

4
12.415.938.573.
034

(100=110+120+130+140+150)
I. Tiền và các khoản tương đương
tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền

Số cuối năm

VI.6
VI.7

VI.8

2.649.635.556.0
14
1.349.635.556.014
1.300.000.000.000
4.167.317.622.3
18
4.313.292.575.718
(145.974.953.400)
2.449.900.290.8
79
1.739.619.472.317
305.461.174.876
406.739.802.657
(1.920.158.971)
3.016.748.244.7
86
3.027.125.150.330
(10.376.905.544)
132.336.859.0
37
115.212.816.603
16.079.608.608
1.044.433.826

Số đầu năm
5
10.957.605.189.780

1.224.462.285.364
824.462.285.364
400.000.000.000
3.909.275.954.492
4.039.304.630.112
(130.028.675.620)
2.238.818.141.954
1.274.574.429.461
550.939.005.745
417.136.879.198
(3.832.172.450)
3.357.506.580.186
3.360.961.745.571
(3.455.165.385)
227.542.227.784
70.612.136.982
154.117.902.324
2.812.188.478

3

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA ...

 !"
#$%$%&'()
*+," -.,,/0,12*+20

2323




 !!"#!!
456)789:;
$%&'(%)*%+(,-.
Báo cáo tài chính vinamilk năm 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tài chính vinamilk năm 2013 - Người đăng: Lương Như Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Báo cáo tài chính vinamilk năm 2013 9 10 597