Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thu nhập của ngân hàng

Được đăng lên bởi Truong Kate
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 12001 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Báo cáo thu nhập là một báo cáo tài chính thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh cuả ngân hàng
sau một kỳ kế toán (cuối năm). Thu nhập lãi suất trên tài sản sinh lợi cuả ngân hàng là nguồn
thu nhập cơ bản, trong khi chi phí lãi suất cần để huy động được nguồn quỹ tiền tệ của ngân
hàng thường là chi phí cơ bản.
1. Khái niệm
Báo cáo thu nhập là một báo cáo tài chính thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh cuả ngân hàng sau
một kỳ kế toán (cuối năm).
Thu nhập lãi suất trên tài sản sinh lợi cuả ngân hàng là nguồn thu nhập cơ bản, trong khi chi phí lãi suất
cần để huy động được nguồn quỹ tiền tệ của ngân hàng thường là chi phí cơ bản.
Ngoài ra, các khoản thu nhập khác như thu lệ phí về dịch vụ, hoa hồng nhận ủy thác .. là những khoản
thu quan trọng của hầu hết các ngân hàng.
Các khoản chi phí khác như chi phí nhân viên ( tiền lương, phụ cấp ..), máy móc thiết bị và những chi
phí khác nhằm phục vụ cho hoạt động ngân hàng có ý nghĩa cho hoạt động của ngân hàng.
Sau đây là mẫu bảng báo cáo thu nhập lãi lỗ của ngân hàng
Bảng 2: Bảng báo cáo thu nhập của NHTM CN qua 3 năm
ĐVT:1.000.USD

Khoản mục
I. THU NHẬP
1/ Thu nhập lãi suất
+ Chứng từ có giá trị ngắn hạn
+ Đầu tư chứng khoán chịu thuế
+ Đầu tư chứng khoán miễn trừ thuế
+ Cho vay sản xuất kinh doanh
+ Cho vay thương mại
+ Cho vay xây dựng, mua sắm TSCĐ
+ Cho vay khác
Tổng cộng thu nhập lãi suất
2/ Thu nhập ngoài lãi suất
+ Thu phí dịch vụ
+ Thu nhập ngoài lãi suất khác
Tổng thu nhập hoạt động
II. CHI PHÍ
1/ Chi phí lãi suất
+ Tiền gởi theo yêu cầu (thanh toán)
+ Tiền gởi thanh toán
+ Tiền gởi tiêtú kiệm
+ Tiền gửi của thị trường tiền tệ
+ Kỳ phiếu
+ Chứng chỉ tiền gửi (CD)
+ Tiền gởi có kỳ hạn khác
+ Vay ngắn hạn
+ Nợ phải trả khác

2000

2001

2002

279
1.792
1.098
4.109
2.898
1.936
16
12.182

159
1.850
1.068
3.665
3.229
2.923
29
12.023

153
1.920
1.025
3.533
3.408
2.224
32
12.295

657
309
13.094

947
349
13.519

1.061
468
13.842

535
482
885
1.626
2.434
1.091
346
62
0

547
345
1.321
1.637
2.266
865
409
89
0

593
296
1.155
1.494
2.603
393
198
85
0

+ Nợ dài hạn
Tổng chi phí lãi suất
2/ Chi phí ngoài lãi suất
+ Dự phòng tổn thất tín dụng
+ Lương và thu nhập của công nhân viên
+ Chi phí hoạt động
+ Chi phí khác
Tổng chi phí
Thu nhập trước thuế
Thuế thu nhập
Thu nhập ròng ( sau thuế)
Chia cổ tức

7.461

7.479

7.363

297
2.505
806
751
11.640
1.454
139
1.315
481

403
2.721
883
628
12.114
1.205
38
1.167
506

517
3.002
969
687
12.538
1.304
102
1.202
507

2. Giải thích các chỉ tiêu trên bảng báo cáo thu nhập:
- Thu nhập...
Báo cáo thu nhập là một báo cáo tài chính thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh cuả ngân hàng
sau một kỳ kế toán (cuối năm). Thu nhập lãi suất trên tài sản sinh lợi cuả ngân hàng là nguồn
thu nhập cơ bản, trong khi chi phí lãi suất cần để huy động được nguồn quỹ tiền tệ của ngân
hàng thường là chi phí cơ bản.
1. Khái niệm
Báo cáo thu nhập là một báo cáo tài chính thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh cuả ngân hàng sau
một kỳ kế toán (cuối năm).
Thu nhập lãi suất trên tài sản sinh lợi cuả ngân hàng là nguồn thu nhập cơ bản, trong khi chi phí lãi suất
cần để huy động được nguồn quỹ tiền tệ của ngân hàng thường là chi phí cơ bản.
Ngoài ra, các khoản thu nhập khác như thu lệ phí về dịch vụ, hoa hồng nhận ủy thác .. là những khoản
thu quan trọng của hầu hết các ngân hàng.
Các khoản chi phí khác như chi phí nhân viên ( tiền lương, phụ cấp ..), máy móc thiết bị và những chi
phí khác nhằm phục vụ cho hoạt động ngân hàng có ý nghĩa cho hoạt động của ngân hàng.
Sau đây là mẫu bảng báo cáo thu nhập lãi lỗ của ngân hàng
Bảng 2: Bảng báo cáo thu nhập của NHTM CN qua 3 năm
ĐVT:1.000.USD
Khoản mục 2000 2001 2002
I. THU NHẬP
1/ Thu nhập lãi suất
+ Chứng từ có giá trị ngắn hạn
+ Đầu tư chứng khoán chịu thuế
+ Đầu tư chứng khoán miễn trừ thuế
+ Cho vay sản xuất kinh doanh
+ Cho vay thương mại
+ Cho vay xây dựng, mua sắm TSCĐ
+ Cho vay khác
Tổng cộng thu nhập lãi suất
279
1.792
1.098
4.109
2.898
1.936
16
12.182
159
1.850
1.068
3.665
3.229
2.923
29
12.023
153
1.920
1.025
3.533
3.408
2.224
32
12.295
2/ Thu nhập ngoài lãi suất
+ Thu phí dịch vụ
+ Thu nhập ngoài lãi suất khác
657
309
947
349
1.061
468
Tổng thu nhập hoạt động 13.094 13.519 13.842
II. CHI PHÍ
1/ Chi phí lãi suất
+ Tiền gởi theo yêu cầu (thanh toán)
+ Tiền gởi thanh toán
+ Tiền gởi tiêtú kiệm
+ Tiền gửi của thị trường tiền tệ
+ Kỳ phiếu
+ Chứng chỉ tiền gửi (CD)
+ Tiền gởi có kỳ hạn khác
+ Vay ngắn hạn
+ Nợ phải trả khác
535
482
885
1.626
2.434
1.091
346
62
0
547
345
1.321
1.637
2.266
865
409
89
0
593
296
1.155
1.494
2.603
393
198
85
0
Báo cáo thu nhập của ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thu nhập của ngân hàng - Người đăng: Truong Kate
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Báo cáo thu nhập của ngân hàng 9 10 987