Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi thamdont
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2236 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo Tốt Nghiệp

GVHD: Vương Thị Thanh Nhàn

Mục lục

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
GTGT
XK
TTĐB
NK
HĐ
TSCĐ
TNDN
QLDN
TC
TK
XĐKQKD

SVTH: Đỗ Thị Thắm

: Giá trị gia tăng
: Xuất khẩu
: Tiêu thụ đặc biệt
: Nhập khẩu
: Hóa đơn
: Tài sản cố định
: Thu nhập doanh nghiệp
: Quản lý doanh nghiệp
: Tài chính
: Tài khoản
: Xác định kết quả kinh doanh

Trang 1

Báo cáo Tốt Nghiệp

GVHD: Vương Thị Thanh Nhàn

LỜI MỞ ĐẦU
 TẦM QUAN TRỌNG VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận luôn là yếu tố quan trọng hàng
đầu cần được quan tâm đến. Mỗi một doanh nghiệp luôn đề ra cho mình nhiều mục
tiêu khác nhau, nhưng những mục tiêu đó đều hướng đến mục đích cuối cùng, đó là
làm sao cho doanh nghiệp mình đạt được lợi nhuận cao nhất với mức chi phí bỏ ra
tương ứng thấp nhất. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phản ánh rõ qua kết
quả lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được. Nhìn vào kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh có thể phân tích và đánh giá được hiệu quả hoạt động kinh doanh của một
doanh nghiệp. Vì thế, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh là rất cần thiết, qua đó doanh nghiệp có thể biết được hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp hiệu quả hay không? Trên cơ sở đó giúp doanh nghiệp điều
chỉnh, hoạch định và có kế hoạch thích hợp để doanh nghiệp đứng vững và phát
triển trong nền kinh tế thị trường.
Với những lý do trên và được sự đồng ý và hướng dẫn của các anh, chị phòng kế
toán của Công ty Cổ Phần Bennet – Chi Nhánh Nhà Thuốc Hoàng Kim, nên em
tiến hành chọn đề tài: KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BENNET.
 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
Xem xét quy trình luân chuyển hàng hóa trong Công ty. Đồng thời tập hợp chi
phí phát sinh liên quan trong suốt quá trình mua hàng hóa cũng như tiêu thụ hàng
hóa. Qua đó xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra các giải
pháp nhằm tăng lợi nhuận cao nhất tương ứng với mức chi phí bỏ ra thấp nhất.
 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:
- Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp anh chị phòng kế toán để tìm

hiểu quy trình tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của
-

Công ty.
Phương pháp thu thập số liệu: Tham khảo số kiệu từ nhũng chứng từ của Phòng
Kế toán, thông qua quan sát, tìm hiểu tình hình thực tế thực tập tại Công ty.

 KẾT CẦU ĐỀ TÀI:
- Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
SVTH: Đỗ Thị Thắm

Trang 1

Báo cáo Tốt Nghiệp

GVHD: Vương Thị Than...
Báo cáo Tốt Nghiệp GVHD: Vương Thị Thanh Nhàn
Mục lục
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
GTGT : Giá trị gia tăng
XK : Xuất khẩu
TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt
NK : Nhập khẩu
: Hóa đơn
TSCĐ : Tài sản cố định
TNDN : Thu nhập doanh nghiệp
QLDN : Quản lý doanh nghiệp
TC : Tài chính
TK : Tài khoản
XĐKQKD : Xác định kết quả kinh doanh
SVTH: Đỗ Thị Thắm Trang 1
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: thamdont
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 530