Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập : Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tư Nghĩa

Được đăng lên bởi Phi Hoàng
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1218 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

1

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thúy Việt

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước, hệ thống các NHTM ở Việt Nam đã có
những bước phát triển vượt bậc, lớn mạnh về mọi mặt, kể cả số lượng, quy mô và chất
lượng. Trong những năm qua, hoạt động Ngân hàng nước ta đã góp phần tích cực huy
động vốn, mở rộng vốn đầu tư cho lĩnh vực sản xuất phát triển. Như vậy, hệ thống
NHTM thực sự là ngành tiên phong trong quá trình đổi mới cơ chế kinh tế, đóng góp
to lớn vào công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa nền kinh tế-xã hội ở nước ta.
Huyện Tư Nghĩa là một huyện nông nghiệp, có vị trí địa lý thuận lợi, có tiềm
năng lớn về sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua sản xuất nông nghiệp đã thu
được những thành tựu to lớn góp phần vào sự tăng trưởng chung của tỉnh cũng như cả
nước. Phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn toàn diện
vững chắc, tận dụng lợi thế địa phương, phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả và
phù hợp với nhu cầu của thị trường, phát triển đa dạng các ngành dịch vụ phục vụ sản
xuất và đời sống.
Trên thực tế việc mở rộng cho vay vốn ngày càng khó khăn do trên địa bàn có
điều kiện thời tiết không thuận lợi như nắng mưa, bão lụt, hạn hán nên ảnh hưởng rất
lớn đến đồng vốn vay, khả năng rủi ro luôn tiềm ẩn trong hoạt động cho vay. Với chủ
trương công nghiêp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, xoá đói giảm nghèo,
xây dựng nông thôn mới thì nhu cầu vay vốn ngày càng lớn, hoạt động kinh doanh
Ngân hàng sẽ có nhiều tiềm năng phát triển và nhiều rủi ro. Bởi vậy mở rộng cho vay
phải đi kèm với việc nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay
của Ngân hàng. Có như vậy, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng mới thực sự trở
thành "đòn bẩy" thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Nhận thức được những vấn đề trên và xuất phát từ thực tiễn, sau thời gian thực
tập tại phòng Nghiệp vụ kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Tư Nghĩa, em đã mạnh
dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tư Nghĩa”. Nhằm mục đích
tìm hiểu tình hình thực tế và từ đó tìm ra những giải pháp để đầu tư đáp ứng nhu cầu
vốn cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện và đảm bảo an toàn vốn đầu tư
cũng như nâng cao chất lượng cho vay trong ngắn hạn.
SVTH: Đoàn Thị Vệ

Lớp: CDTN12QN

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

2

GVHD: Th.S Nguyễ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thúy Việt
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước, hệ thống các NHTM Việt Nam đã
những bước phát triển vượt bậc, lớn mạnh về mọi mặt, kể cả số lượng, quy mô và chất
lượng. Trong những m qua, hoạt động Ngân hàng ớc ta đã góp phần tích cực huy
động vốn, mở rộng vốn đầu cho lĩnh vực sản xuất phát triển. Như vậy, hệ thống
NHTM thực sự ngành tiên phong trong quá trình đổi mới cơ chế kinh tế, đóng góp
to lớn vào công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa nền kinh tế-xã hội ở nước ta.
Huyện Nghĩa một huyện nông nghiệp, vị trí địa lý thuận lợi, tiềm
năng lớn vsản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua sản xuất nông nghiệp đã thu
được những thành tựu to lớn góp phần o sự tăng trưởng chung của tỉnh cũng như cả
nước. Phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá -
hiện đại hoá, tập trung phát triển sản xuất ng nghiệp, kinh tế nông thôn toàn diện
vững chắc, tận dụng lợi thế địa phương, phát triển theo hướngng cao hiệu quả
phù hợp với nhu cầu của thị trường, phát triển đa dạng các ngành dịch vụ phục vụ sản
xuất và đời sống.
Trên thực tế việc mở rộng cho vay vốn ngày càng khó khăn do trên địa bàn
điều kiện thời tiết không thuận lợi như nắng mưa, bão lụt, hạn n nên ảnh hưởng rất
lớn đến đồng vốn vay, khả năng rủi ro luôn tiềm n trong hoạt động cho vay. Với chủ
trương công nghiêp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, xoá đói giảm nghèo,
xây dựng nông thôn mới thì nhu cầu vay vốn ngày càng lớn, hoạt động kinh doanh
Ngân hàng sẽnhiều tiềm năng phát triểnnhiều rủi ro. Bởi vậy mở rộng cho vay
phải đi kèm với việc ng cao chất lượng, đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay
của Ngân hàng. nvậy, hoạt động kinh doanh của Ngân ng mới thực sự trở
thành "đòn bẩy" thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Nhận thức được những vấn đề trên và xuất phát từ thực tiễn, sau thời gian thực
tập tại phòng Nghiệp vụ kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Tư Nghĩa, em đã mạnh
dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nghĩa”. Nhằm mục đích
tìm hiểu nh hình thực tế từ đó tìm ra những giải pháp để đầu đáp ứng nhu cầu
vốn cho phát triển kinh tế, hội trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn vốn đầu
cũng như nâng cao chất lượng cho vay trong ngắn hạn.
SVTH: Đoàn Thị Vệ Lớp: CDTN12QN
Báo cáo thực tập : Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tư Nghĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập : Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tư Nghĩa - Người đăng: Phi Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Báo cáo thực tập : Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tư Nghĩa 9 10 549