Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập NH chính sách xã hội tỉnh Hà Nam

Được đăng lên bởi lthnhung2410
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2793 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ HUY ĐỘNG VỐN
TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1. 1 Tổng quan về vốn -----------------------------------------------------------------------1.1.1 Khái niệm về vốn----------------------------------------------------------------1.1.2 Vai trò và chức năng về vốn ---------------------------------------------------1.2 Huy động vốn-----------------------------------------------------------------------------1.2.1 Sự cấp thiết của huy động vốn-------------------------------------------------1.2.2 Các hình thức huy động vốn----------------------------------------------------1.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn ---------------------------------1.3.1 Khái niệm hiệu quả huy động vốn---------------------------------------------1.3.2 Chỉ tiêu định tính-----------------------------------------------------------------1.3.3 Chỉ tiêu định lượng --------------------------------------------------------------1.4 Các nhân tó ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn ---------------------------1.4.1 Nhóm các nhân tố khách quan-------------------------------------------------1.4.2 Nhóm các nhân tố chủ quan-----------------------------------------------------

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHCSXH TỈNH
HÀ NAM CHI NHÁNH HUYỆN BÌNH LỤC

2.1. Khái quát về NHCSXH tỉnh Hà Nam-----------------------------------------------2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển------------------------------------------------2.1.2 Cơ cấu tổ chức của hệ thống và chi nhánh huyện Bình Lục----------------2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của NHCSXH từng phòng ban--------------------2.2 Thực trạng HĐV tại NHCSXH tỉnh Hà Nam chi nhánh Bình Lục-----------2.2.1 Các sản phẩm huy động vốn của NHCSXH----------------------------------2.2.2 Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh----------------------------------------

1

2.2.3 Tính cân đối giữa việc huy động và sử dụng vốn----------------------------2.3 Đánh giá thực trạng và nguyên nhân
2.3.1 Thực trạng hoạt động -----------------------------------------------------------2.3.2 Những tồn tại --------------------------------------------------------------------2.3.3 Nguyên nhân của những thực trạng trên --------------------------------------

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN
TẠI NHCSXH TỈNH HÀ NAM CHI NHÁNH HUYỆN BÌNH LỤC
3.1 Định hướng phát triển của NHCSXH tỉnh Hà Nam năm 2014-2020--------3.2 Giải Pháp nâng cao hiêu quả huy động vốn --------------------------------------3.3 Một số...
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ HUY ĐỘNG VỐN
TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1. 1 Tổng quan về vốn ------------------------------------------------------------------------
1.1.1 Khái niệm về vốn-----------------------------------------------------------------
1.1.2 Vai trò và chức năng về vốn ----------------------------------------------------
1.2 Huy động vốn------------------------------------------------------------------------------
1.2.1 Sự cấp thiết của huy động vốn--------------------------------------------------
1.2.2 Các hình thức huy động vốn-----------------------------------------------------
1.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn ----------------------------------
1.3.1 Khái niệm hiệu quả huy động vốn----------------------------------------------
1.3.2 Chỉ tiêu định tính------------------------------------------------------------------
1.3.3 Chỉ tiêu định lượng ---------------------------------------------------------------
1.4 Các nhân tó ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn ----------------------------
1.4.1 Nhóm các nhân tố khách quan--------------------------------------------------
1.4.2 Nhóm các nhân tố chủ quan-----------------------------------------------------
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHCSXH TỈNH
HÀ NAM CHI NHÁNH HUYỆN BÌNH LỤC
2.1. Khái quát về NHCSXH tỉnh Hà Nam------------------------------------------------
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển-------------------------------------------------
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của hệ thống và chi nhánh huyện Bình Lục-----------------
2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của NHCSXH từng phòng ban---------------------
2.2 Thực trạng HĐV tại NHCSXH tỉnh Hà Nam chi nhánh Bình Lục------------
2.2.1 Các sản phẩm huy động vốn của NHCSXH-----------------------------------
2.2.2 Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh----------------------------------------
1
Báo cáo thực tập NH chính sách xã hội tỉnh Hà Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập NH chính sách xã hội tỉnh Hà Nam - Người đăng: lthnhung2410
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Báo cáo thực tập NH chính sách xã hội tỉnh Hà Nam 9 10 114