Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập Viettin bank

Được đăng lên bởi trongdoancfc-gmail-com
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo thực tập

Báo cáo tổng quan
tình hình tài chính tại Ngân hàng Vietinbank
chi nhánh Cẩm Phả - Quảng Ninh

GVHD: Nguyễn Thị Hường
SVTH: Tô Nhật Linh

BÁO CÁO TỔNG QUAN
THỊ HƯỜNG

GVHD: NGUYỄN

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT……………………….……... ..2
DANH MỤC BẢNG BIỂU……………………………………….…… ….2
DANH MỤC SƠ ĐỒ……………………………………………….…… ...3
Lời nói đầu………………………………………………………………...3
PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT
TRIỂN VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TẠI
VIETINBANK CẨM PHẢ……………….……………………..…….…..4
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Công thương Việt Nam chi
nhánh Cẩm Phả…………………………………..……………..…………..4
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Vietinbank Cẩm Phả………………………5
1.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động của Vietinbank Cẩm Phả ……….5
PHẦN 2: CÔNG TÁC LẬP BCTC TẠI VIETINBANK CẨM PHẢ NĂM
2012…………………………………………………………………….……7
2.1. Tìm hiểu quy trình lập BCTC………………………………………….7
2.1.1. Cơ sở lý thuyết………………………………………………………..7
2.1.2. Quy trình lập BCTC tại Vietinbank Cẩm Phả ……………………...8
2.1.3. Điểm khác nhau giữa lý thuyết và thực tiễn trong công tác lập BCTC tại
Vietinbank Cẩm Phả ………………………………………………………25
2.2. Một số đề xuất về quy trình lập BCTC tại Vietinbank Cẩm Phả
………………………………………………………………………...…….26
PHẦN 3: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
VIETINBANK CẨM PHẢ TRONG GIAI ĐOẠN 2010- 2012………..27
3.1. Những khó khăn và thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của Vietinbank
Cẩm Phả …………………………………………………………………..27
3.1.1. Những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của Vietinbank Cẩm Phả
……………………………………………………………………………...27
3.1.2. Những thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của Vietinbank Cẩm Phả
……………………………………………………………………………...27

Sinh viên: Tô Nhật Linh

2

Page

BÁO CÁO TỔNG QUAN
THỊ HƯỜNG

GVHD: NGUYỄN

3.2 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Vietinbank Cẩm
Phả……………………………………………………………….………...28
3.3 Đánh giá tình hình chung về hoạt động tài chính của công ty……….36
Kết luận……………………………………………………………………..39
Danh mục tài liệu tham khảo………………………………………………40

DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
Ký hiệu
1. VCSH
2. NHTMNN
3. NHNN
4. CMKTQT
5. TCTD
6. CP
7. BCĐKT
8. BCKQKD
9. BCTC
10. TK

Nội dung
Vốn chủ sở hữu
Ngân hàng thương mại Nhà nước
Ngân hàng Nhà nước
Chuẩn mực kinh tế quốc tế
Tổ chức tín dụng
Chính phủ
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo tài chính
Tài khoản

DANH MỤC BẢNG BIỂU
- Bảng cân đối kế toán của Vietinbank Cẩm Phả năm 2012
- Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của Vietinbank Cẩm Phả năm 2012.
Sinh viên: Tô Nhật...
Báo cáo thực tập
Báo cáo tổng quan
tình hình tài chính tại Ngân hàng Vietinbank
chi nhánh Cẩm Phả - Quảng Ninh
GVHD: Nguyễn Thị Hường
SVTH: Tô Nhật Linh
Báo cáo thực tập Viettin bank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập Viettin bank - Người đăng: trongdoancfc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Báo cáo thực tập Viettin bank 9 10 722