Ktl-icon-tai-lieu

Bảo đảm công bằng trong thuế thu nhập cá nhân

Được đăng lên bởi Duy Bop
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 94 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảo đảm công bằng trong thuế thu nhập cá nhân
ThS. Trần Minh Đức
Giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.
Đảm bảo công bằng trong việc đánh thuế dựa trên khả năng trả thuế của đối tượng
nộp thuế, không mang tính tận thu và có xét đến điều kiện, hoàn cảnh sống của
từng người là một nguyên tắc quan trọng của pháp luật về thuế. Ở đây, đòi hỏi công
bằng phải là sự công bằng chung của xã hội, phù hợp với định hướng phát triển của
nước ta và các nước trên thế giới, nên trong thuế thu nhập cần phải đưa ra những
quy định về miễn, giảm thuế.
1. Đối với các khoản thu nhập miễn thuế
Trước đây, trong các Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
năm 1991, 1994, 1997, 1999, 2001, 2004 khi quy định về thu nhập tính thuế đều
liệt kê những khoản thu nhập của cá nhân thuộc diện chịu thuế thu nhập và những
khoản thu nhập không thuộc diện chịu thuế. Cách tiếp cận về quy định thu thuế như
vậy sẽ có bất cập vì đã loại một nhóm thu nhập ra khỏi phạm vi điều chỉnh của thuế
thu nhập. Mặc dù, thu nhập không chịu thuế và thu nhập miễn thuế đều không phải
nộp thuế, nhưng đối với thu nhập miễn thuế, cá nhân phải kê khai theo luật định, để
Nhà nước nắm được thông tin phục vụ công tác quản lý, tạo ra trách nhiệm phải
nộp thuế đối với mỗi cá nhân có thu nhập và thấy được tính nhân văn của Nhà nước
trong vấn đề quy định thu nhập chịu thuế. Các khoản thu nhập miễn thuế được xác
định từ lý do chính trị, xã hội hay quản lý của Nhà nước. Luật Thuế thu nhập cá
nhân năm 2007 quy định về các khoản thu nhập cá nhân được miễn thuế tại Điều 4,
có một số vấn đề cần được xem xét lại. Cụ thể là:
Thứ nhất, pháp luật về lao động không khuyến khích người sử dụng lao động
yêu cầu người lao động làm thêm giờ. Bộ luật Lao động năm 1994 (sửa đổi, bổ
sung vào các năm 2002, 2006, 2007) quy định người lao động làm thêm không quá
4 giờ trong một ngày và 200 giờ trong một năm. Thời gian làm thêm giờ là sự thỏa

thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Do đó, việc quy định miễn
thuế đối với phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ - được trả cao hơn so
với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật - sẽ
tạo sự không công bằng. Để đảm bảo công bằng giữa các đối tượng lao động và
không làm phức tạp trong quá trình tính thuế, theo chúng tôi, không nên quy định
miễn thuế đối với phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao
hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp
luật.
Thứ hai, khi cá nhân có tà...
Bảo đảm công bằng trong thuế thu nhập cá nhân
ThS. Trần Minh Đức
Giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.
Đảm bảo công bằng trong việc đánh thuế dựa trên khảng trả thuế của đối tượng
nộp thuế, không mang tính tận thu xét đến điều kiện, hoàn cảnh sống của
từng người là một nguyên tắc quan trọng của pháp luật về thuế. Ở đây, đòi hỏi công
bằng phải là sự công bằng chung của xã hội, phù hợp với định hướng phát triển của
nước ta các nước trên thế giới, nên trong thuế thu nhập cần phải đưa ra những
quy định về miễn, giảm thuế.
1. Đối với các khoản thu nhập miễn thuế
Trước đây, trong các Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người thu nhập cao
năm 1991, 1994, 1997, 1999, 2001, 2004 khi quy đnh về thu nhập tính thuế đều
liệt kê những khoản thu nhập của nhân thuộc diện chịu thuế thu nhập những
khoản thu nhập không thuộc diện chịu thuế. Cách tiếp cận về quy đnh thu thuế như
vậy sẽ có bất cập vì đã loại một nhóm thu nhập ra khỏi phạm vi điều chỉnh của thuế
thu nhập. Mặc dù, thu nhập không chịu thuếthu nhập miễn thuế đều không phải
nộp thuế, nhưng đối với thu nhập miễn thuế, cá nhân phải kê khai theo luật định, để
Nhà nước nắm được thông tin phục vụ công tác quản lý, tạo ra trách nhiệm phải
nộp thuế đối với mỗi cá nhân có thu nhập và thấy được tính nhân văn của Nhà nước
trong vấn đề quy định thu nhập chịu thuế. Các khoản thu nhập miễn thuế được xác
định t do chính trị, hội hay quản của Nhà nước. Luật Thuế thu nhập
nhân năm 2007 quy định về các khoản thu nhập cá nhân được miễn thuế tại Điều 4,
có một số vấn đề cần được xem xét lại. Cụ thể là:
Thứ nhất, pháp luật về lao động không khuyến khích người sử dụng lao động
yêu cầu người lao động làm thêm giờ. Bộ luật Lao động năm 1994 (sửa đổi, bổ
sung vào các năm 2002, 2006, 2007) quy đnh người lao động làm thêm không quá
4 gi trong một ngày và 200 giờ trong một năm. Thời gian làm thêm giờ sự thỏa
Bảo đảm công bằng trong thuế thu nhập cá nhân - Trang 2
Bảo đảm công bằng trong thuế thu nhập cá nhân - Người đăng: Duy Bop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bảo đảm công bằng trong thuế thu nhập cá nhân 9 10 240