Ktl-icon-tai-lieu

bảo hiểm

Được đăng lên bởi phucvovan
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1305 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI CHÍNH
THE MINISTRY OF FINANCE

THỊ TRƯỜNG
BẢO HIỂM VIỆT NAM
NĂM 2012
THE ANNUAL REPORT OF VIETNAM
INSURANCE MARKET 2012

NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH
HÀ NỘI - 2013

Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2012
TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
Mặc dù tình hình kinh tế xã hội năm 2012 còn có khó khăn,
tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, tỉ lệ lạm phát còn cao, sản xuất
kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn có trở ngại, thị trường
bảo hiểm năm 2012 vẫn có sự tăng trưởng và đạt được kết quả
nhất định.
Tính đến 31/12/2012, thị trường bảo hiểm Việt Nam có 57
doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm
nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và môi giới bảo
hiểm. Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường đạt 41.246 tỷ
đồng, tăng 12,84% so với năm 2011, trong đó doanh thu phí bảo
hiểm phi nhân thọ đạt 22.849 tỷ đồng, tăng 11,5% và doanh thu
phí bảo hiểm nhân thọ đạt 18.397 tỉ đồng, tăng 12% so với năm
2011, đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 89.567 tỷ đồng, tăng 7,34%,
bồi thường và trả tiền bảo hiểm đạt 16.649 tỷ đồng, tăng 4,24%.
Hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đều đáp ứng được khả năng
Đồng chí Trần Xuân Hà
thanh toán theo chế độ quy định. Ngành bảo hiểm đã góp phần
Thứ trưởng Bộ Tài chính
tăng thu cho Ngân sách Nhà nước và giải quyết công ăn việc làm
cho 322.676 lao động.
Trong năm qua, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục được
hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu phát triển thị trường cũng như cam kết hội nhập quốc tế của
Việt Nam, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh
nghiệp bảo hiểm. Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các Nghị định
của Chính phủ về nghiệp vụ bảo hiểm, quản trị điều hành, chế độ tài chính đối với doanh nghiệp
bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và một số thông tư hướng dẫn triển khai sản phẩm
bảo hiểm liên kết đơn vị; bảo hiểm bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức
xạ; bổ sung cơ chế về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới,...Đồng thời, Bộ
Tài chính đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường, chỉ đạo các doanh nghiệp bảo
hiểm triển khai một bước các giải pháp nhằm tái cấu trúc về tài chính, về quản trị doanh nghiệp
và phát triển các sản phẩm mới như bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, bảo
hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm vi mô,...
Tuy nhiên, thực tế cho thấy,...
B TÀI CHÍNH
THE MINISTRY OF FINANCE
TH TRƯỜNG
BO HIM VIT NAM
NĂM 2012
THE ANNUAL REPORT OF VIETNAM
INSURANCE MARKET 2012
NHÀ XUT BN TÀI CHÍNH
HÀ NI - 2013
bảo hiểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảo hiểm - Người đăng: phucvovan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
bảo hiểm 9 10 961