Ktl-icon-tai-lieu

Bình luận các quy định về đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi haditham
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẶT VẤN ĐỀ

Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp là một bộ phận của pháp luật thuế nói
riêng và hệ thống pháp luật nói chung. Tại Việt Nam, pháp luật thuế thu nhập doanh
nghiệp được xuất phát từ các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam
thông qua việc ban hành các văn bản pháp luật để thể chế hóa và thực hiện các
chính sách này, qua đó thực hiện chức năng điều tiết với nền kinh tế, thu nhập và
tiêu dùng xã hội. Trước sự phát triển của kinh tế - xã hội pháp luật nói chung và
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng đều có những thay đổi để trở nên phù
hợp với tình hình thực tiễn của đất nước. Trong phạm vi bài tập này em xin tìm hiểu
đề tài : “ Bình luận các quy đinh về đối tượng nộp thuế thu nập doanh nghiệp theo
luật thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở thực tiễn triển áp dụng trong năm 2013;
ý kiến pháp lý nhằm thực thi tôt pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.”

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. Khái quát về thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Khái niệm, đặc điểm
Thuế thu nhập doanh nghiệp có thể hiểu như sau: Thuế thu nhập doanh nghiệp
là một loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập của các tổ chức hoạt động sản xuất,
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế.
Là một loại thuế thuộc hệ thống pháp luật thuế của nhà nước thuế thu nhập
doanh nghiệp mang những đặc điểm chung của thuế như: là khoản thu nộp bắt buộc
vào ngân sách nhà nước, gắn với yếu tố quyền lực, không mang tính đối giá, không

hoàn trả trực tiếp. Bên cạch đó thuế thu nhập doanh nghiệp còn mang những đặc
điểm riêng:
-

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, đối tượng nộp thuế thu nhập là
các doanh nghiệp, đông thời cũng là “người” chịu thuế.

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp có đối tượng đánh thuế là thu nhập chịu thuế của các
tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ.

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của các
doanh nghiệp. Khác với thuế giá trị gai tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt là một số tiền
tăng thêm vào giá bán của hàng hóa, dịch vụ, người bán hàng và người cung cấp
dịch vụ là người tập hợp thuế và nộp vào ngân sách nhà nước, do đó nó chủ yếu phụ
thuộc vào mức độ tiêu dùng hàng hóa dịch vụ. Thuế thu nhập doanh nghiệp được
xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp nên khi doanh nghiệp kinh
doanh có lợi nhuận thì sẽ phải nộp thuế.

-

Quan hệ thu- nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh đồng thời của
pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế, thuế này thường là đối tượng được điều
chỉnh bởi hiệp định ...
ĐẶT VẤN ĐỀ
Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp là một bộ phận của pháp luật thuế nói
riêng và hệ thống pháp luật nói chung. Tại Việt Nam, pháp luật thuế thu nhập doanh
nghiệp được xuất phát từ các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam
thông qua việc ban hành các văn bản pháp luật để thể chế hóa thực hiện các
chính sách này, qua đó thực hiện chứcng điều tiết với nền kinh tế, thu nhập
tiêu dùng hội. Trước sự phát triển của kinh tế - hội pháp luật nói chung
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng đều có những thay đổi để trở nên phù
hợp với tình hình thực tiễn của đất nước. Trong phạm vi bài tập này em xin tìm hiểu
đề tài : Bình luận các quy đinh vđối tượng nộp thuế thu nập doanh nghiệp theo
luật thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở thực tiễn triển áp dụng trong năm 2013;
ý kiến pháp lý nhằm thực thi tôt pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.”
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Khái quát về thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Khái niệm, đặc điểm
Thuế thu nhập doanh nghiệp có thể hiểu như sau: Thuế thu nhập doanh nghiệp
một loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập của các tổ chức hoạt động sản xuất,
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế.
một loại thuế thuộc hệ thống pháp luật thuế của nhàớc thuế thu nhập
doanh nghiệp mang những đặc điểm chung của thuế như: là khoản thu nộp bắt buộc
vào ngân sách nhà nước, gắn với yếu tố quyền lực, không mang tính đối giá, không
Bình luận các quy định về đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình luận các quy định về đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp - Người đăng: haditham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bình luận các quy định về đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 9 10 46