Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề ôn tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi Sun
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1676 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hướng dẫn cách trả lời một số câu hỏi cơ bản
.Câu 1: Phân tích các chức năng của tiền tệ. Trong quá tr.nh tổ
chức và quản l. nền
kinh tế ở Việt Nam, các chức năng đó đ. được nhận thức và vận
dụng như thế nào?
Đáp án:
1- Khái quát về sự ra đời của tiền tệ
2- Phân tích các chức năng (theo quan điểm của Karl Marx) sau đây:
Chức năng làm thước đo giá trị.
Chức năng làm phương tiện lưu thông.
Chức năng làm phương tiện thanh toán.
Chức năng làm phương tiện cất trữ.
Chức năng làm tiền tệ thế giới.
3- Liên hệ với sự nhận thức và vận dụng ở nền kinh tế Việt Nam.
Chú ý:
Câu hỏi này có thể được tr.nh bày theo quan điểm của các nhà kinh
tế khác gồm có 3 chức năng: Phương tiện tính toán hay đơn vị đo
lường; phương tiện hay trung gian trao đổi; phương tiện cất trữ hay tích
luỹ của cải. Về thực chất, cũng bao gồm các nội dung như các chức
năng được K. Marx tr.nh bày nhưng có sự lồng ghép một số chức năng
với nhau.
Sự liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam có thể tr.nh bày theo từng chức
năng hay tr.nh bày ở phần cuối.
Câu 2: Vai tr. của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Sự nhận
thức và vận dụng vai tr. của tiền tệ trong nền kinh tế Việt Nam
hiện nay?
1- Khái quát sự ra đời và các chức năng của tiền tệ.
Tiền tệ ra đời là một tất yếu khách quan từ sự phát triển của sản xuất
và trao đổi hàng hoá (nền kinh tế - x. hội).
Tiền tệ thực hiện các chức năng giúp cho sản xuất - tiêu dùng hàng
hoá phát triển và v. vậy mà trở thành một trong các các công cụ hữu
hiệu để tổ chức và quản l. nền kinh tế.
2- Vai tr. của tiền tệ trong quản l. kinh tế vĩ mô
Là công cụ để xây dựng các chính sách vĩ mô (CSTT, CSTK, CSTG,
CSCNH, CSKTĐN, v.v…)
Là đối tượng và cũng là mục tiêu của các chính sách kinh tế vĩ mô: ổn
định tiền tệ là cơ sở của sự ổn định kinh tế; ổn định đồng tiền là sự ổn
định của nền kinh tế, nền kinh tế ổn định th. phải có sự ổn định tiền tệ.
3- Vai tr. của tiền tệ trong quản l. kinh tế vi mô:
H.nh thành vốn của các doanh nghiệp - điều kiện cơ bản và thiết yếu
để tiến hành bất kỳ quá tr.nh và loại h.nh sản xuất kinh doanh nào
(Xuất phát từ hàm sản xuất P = F(K,L,T) cho thấy tất cả các yếu tố K, L,
T đều có thể được chuyển giao hoặc thoả m.n nếu như DN có Vốn)

Là căn cứ xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế nhằm so
sánh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp
khác nhau với nhau.
Là căn cứ xây dựng các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn các phương án
sản xuất kinh doanh: t.m ra phương án tối ưu
Là cơ sở để thực hiện và củng c...
Hướng dẫn cách trả lời một số câu hỏi cơ bản
.Câu 1: Phân tích các chức năng của tiền tệ. Trong quá tr.nh tổ
chức và quản l. nền
kinh tế ở Việt Nam, các chức năng đó đ. được nhận thức và vận
dụng như thế nào?
Đáp án:
1- Khái quát về sự ra đời của tiền tệ
2- Phân tích các chức năng (theo quan điểm của Karl Marx) sau đây:
Chức năng làm thước đo giá trị.
Chức năng làm phương tiện lưu thông.
Chức năng làm phương tiện thanh toán.
Chức năng làm phương tiện cất trữ.
Chức năng làm tiền tệ thế giới.
3- Liên hệ với sự nhận thức và vận dụng ở nền kinh tế Việt Nam.
Chú ý:
Câu hỏi này có thể được tr.nh bày theo quan điểm của các nhà kinh
tế khác gồm có 3 chức năng: Phương tiện tính toán hay đơn vị đo
lường; phương tiện hay trung gian trao đổi; phương tiện cất trữ hay tích
luỹ của cải. Về thực chất, cũng bao gồm các nội dung như các chức
năng được K. Marx tr.nh bày nhưng có sự lồng ghép một số chức năng
với nhau.
Sự liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam có thể tr.nh bày theo từng chức
năng hay tr.nh bày ở phần cuối.
Câu 2: Vai tr. của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Sự nhận
thức và vận dụng vai tr. của tiền tệ trong nền kinh tế Việt Nam
hiện nay?
1- Khái quát sự ra đời và các chức năng của tiền tệ.
Tiền tệ ra đời là một tất yếu khách quan từ sự phát triển của sản xuất
và trao đổi hàng hoá (nền kinh tế - x. hội).
Tiền tệ thực hiện các chức năng giúp cho sản xuất - tiêu dùng hàng
hoá phát triển và v. vậy mà trở thành một trong các các công cụ hữu
hiệu để tổ chức và quản l. nền kinh tế.
2- Vai tr. của tiền tệ trong quản l. kinh tế vĩ mô
Là công cụ để xây dựng các chính sách vĩ mô (CSTT, CSTK, CSTG,
CSCNH, CSKTĐN, v.v…)
Là đối tượng và cũng là mục tiêu của các chính sách kinh tế vĩ mô: ổn
định tiền tệ là cơ sở của sự ổn định kinh tế; ổn định đồng tiền là sự ổn
định của nền kinh tế, nền kinh tế ổn định th. phải có sự ổn định tiền tệ.
3- Vai tr. của tiền tệ trong quản l. kinh tế vi mô:
H.nh thành vốn của các doanh nghiệp - điều kiện cơ bản và thiết yếu
để tiến hành bất kỳ quá tr.nh và loại h.nh sản xuất kinh doanh nào
(Xuất phát từ hàm sản xuất P = F(K,L,T) cho thấy tất cả các yếu tố K, L,
T đều có thể được chuyển giao hoặc thoả m.n nếu như DN có Vốn)
Bộ đề ôn tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề ôn tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ - Người đăng: Sun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bộ đề ôn tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ 9 10 907