Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Bộ đề thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ
1. Bộ đề thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ...........................................................................................1
2. Phần I: Câu hỏi lựa chọn............................................................................................................................2
3. Chương 2: Tài chính doanh nghiệp.............................................................................................................5
4. Chương 3: Ngân sách Nhà nước.................................................................................................................7
5. Chương 5: Thị trường Tài chính...............................................................................................................10
6. Chương 7: Những vấn đề cơ bản về Lãi suất............................................................................................14
7. Chương 8: Ngân hàng Thương mại..........................................................................................................20
8. Chương 9: Quá trình cung ứng tiền tệ......................................................................................................25
9. TL: c)........................................................................................................................................................30
11. Chương 10: Ngân hàng Trung ương và Chính sách tiền tệ.....................................................................30
13. Chương 11: Tài chính Quốc tế................................................................................................................34
14. Chương 12: Lạm phát và ổn định tiền tệ................................................................................................35
15. Chương 13: Cầu Tiền tệ..........................................................................................................................37
17. Phần II: Câu hỏi phân tích, luận giải......................................................................................................40
18. Câu 1: Phân tích các chức năng của tiền tệ. Trong quá trình tổ chức và quản lý nền kinh tế ở Việt Nam,
các chức năng đó đã được nhận thức và vận dụng như thế nào?..................................................................40
19. Câu 2: Vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Sự nhận thức và vận dụng vai trò của tiền tệ
trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay?.........................................
1. Bộ đề thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ
1. Bộ đề thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ ........................................................................................... 1
2. Phần I: Câu hỏi lựa chọn ............................................................................................................................ 2
3. Ch ương 2: Tài chính doanh nghiệp ............................................................................................................. 5
4. Chư ơng 3: Ngân sách Nhà nư ớc ................................................................................................................. 7
5. Chương 5: Thị trường Tài chính ............................................................................................................... 10
6. Chương 7: Những vấn đề cơ bản về Lãi suất ............................................................................................ 14
7. Chương 8: Ngân hàng Thương mại .......................................................................................................... 20
8. Chương 9: Quá trình cung ứng tiền tệ ...................................................................................................... 25
9. TL: c) ........................................................................................................................................................ 30
11. Chương 10: Ngân hàng Trung ương và Chính sách tiền tệ ..................................................................... 30
13. Chương 11: Tài chính Quốc tế ................................................................................................................ 34
14. Chương 12: Lạm phát và ổn định tiền tệ ................................................................................................ 35
15. Chương 13: Cầu Tiền tệ .......................................................................................................................... 37
17. Phần II: Câu hỏi phân tích, luận giải ...................................................................................................... 40
18. Câu 1: Phân tích các chức năng của tiền tệ. Trong quá trình tổ chức và quản lý nền kinh tế ở Việt Nam,
các chức năng đó đã được nhận thức và vận dụng như thế nào? .................................................................. 40
19. Câu 2: Vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Sự nhận thức và vận dụng vai trò của tiền tệ
trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay? .......................................................................................................... 40
21. Câu 3: Lưu thông tiền tệ ở Việt Nam và biện pháp khắc phục. ............................................................. 41
22. Câu 4: Qui luật của lưu thông tiền tệ của K. Marx và sự vận dụng qui luật lưu thông tiền tệ trong điều
kiện nền kinh tế thị trường. .......................................................................................................................... 42
23. Câu 5: Thành phần mức cung tiền tệ và các nhân tố ảnh hưởng đến mức cung tiền tệ trong nền kinh tế
thị trường. ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu. ................................................................................................... 44
24. Câu 6: Thành phần mức cầu tiền tệ và các nhân tố ảnh hưởng đến mức cầu tiền tệ trong nền kinh tế thị
trường. ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu. ........................................................................................................ 45
25. Câu 7: Nguyên nhân và hậu quả của lạm phát. ...................................................................................... 46
26. Câu 8: Vai trò tín dụng đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam. ......................................................... 47
27. Câu 9 : Trong các loại hình quan hệ tín dụng đã học, những loại hình nào là phù hợp với sự phát triển
kinh tế ở Việt Nam ? Các biện pháp để củng cố và hoàn thiện. ................................................................... 47
28. Câu 10: Lãi suất và vai trò của lãi suất đối với sự phát triển kinh tế. .................................................... 48
29. Câu 11: Thực trạng của việc quản lý và điều hành lãi suất ở Việt Nam và biện pháp khắc phục. ......... 49
30. Câu 11: Phân tích các chức năng của ngân hàng thương mại. ................................................................ 49
31. Câu 12: Vai trò của ngân hàng thương mại đối với sự phát triển kinh tế ............................................... 50
32. Câu 13: Từ bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại dạng đơn giản hãy trình bày ý nghĩa của
tiền cho vay và vấn đề quản lý tiền cho vay của ngân hàng thương mại. Liên hệ với thực tiễn hoạt động
ngân hàng thương mại ở Việt Nam .............................................................................................................. 51
33. Câu 14: Phân tích các hoạt động cơ bản của NHTM. Liên hệ với các hoạt động NHTM ở Việt Nam. . 52
34. Câu 15: Trình bày nội dung quản lý hoạt động NHTM. Liên hệ thực tiễn với nền kinh tế Việt Nam. . . 53
35. Câu 16: Phân tích sự khác biệt giữa ngân hàng thương mại với các tổ chức tài chính trung gian phi
ngân hàng. ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu. .................................................................................................. 54
36. Câu 17: Phân tích các chức năng của ngân hàng Trung ương. Liên hệ với hoạt động của ngân hàng nhà
nước Việt Nam với tư cách là ngân hàng Trung ương. ................................................................................ 55
37. Câu 18: Vai trò của ngân hàng Trung ương đối với sự phát triển kinh tế. Liên hệ với hoạt động của
ngân hàng Nhà nước Việt Nam .................................................................................................................... 56
38. Câu 19: Phân biệt ngân hàng Trung ương và ngân hàng thương mại, từ đó nêu lên ý nghĩa của công
cuộc đổi mới Hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam từ năm 1988. ..................................................................... 57
Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ 9 10 163