Ktl-icon-tai-lieu

Bộ môn: Lập và phân tích DA đầu 2

Được đăng lên bởi Gia Cát Dự
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ môn: Lập và phân tích DA đầu
2

Thực hiện: Nhóm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
CHƯƠNG 1: NHỮNG CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
1.1. Giới thiệu chủ đầu tư

1.2. Căn cứ pháp lí
1.2.1. Theo quyết định số 60/2001/QĐ-UB
1.2.2. Quyết định số 104/2002/QĐ-UB
1.2.3. Nghị định số 92/2006/NĐ-CP
1.3. Căn cứ thực tế

CHƯƠNG 2: SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG
2.1. Các loại sản phẩm- Dịch vụ
2.1.1. Giới thiệu sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm
2.1.2. Các đặc điểm chủ yếu
2.1.3. Tính năng công dụng
2.1.4. Quy cách và mẫu mã sản phẩm
2.2. Kế hoạch thị trường
2.2.1. Phân tích nhu cầu thị trường
2.2.1.1. Căn cứ về tiêu thụ sản phẩm

2.2.1.2 Nhu cầu hiện tại
2.2.1.3 Nhu cầu trong tương lai
2.2.1.4 Số liệu và kết quả dự báo
2.2.1.5 Các nguồn và các kênh đáp ứng nhu cầu hiện tại

Nhóm SV: Nhóm dự án_9 – TCNH3-K5

Bộ môn: Lập và phân tích DA đầu
2

2.2.2 Khả năng tiêu thụ sản phẩm
2.2.2.1 Dự báo về cạnh tranh
2.2.2.2 Các đối thủ cạnh tranh
2.2.2.3 Các yếu tố chính trong canh tranh trực tiếp
2.2.2.4 Xác định khối lượng sản phẩm bán hàng năm.
2.2.2.5 Giải pháp tiêu thụ
2.2.2.5.1 Chiến lược sản phẩm
2.2.2.5.2 Giá
2.2.2.5.3 Quảng cáo
CHƯƠNG 3: ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN
3.1. Địa điểm
3.2. Phân tích địa điểm
CHƯƠNG 4: TRANG THIẾT BỊ
4.1. Trang thiết bị
4.2. Cách sử dụng
CHƯƠNG 5: KIẾN TRÚC SIÊU THỊ
5.1. Thiết kế
5.2. Hệ thống điện, nước
5.3. Hệ thống cửa hàng
CHƯƠNG 6: CƠ CẤU TỔ CHỨC
6.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý siêu thị
6.2. Cơ cấu nhân viên
6.3. Phương thức tuyển dụng và đào tạo nhân viên
Nhóm SV: Nhóm dự án_9 – TCNH3-K5

Thực hiện: Nhóm

Bộ môn: Lập và phân tích DA đầu
2

Thực hiện: Nhóm

CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ
7.1. Nguồn vốn đầu tư
Tổng vốn đầu tư ban đầu cho dự án:

1.000.000.000 đồng

Vốn cố định:

142.000.000 đồng

Đầu tư thiết bị:

120.000.000 đồng

Chi phí lắp đặt:

7.000.000 đồng

Chi phí xây dựng thêm:

15.000.000 đồng

Vốn lưu động:

858.000.000 đồng

Nguồn vốn đảm bảo để đầu tư:

1.000.000.000 đồng

Vốn tự có:

700.000.000 đồng

Vốn vay:

300.000.000 đồng

7.2. Vốn vay
Vay dài hạn với lãi suất vay 1%/tháng của Ngân hàng Công thương Chờ Bắc
Ninh. Vay trong năm 2013 và trả dần trong 5 năm.
7.3. Tiến độ huy động vốn
Toàn bộ tổng số vốn được huy động vào những tháng thứ nhất của năm đầu để
đảm tiến độ của dự án. Riêng khoản vốn Quỹ hỗ trợ phát triển dự kiến sẽ được thực hiện
vào tháng 6 năm 2013. Vốn lưu động từ năm thứ hai trở đi được cân đối từ trích lãi.
Cơ cấu sản phẩm trong dự án như sau:
Nhóm sản phẩm
Bóng đá
Cầu lông
Bóng bàn
Tenis
Bóng chuyền
M...
Bộ môn: Lập và phân tích DA đầu Thực hiện: Nhóm
2
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
CHƯƠNG 1: NHỮNG CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
1.1. 
 
 !"#$##$%&'()
% !#*$##$%&'()
+,- !.$##"$,&'/
+ 0
CHƯƠNG 2: SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG
1 234'567
 234894 234
8:4
+-;-<7-
*%6=4>4? 234
@1AB-
/CAB-
6DE7 234
,1
+,A-F-G
*H!6=I2<0J
K-L6=IE-1
Nhóm SV: Nhóm dự án_9 – TCNH3-K5
Bộ môn: Lập và phân tích DA đầu 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ môn: Lập và phân tích DA đầu 2 - Người đăng: Gia Cát Dự
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bộ môn: Lập và phân tích DA đầu 2 9 10 53