Ktl-icon-tai-lieu

BONG BÓNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM

Được đăng lên bởi phamminhphuongtcnh-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên Cứu & Trao Đổi

Phân tích ảnh hưởng của các
nhân tố tài chính đến bong bóng
bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh
ThS. Lê Thanh Ngọc

Đại học Ngân hàng TP.HCM

D

ựa trên quan điểm của thuyết tài chính hành vi và thuyết ABC, tác
giả vận dụng mô hình VAR để phân tích ảnh hưởng của những
nhân tố tài chính – tiền tệ đến bong bóng bất động sản nhà đất để
ở trên địa bàn TP.HCM. Kết quả phân tích cho thấy, chỉ số PR (giá nhà chia
cho tiền thuê nhà, chỉ số đại diện tính bong bóng) phụ thuộc vào những thay
đổi của chính biến đó trong quá khứ cũng như những cú sốc đến từ các biến
tốc độ tăng trưởng kinh tế, dư nợ tín dụng bất động sản và đầu tư nước ngoài
vào bất động sản.
Từ khóa: Bong bóng bất động sản, nhà đất để ở.

1. Đặt vấn đề

Trong giai đoạn từ năm 2004
đến nay, giá nhà đất để ở tại
TP.HCM tăng rất cao, vượt xa thu
nhập bình quân đầu người và tiền
cho thuê nhà ở, khiến thị trường bất
động sản hình thành trạng thái bong
bóng (Đoàn Thanh Hà, 2013). Về
bản chất, bong bóng bất động sản
là một hiện tượng có tính chất đầu
cơ, song để những cơn sóng đầu cơ
xảy ra phải có những điều kiện hỗ
trợ để dòng tiền chảy mạnh vào thị
trường bất động sản. Nghiên cứu
này phân tích ảnh hưởng của những
nhân tố tài chính – tiền tệ đến sự
hình thành và phát triển bong bóng
bất động sản nhà đất để ở trên địa
bàn TP.HCM.
2. Cơ sở lý thuyết và các giả
thuyết

Thuyết tài chính hành vi

58

(Barlevy, 2007) giải thích cơ chế
hình thành các bong bóng tài sản
thông qua sự phân tích các đặc tính
tâm lý của con người. Sự bùng nổ
giá xảy ra khi các nhà đầu tư quá lạc
quan vào nền kinh tế. Sự lạc quan
thái quá có thể khiến mọi người
chấp nhận rủi ro cao hơn. Giá tài
sản và theo đó là lợi tức gia tăng
làm nảy sinh hành vi đầu cơ và hệ
quả là các quyết định kinh tế không
còn dựa trên những quy tắc truyền
thống. Từ đó, một lượng vốn đầu
tư khổng lồ đổ vào thị trường ngày
càng tăng và qua đó thúc đẩy bong
bóng ngày càng phình to. Thuyết
tài chính hành vi cho rằng tâm lý
con người bị chi phối bởi các đặc
tính “neo tư duy”, sợ thua lỗ, tính
bầy đàn, tự thiên vị và lạc quan quá
mức. Dựa trên các đặc tính tâm lý
này, một số nhà nghiên cứu đã phát
triển các mô hình giải thích cơ chế

PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 15 (25) - Tháng 03-04/2014

bên trong thúc đẩy hoạt động đầu
cơ, qua đó bong bóng tài sản được
hình thành và phát triển.
Mô hình sự khác biệt niềm tin
và rào cản bán khống (Diether &
cộng sự, 2002) giả định thị trường
tồn tại hai nhóm người với 2 quan
điểm khác biệt nhau, điều này giải
thích v...
PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 15 (25) - Tháng 03-04/2014
Nghiên Cứu & Trao Đổi
58

Trong giai đon từ m 2004
đến nay, giá nhà đt đ tại
TP.HCM tăng rất cao, vượt xa thu
nhập bình quân đầu người tiền
cho th nhà , khiến th trưng bt
đng sn hình thành trạng thái bong
bóng oàn Thanh , 2013). V
bản chất, bong bóng bất động sản
một hiện tượng tính chất đầu
cơ, song đ nhng cơn ng đu cơ
xy ra phải nhng điu kin h
trợ để dòng tiền chảy mạnh vào thị
trường bt động sn. Nghiên cu
này phân tích nh hưng ca nhng
nhân tố tài chính tiền tệ đến sự
hình thành và phát triển bong bóng
bất động sản nhà đất để trên địa
bàn TP.HCM.
       

Thuyết tài chính nh vi
(Barlevy, 2007) gii thích chế
hình thành các bong bóng tài sản
thông qua s phân tích các đc tính
tâm của con người. Sự bùng nổ
giá xảy ra khi các nhà đầu quá lạc
quano nền kinh tế. Sự lc quan
thái quá có th khiến mi ngưi
chấp nhn rủi ro cao n. G i
sản theo đó lợi tức gia tăng
làm ny sinhnh vi đầu và hệ
qu c quyết định kinh tế không
còn da trên những quy tắc truyn
thống. T đó, mt lượng vốn đầu
tư khổng lồ đổ vào thị trường ngày
càng tăng và qua đó thúc đy bong
bóng ngày càng phình to. Thuyết
tài chính nh vi cho rằng m
con ngưi bchi phi bởi c đc
tính “neo duy, sợ thua lỗ, nh
by đàn, t thiên v lc quan quá
mc. Dựa trên các đặcnh tâm lý
này, một số nhà nghiên cứu đã phát
triển các mô hình gii thích cơ chế
bên trong thúc đẩy hoạt động đầu
cơ, qua đó bong bóng tài sn đưc
hình thành và phát trin.
hình sự khác biệt niềm tin
và o cản bán khng (Diether &
cộng sự, 2002) giả định thị trường
tn tại hai nhóm ngưi với 2 quan
điểm khác biệt nhau, điều này giải
thích sao một giao dịch th
xy ra ngay c khi giá i sản được
định giá quá cao.
Mô hình giao dịch phản hồi
(Anna, 2012) giải thích hiện tượng
bong bóng tài sản thông qua sự
phân tích hành vi ca mt nm
nhà đầu , những ngưi nh
thành nhu cu giao dịch hoàn toàn
da trên s sự chuyển đng giá
trong quá khứ. Theo hình này,
s tăng giá ban đầu s đưc một
nhóm nhà giao dịch phản hi chú
ý, khi s tăng giá din ra đ lâu để
hình thành một trạng thái neo
Phân tích ảnh hưởng của các
nhân tố tài chính đến bong bóng
bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh

Đại học Ngân hàng TP.HCM
D
a trên quan đim ca thuyết tài chính hành vi và thuyết ABC, tác
givận dụng nh VAR đ phân ch ảnh ng của nhng
nhân t tài chính tin t đến bong bóng bt đng sn nhà đt đ
trên địa bàn TP.HCM. Kết qu phân tích cho thy, chsPR (giá nhà chia
cho tin thuê n, ch s đi diện tính bong bóng) ph thuộc vào nhng thay
đổi của chính biến đó trong quá khứ cũng như những cú sốc đến từ các biến
tc đ tăng trưng kinh tế, dư n n dng bt đng sn và đu tư nước ngoài
vào bt đng sn.
Từ khóa: Bong bóng bất động sản, nhà đất để ở.
BONG BÓNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BONG BÓNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM - Người đăng: phamminhphuongtcnh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BONG BÓNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM 9 10 259