Ktl-icon-tai-lieu

CÁC BÀI TẬP THUỘC CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN VỀ NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Được đăng lên bởi Trương Vĩnh Phúc
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1964 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC BÀI TẬP THUỘC CHƯƠNG 1
KẾ TOÁN VỀ NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ VÀ
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Bài tập 1 : Hãy phản ánh lên sơ đồ TK 642 “ Chi phí QLDN “ theo tài liệu kế tóan sau:
1. Mua văn phòng phẩm về sử dụng ngay: 500.000 thanh tóan bằng TM.
2. Xuất công cụ dụng cụ sử dụng ở bộ phận hành chính: 300.000
3. Chi trả tiền công tác phí bằng tiền mặt: 2.000.000
4. Chi phí tiền lương nhân viên hành chính: 10.000.000
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp thanh tóan bằng tiền mặt : 2.000.000
6. Ban quản trị chi tiếp khách thanh toán bằng tiền tạm ứng 5.000.000
7. Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào TK xác định kết quả kinh
doanh.
Bài tập2 : Hãy phản ánh lên sơ đồ TK 641 “ Chi phí bán hàng” theo tài liệu sau:
1. Xuất kho bao bì sử dụng ở bộ phân bán hàng : 500.000
2. Chi phí vận chuyển hàng gởi bán, thanh tóan bằng TM: 200.000
3. Trả tiền sửa chữa cửa hàng trưng bày hàng bán : 150.000
4. Chi phí bán hàng chi trả bằng tiền mặt: 5.000.000
5. Chi hoa hồng bán hàng bằng tiền mặt 2.000.000
6. Chi phí tiền lương nhân viên bán hàng 10.000.000
7. Chi phí quảng cáo tiếp thị sản phẩm thanh toán bằng tiền mặt 4.000.000
8. Kết chuyển chi phí bán hàng vào TK xác định kết quả kinh doanh.

Bài tập 3 : Doanh nghiệp X có tình hình nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu A như sau :
1

I/ Tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ.

Ngày nhập

Số lượng nhập

Đơn gia

1/1/2000Tồn

200 kg

10.000

2/1/2000

500 kg

11.000

5/1/2000

800 kg

11.500

10/1/2000

1.000 kg

11.000

20/1/2000

500 kg

10.500

II/ Tình hình xuất kho vật liệu để sản xuất sản phẩm
1. Ngày 4/1/2000 Xuất 300 kg
2. Ngày 12/1/2000. Xuất 1.500 kg
3. Ngày 17/1/2000. Xuất 200 kg
4. Ngày 30/1/2000. Xuất 400 kg.
Yêu cầu : Tính giá vật liệu xuất kho theo phương pháp
a. Nhập trước – Xuất trước
b. Nhập sau - xuất trước
c. Bình quân gia quyền
d. Bình quân liên hoàn.
Bài tập 4 : Tại DN Non Nước Việt có tài liệu về vật liệu như sau :
-

-

Số dư đầu tháng TK 152 72.000.000, chi tiết :
+ VL A

: 40.000.000 (8.000kg)

+ VL B

: 32.000.000 (10.000kg)

Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng :

1. Xuất VL phục vụ trực tiếp sản xuất :
Vật liệu A

5.000kg

Vật liệu B

2.000kg

2. Mua vật liệu A nhập kho, số lượng 5.000kg, đơn giá 5.200 chưa trả tiền.

2

3. Chi phí vận chuyển vật liệu A thanh toán bằng...


 !"#
 !"#$%&'()**&
+ ,&*-./012-345600*788+888*)*9:0,+
+ ;&<=>0=6560=64560?9@=A88+888
A+ B3=>0=9:032C+888+888
+ 3D0E-=8+888+888
7+ F&G5$*0%*)*9:032C+888+888
+ *F&BH=('=*$9:03I2J07+888+888
K+ (=&L=F&G5$*0%-$M=H'(F&'
5$*+
90N#$%&*&
+ ;&<'$9*$9O4560?9@E90788+888
+ -=&L00?9P*)*9:0,88+888
A+ B34*=Q*=4*0BD090978+888
+ 90=B9:032C7+888+888
7+ $*0909:032C+888+888
+ 3D0E-908+888+888
K+ F&0=$(H12*$9:032C+888+888
R+ (=&L=90-$M=H'(F&'5$*+
$%&'()*+,-.-/.%0(123&4-..4-.-.'(567&&8--/69:-;'&<%06=-.>?,6*
CÁC BÀI TẬP THUỘC CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN VỀ NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC BÀI TẬP THUỘC CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN VỀ NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - Người đăng: Trương Vĩnh Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
CÁC BÀI TẬP THUỘC CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN VỀ NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 9 10 226