Ktl-icon-tai-lieu

Các câu trắc nghiệm kiểm toán

Được đăng lên bởi Bạch Đinh Hương
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1237 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ BÀI
1 Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến gian lẫn và sai sót.
2. Trình bày phân nội dung phân loại kiểm toán.
3. Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với gian lẫn và sai sót .
4. Phân biệt sự khác nhau giữa chuẩn mực quốc tế và chuẩn mực việt nam
5. Cho biết trách nhiệm của KTV trong gian lẫn và sai sót trong kiểm toán .
6. Trình bày nội dung phân loại kiểm toán theo chủ thể kiểm toán .
7. Trình bày nội dung ba chức năng cơ bản của kiểm toán .
8. Trình bày khái niêm, đặc trưng, nội dung của phương pháp kiểm toán.
9. Trình bày chức năng của kiểm toán .
10. Trình bày khái niệm về kiểm soát nội bộ .
11. Nêu khái niệm bằng chứng kiểm toán ,nội dung các yếu tố cơ bản của bằng chứng kiểm toán.
12. Trình bày ý nghĩa tác dụng của kiểm toán.
13. Phân tích các yếu tố hình thành nên kiểm soát nội bộ, vì sao trong quá trình kiểm toán phải
tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp
14. Trình bày các yếu tố cơ bản của báo cáo kiểm toán.
15. So sánh sự giống nhau và khác nhau của gian lẫn và sai sót.
16. Nêu trình tự và nội dung và các bước kiểm toán .
17. Trình tự nội dung các bước công việc của kế hoạch, chiến lược, nêu khái niệm lập kế hoạch
kiểm toán
18. Phân biệt 3 loại kiểm toán, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ và kiểm toán nhà nước.
19. Trọng yếu là gì, KTV vận dụng tính trọng yếu này như thế nào.
20. Điều kiện và trách nhiệm của KTV về thực hành kiểm toán

1

ĐÁP ÁN
9. Trình bày chức năng của kiểm toán
- Chức năng xác minh: Nhằm khẳng định mức độ trung thực của tài liệu, tính pháp lý của việc
thực hiện các nghiệp vụ hay việc độc lập các bản khai tài chính.
- Chức năng bày tỏ ý kiến: Có thể hiểu rộng với ý nghĩa cả kết luận về chất lượng thông tin và cả
tính pháp ý tư vấn .
- Chức năng tư vấn: chức năng phục vụ cho quản trị doanh nghiệp chủ yếu tư vấn về đầu tư pháp
lý, thuế. bản chất của kiểm toán là xác minh bày tỏ ý kiến.

10. Trình bày khái niệm về kiểm soát nội bộ
Là loại kiểm toán do các kiểm toán viên nội bộ trong đơn vị thực hiện, thông thường kiểm toán
nội bộ hoạt động trong một hoặc một vài lĩnh vực. Các hoạt động đó thường xảy ra như sau: Rà
soát lại hệ thống kế toán và các quy chế kiểm soát nội bộ có liên quan. Kiểm tra lại các thông tin
về nghiệp vụ và tài chính đặc biệt là số dư tài khoản và chi tiết các nghiệp vụ. Kiểm tra tính hiểu
lực, kinh tế, hiểu quả hoạt động trong đơn vị. Khách thể là các bộ phận cấu thành trong đơn vị ,
hoạt động chương trình, dự án cụ thể hoặc cá nhân cụ thể. Về mặt tổ chức: Bộ phận kế toán nội
bộ thường trực tiếp...
ĐỀ BÀI
1 Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến gian lẫn và sai sót.
2. Trình bày phân nội dung phân loại kiểm toán.
3. Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với gian lẫn và sai sót .
4. Phân biệt sự khác nhau giữa chuẩn mực quốc tế và chuẩn mực việt nam
5. Cho biết trách nhiệm của KTV trong gian lẫn và sai sót trong kiểm toán .
6. Trình bày nội dung phân loại kiểm toán theo chủ thể kiểm toán .
7. Trình bày nội dung ba chức năng cơ bản của kiểm toán .
8. Trình bày khái niêm, đặc trưng, nội dung của phương pháp kiểm toán.
9. Trình bày chức năng của kiểm toán .
10. Trình bày khái niệm về kiểm soát nội bộ .
11. Nêu khái niệm bằng chứng kiểm toán ,nội dung các yếu tố cơ bản của bằng chứng kiểm toán.
12. Trình bày ý nghĩa tác dụng của kiểm toán.
13. Phân tích các yếu tố hình thành nên kiểm soát nội bộ, sao trong quá trình kiểm toán phải
tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp
14. Trình bày các yếu tố cơ bản của báo cáo kiểm toán.
15. So sánh sự giống nhau và khác nhau của gian lẫn và sai sót.
16. Nêu trình tự và nội dung và các bước kiểm toán .
17. Trình tự nội dung các bước công việc của kế hoạch, chiến lược, nêu khái niệm lập kế hoạch
kiểm toán
18. Phân biệt 3 loại kiểm toán, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ và kiểm toán nhà nước.
19. Trọng yếu là gì, KTV vận dụng tính trọng yếu này như thế nào.
20. Điều kiện và trách nhiệm của KTV về thực hành kiểm toán
1
Các câu trắc nghiệm kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các câu trắc nghiệm kiểm toán - Người đăng: Bạch Đinh Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Các câu trắc nghiệm kiểm toán 9 10 32