Ktl-icon-tai-lieu

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng

Được đăng lên bởi Nguyen Van Tuan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 7157 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng - Thư viện Học liệu mở Việt Nam

Các chỉ tiêu đánh giá chất
lượng tín dụng
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Khái niệm chất lượng tín dụng
Vận động trong cơ chế thị trường để có thể tồn tại, phát triển và dành ưu thế trong cạnh
tranh, thích ứng với thị trường và sự yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, các
DNNN luôn phải tiến hành đa dạng hoá các sản phẩm, dich vụ của mình nhằm thu hút
được khách hàng. Chính sách sản phẩm mà trong đó tập trung nhiều vào việc bảo đảm và
nâng cao chất lượng sản phẩm là một biện pháp thiết thực, hữu hiệu nhất cho hầu hết các
doanh nghiệp hiện nay.
Có thể nói, chất lượng của một sản phẩm hay một dịch vụ đều được biểu hiện ở mức độ
thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng và lợi ích về mặt tài chính cho người cung cấp.
Theo cách đó, trong kinh doanh TDNH, chất lượng tín dụng được thể hiện ở sự thoả
mãn nhu cầu vay vốn của khách hàng, phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất
nước, đồng thời đảm bảo sự tồn tại và phát triển của ngân hàng.
Với cách định nghĩa như vậy, ta thấy chất lượng tín dụng ở đây được đánh giá trên 3 góc
độ: ngân hàng, khách hàng và nền kinh tế.
Đối với NHTM: chất lượng tín dụng thể hiện ở phạm vi, mức độ, giới hạn tín dụng phải
phù hợp khả năng thực lực của bản thân ngân hàng và đảm bảo được tính cạnh tranh trên
thị trường với nguyên tắc hoàn trả đúng hạn và có lãi.
Đối với khách hàng: do nhu cầu vay vốn tín dụng của khách hàng là để đầu tư cho các
hoạt động sản xuất kinh doanh nên chất lượng tín dụng được đánh giá theo tính chất phù
hợp với mục đích sử dụng của khách hàng với mức lãi suất và kỳ hạn hợp lý. Thêm vào
đó là thủ tục vay đơn giản, thuận lợi, thu hút được nhiều khách hàng nhưng vẫn bảo đảm
nguyên tắc tín dụng.
Đối với nền kinh tế: đối với sự phát triển kinh tế-xã hội chất lượng tín dụng được đánh
giá qua mức phục vụ sản xuất và lưu thông hàng hoá, góp phần giải quyết công ăn việc
làm, khai thác các khả năng trong nền kinh tế, thúc đẩy qua trình tích tụ và tập trung sản
xuất, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế, hoà
nhập với cộng đồng quốc tế.
Hiểu đúng về bản chất của chất lượng tín dụng, phân tích và đánh giá đúng chất lượng tín
dụng hiện tại cũng như xác định chính xác các nguyên nhân của những tồn tại về chất


1/7

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng - Thư viện Học liệu mở Việt Nam

lượng sẽ giúp cho ngân hàng tìm được biện pháp quản lý thích hợp để có thể đứng vững
tr...
Các chỉ tiêu đánh giá chất
lượng tín dng
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quc n
Khái nim cht lượng tín dng
Vận đng trong cơ chế thị trường đ có thtồn ti, phát triển vành ưu thế trong cnh
tranh, thích ứng với thtrường và syêu cu ngày càng cao ca người tiêu dùng, các
DNNN luôn phi tiến hành đa dng hc sản phm, dich v của mình nhm thu hút
được khách hàng. Chính sách sản phm trong đó tp trung nhiều vào việc bo đảm và
nâng cao cht lượng sn phm là mt biện pháp thiết thực, hữu hiệu nht cho hu hết các
doanh nghiệp hiện nay.
th nói, cht lượng ca một sn phm hay một dch v đu được biểu hiện ở mức đ
tho mãn nhu cầu của người tu ng và lợi ích vmt i chính cho người cung cấp.
Theo cách đó, trong kinh doanh TDNH, cht lượng n dng được th hiện stho
n nhu cầu vay vốn ca khách hàng, phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất
nước, đng thời đm bo sự tồn tại và phát triển ca ngân hàng.
Với cách định nghĩa như vy, ta thấy chất lượngn dng ở đây được đánh giá trên 3 góc
đ: ngân hàng, khách ng và nn kinh tế.
Đối với NHTM: cht lượng tín dụng th hiện phm vi, mức đ, giới hn tín dụng phi
phù hợp khả năng thực lực của bn thân ngân hàng và đm bo được tính cnh tranh trên
thị trường với nguyên tc hoàn tr đúng hn và lãi.
Đối vi khách hàng: do nhu cu vay vốn tín dụng của khách ng là để đầu tư cho các
hot động sn xut kinh doanh nên cht lượng tín dụng được đánh giá theo nh cht phù
hợp với mục đích s dụng ca khách hàng với mức i sut và k hạn hợp lý. Tm vào
đó là th tc vay đơn gin, thun lợi, thut được nhiều khách hàng nhưng vẫn bo đm
nguyên tắc tín dụng.
Đối với nền kinh tế: đi với sự pt triển kinh tế-xã hội cht lượng tín dng được đánh
gqua mức phc vsn xut và lưu thông ng hoá, góp phn gii quyết công ăn việc
làm, khai thác các khng trong nền kinh tế, thúc đy qua tnh tích tụ và tập trung sn
xut, giải quyết tốt mối quan hgia tăng trưởng tín dng và ng trưởng kinh tế, hoà
nhp với cng đng quốc tế.
Hiểu đúng v bn cht ca cht lượngn dng, phânch và đánh giá đúng chất lượng tín
dng hiện tại cũng như xác định chính xác các nguyên nhân của nhng tồn tại v chất
c chỉ tiêu đánh gchấtng n dụng - T vin Học liu m Việt Nam
http://voer.edu.vn/m/9a85f486/1 1 / 7
Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng - Người đăng: Nguyen Van Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 9 10 470