Ktl-icon-tai-lieu

Các chỉ tiêu lựa chọn dự án đầu tư

Được đăng lên bởi ductranxuan
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Nội dung chính

Trang

LỜI NÓI ĐẦU
Dự án đầu tư là một hoạt động đầu tư dài hạn, kết quả của việc đầu tư này chỉ
đến trong tương lai và nó sẽ quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Do vậy dự
án đầu tư có vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Vì lẽ đó mà khi đưa ra
một dự án đầu tư thì các nhà đầu tư, các nhà điều hành quản lý doanh nghiệp đều
cân nhắc, xem xét đánh giá, rất kỹ các phương diện. Trong đó, thẩm định phương
diện tài chính của cả dự án là hết sức quan trọng vì lợi nhuận là mục tiêu của đa số
doanh nghiệp khi thực hiện một dự án nào đó.
Trước khi nghiên cứu về thẩm định tài chính dự án đầu tư thì trước hết ta phải
biết về dự án đầu tư (DADT).
1. Vài nét về dự án đầu tư
Dự án đầu tư là tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo
mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm đạt được sự tăng
trưởng về số lượng hoặc duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch
vụ trong một khoảng thời gian nhất định, trên một địa bàn cụ thể. Vòng đời của dự
án đầu tư bao gồm 3 giai đoạn: chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và cuối cùng là kết
thúc dự án.
2. Một số yếu tố liên quan đến các chỉ tiêu l ựa chon d ự án đ ầu t ư
2.1 Dòng tiền của dự án đầu tư (Cash Flow)
2.1.1 Cách xác định NCF (Net Cash Flows_dòng tiền ròng)
Để tính toán NPV, IRR và PBP, việc đầu tiên là phải nắm vững phương pháp
xác định dòng tiền ròng.
1

Dòng tiền ròng = dòng tiền vào – dòng tiền ra
Dòng tiền (Cash flow) là các khoản tiền dự tính sẽ thu và chi trong vòng đời
dự án, bao gồm dòng tiền đi vào (cash inflows_R t)_dòng thu (doanh thu bán hàng,
các khoản thu khác) và dòng tiền đi ra (cash outflows_C t)_dòng chi (chi phí hoạt
động sản xuất, các chi phí khác).
Dòng tiền của dự án đầu tư là dòng tiền ròng thực tế, không phải thu nhập
ròng kế toán, là dòng tiền tăng thêm do dự án đầu tư mang lại, góp phần làm tăng
thêm dòng tiền và là cơ sở để gia tăng giá trị của doanh nghiệp so với trước khi có
dự án.

Phân loại dòng tiền:
Xét về mặt nội dung, có 3 loại dòng tiền:




Dòng tiền hoạt động: bán các sản phẩm hàng hóa và cung cấp các dịch vụ…
Dòng tiền đầu tư: tiền đầu tư vào các tài sản cố định như: nhà xưởng, đất đai, máy
móc thiết bị…
Dòng tiền tài trợ: những nguồn tài trợ ngoài nguồn chủ sỡ hữu.
Khi nghiên cứu phương pháp ước lượng dòng tiền, để rạch ròi dễ hiểu, ta
không tính đến dòng tài trợ (một giả định tách rời quyết định đầu tư và quyết định
tài trợ). Dòng tiền có thể được ước lượng theo hai cách: trực tiếp và gián tiếp. Hai
...
MỤC LỤC
Nội dung chính Trang
LỜI NÓI ĐẦU
Dự án đầu là một hoạt động đầu dài hạn, kết quả của việc đầu này chỉ
đến trong tương lai sẽ quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Do vậy dự
án đầu vai trò rất quan trọng, ý nghĩa chiến lược. lẽ đó khi đưa ra
một dự án đầu thì các nhà đầu tư, các n điều hành quản doanh nghiệp đều
cân nhắc, xem xét đánh giá, rất kỹ các phương diện. Trong đó, thẩm định phương
diện tài chính của cả dự ánhết sức quan trọng vì lợi nhuận mục tiêu của đa số
doanh nghiệp khi thực hiện một dự án nào đó.
Trước khi nghiên cứu về thẩm định tài chính dự án đầu tư thì trước hết ta phải
biết về dự án đầu tư (DADT).
1. Vài nét v d án đ u t ư
Dự án đầu tập hợp những đề xuất liên quan đến việc bỏ vốn để tạo
mới, mở rộng hoặc cải tạo những sở vật chất nhất định nhằm đạt được sự tăng
trưởng về số lượng hoặc duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch
vụ trong một khoảng thời gian nhất định, trên một địa bàn cụ thể. Vòng đời của dự
án đầu tư bao gồm 3 giai đoạn: chuẩn bị dự án, thực hiện dự án cuối cùng là kết
thúc dự án.
2. M t s y u t liên quan đ n các ch tiêu l a chon d án đ u t ế ế ư
2.1 Dòng ti n c a d án đ u t (Cash Flow) ư
2.1.1 Cách xác đ nh NCF (Net Cash Flows_dòng ti n ròng)
Để nh toán NPV, IRR PBP, việc đầu tiên phải nắm vững phương pháp
xác định dòng tiền ròng.
1
Các chỉ tiêu lựa chọn dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các chỉ tiêu lựa chọn dự án đầu tư - Người đăng: ductranxuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Các chỉ tiêu lựa chọn dự án đầu tư 9 10 570