Ktl-icon-tai-lieu

Các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi Caffe Sữa
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chỉ tiêu Phân tích Báo cáo Tài chính Doanh nghiệp

Nguồn: Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, and Jeffery F. Jaffe.
Corporate Finance. Sixth Edition.
Chuyển soạn trên TEX: Trần Trí Dũng
Ngày 3 tháng 12 năm 2007

Mục lục
1 Khả năng thanh toán ngắn hạn

1

2 Chỉ tiêu tài chính với hoạt động kinh doanh

2

3 Các chỉ số đòn bẩy tài chính

3

4 Khả năng sinh lợi

4

5 Các chỉ số giá trị thị trường

6

Các báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, và lưu chuyển tiền tệ) cung cấp
các đầu vào cơ bản và hữu dụng cho quá trình phân tích, đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.
Năm nội dung chính của hiệu quả tài chính gồm: (1) khả năng thanh toán ngắn hạn, (2) hoạt động kinh
doanh, (3) đòn bẩy tài chính, (4) năng lực tạo lợi nhuận, và (5) giá trị doanh nghiệp được xem xét thông
qua các nhóm chỉ số đánh giá phổ biến.

1 Khả năng thanh toán ngắn hạn
Khả năng thanh toán ngắn hạn là năng lực đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán trong thời gian ngắn của
doanh nghiệp. Các chỉ số thanh toán ngắn hạng xác định năng lực đáp ứng các nghĩa vụ tài chính đến
hạn của doanh nghiệp (nói cách khác, chi trả các hóa đơn được chuyển tới). Với dòng tiền đủ lớn, doanh
nghiệp có thể trang trải cho các nghĩa vụ tài chính, nhờ đó mà không lâm vào tình cảnh vỡ nợ hay kiệt
quệ tài chính. Công việc kế toán thanh khoản đo lường khả năng thanh toán ngắn hạn và thường gắn bó
chặt chẽ với vốn lưu động ròng, là phần chênh lệch giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn
là các khoản nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong thời hạn dưới một năm kể từ ngày ghi nhận gần
nhất trên Bảng cân đối kế toán. Nguồn cơ bản để thanh toán các khoản nợ này là tài sản ngắn hạn.
Chỉ số đo lượng khả năng thanh toán phổ biến nhất là: thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh.
Chỉ số thanh toán ngắn hạn.

Chỉ số này tính bằng cách chia tài sản ngắn hạn cho nợ ngắn hạn.

Chỉ số thanh toán ngắn hạn =

Tổng tài sản ngắn hạn
Tổng nợ ngắn hạn

Nếu gặp khó khăn tài chính, doanh nghiệp có thể không còn khả năng thanh toán đúng hạn các
khoản phải trả hoặc cần mở rộng hạn mức tín dụng tại ngân hàng. Kết quả là, nợ ngắn hạn sẽ tăng nhanh
hơn tài sản ngắn hạn và chỉ số thanh toán ngắn hạn có thể giảm xuống. Đây có thể là tín hiện đầu tiên
của trục trặc về tài chính. Tất nhiên, chỉ số thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp cũng cần được tính
1

Chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

toán và thống kê trong khoảng thời gian đủ dài để có cái nhìn đầy đủ với lịch sử vận hành và phát triển
của...
Chỉ tiêu Phân tích Báo cáo Tài chính Doanh nghiệp
Nguồn: Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, and Jeffery F. Jaffe.
Corporate Finance. Sixth Edition.
Chuyển soạn trên T
E
X: Trần Trí Dũng
Ngày 3 tháng 12 năm 2007
Mục lục
1 Khả năng thanh toán ngắn hạn 1
2 Chỉ tiêu tài chính với hoạt động kinh doanh 2
3 Các chỉ số đòn bẩy tài chính 3
4 Khả năng sinh lợi 4
5 Các chỉ số giá trị thị trường 6
Các báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ) cung cấp
các đầu vào bản hữu dụng cho quá trình phân tích, đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.
Năm nội dung chính của hiệu quả tài chính gồm: (1) khả năng thanh toán ngắn hạn, (2) hoạt động kinh
doanh, (3) đòn bẩy tài chính, (4) năng lực tạo lợi nhuận, (5) giá trị doanh nghiệp được xem xét thông
qua các nhóm chỉ số đánh giá phổ biến.
1 Khả năng thanh toán ngắn hạn
Khả năng thanh toán ngắn hạn năng lực đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán trong thời gian ngắn của
doanh nghiệp. Các chỉ số thanh toán ngắn hạng xác định năng lực đáp ứng các nghĩa vụ tài chính đến
hạn của doanh nghiệp (nói cách khác, chi trả các hóa đơn được chuyển tới). Với dòng tiền đủ lớn, doanh
nghiệp thể trang trải cho các nghĩa vụ tài chính, nhờ đó không lâm vào tình cảnh vỡ nợ hay kiệt
quệ tài chính. Công việc kế toán thanh khoản đo lường khả năng thanh toán ngắn hạn thường gắn
chặt chẽ với vốn lưu động ròng, phần chênh lệch giữa tài sản ngắn hạn nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn
các khoản nợ doanh nghiệp phải thanh toán trong thời hạn dưới một năm kể từ ngày ghi nhận gần
nhất trên Bảng cân đối kế toán. Nguồn bản để thanh toán các khoản nợ này tài sản ngắn hạn.
Chỉ số đo lượng khả năng thanh toán phổ biến nhất là: thanh toán ngắn hạn thanh toán nhanh.
Chỉ số thanh toán ngắn hạn. Chỉ số này tính bằng cách chia tài sản ngắn hạn cho nợ ngắn hạn.
Chỉ số thanh toán ngắn hạn =
Tổng tài sản ngắn hạn
Tổng nợ ngắn hạn
Nếu gặp khó khăn tài chính, doanh nghiệp thể không còn khả năng thanh toán đúng hạn các
khoản phải trả hoặc cần mở rộng hạn mức tín dụng tại ngân hàng. Kết quả là, nợ ngắn hạn sẽ tăng nhanh
hơn tài sản ngắn hạn chỉ số thanh toán ngắn hạn thể giảm xuống. Đây thể tín hiện đầu tiên
của trục trặc về tài chính. Tất nhiên, chỉ số thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp cũng cần được tính
1
Các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính - Người đăng: Caffe Sữa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính 9 10 64