Ktl-icon-tai-lieu

Các chuyên đề về tín dụng ngân hàng

Được đăng lên bởi vuongto
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 3225 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề 1
CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN
ĐẾN THU HỒI, XỬ LÝ NỢ

Phần I: Hợp đồng, hợp đồng tín dụng,
hợp đồng bảo đảm tiền vay
I. Những vấn đề cơ bản của Pháp luật về hợp đồng

1. Hợp đồng
1.1. Định nghĩa
Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thực hiện hoặc
thay đổi quyền, nghĩa vụ giữa các bên.
1.2. Chủ thể của hợp đồng
Theo BLDS năm 2005, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự bao gồm: cá
nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác.
Trong mối quan hệ là khách hàng của NHPT, hộ gia đình và tổ hợp tác có
một số điểm cần lưu ý.
Đối với chủ thể là Hộ gia đình, theo quy định Bộ luật dân sự năm 2005
(Điều 106), đó là những hộ mà các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp
công sức để hoạt động kinh tế chung trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hoặc
một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định. Hộ gia đình là
chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự thuộc các lĩnh vực này.
Tài sản chung của hộ gia đình gồm quyền sử dụng đất, tài sản do các
thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng cho chung và các tài
sản khác mà các thành viên thoả thuận là tài sản chung của hộ. Quyền sử dụng
rừng, rừng trồng của hộ gia đình, tài sản được thừa kế chung cùng được coi là tài
sản chung của hộ gia đình.
Các thành viên của hộ gia đình chiếm hữu và sử dụng tài sản chung của
hộ theo phương thức thoả thuận. Tuy nhiên, đối với tài sản là tư liệu sản xuất, tài
sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình thì việc định đoạt những tài sản này phải
được các thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý. Còn đối với các loại tài
sản chung khác thì việc định đoạt chỉ cần được đa số thành viên từ đủ mười lăm
tuổi trở lên đồng ý.
Sự đồng ý nêu trên phải có tại thời điểm giao kết hợp đồng. Do đó, nếu tại
thời điểm xác lập giao dịch dân sự, trong hộ không có người từ đủ 15 tuổi trở
lên thì khi thực hiện giao dịch mà thành viên của hộ bắt đầu đủ 15 tuổi trở lên
cũng không cần sự đồng ý của người đó, ví dụ khi xử lý tài sản bảo đảm.
Đại diện của hộ gia đình trong quan hệ dân sự là chủ hộ hoặc thành viên
khác đã thành niên được chủ hộ uỷ quyền. Hộ gia đình chịu trách nhiệm dân sự
bằng tài sản chung của hộ; nếu tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ
chung của hộ thì các thành viên phải chịu trách nhiệm liên đới bằng tài sản riêng
của mình.
1

Đối với chủ thể là Tổ hợp tác, đại diện của Tổ hợp tác trong các giao dịch
dân sự là tổ trưởng do các tổ viên cử ra. Tổ trưởng Tổ hợp tác có thể uỷ quyền
cho tổ viên thực hiện một số công việc nhất định cần thiết...
1
Chuyên đề 1
CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN
ĐẾN THU HI, X LÝ N
Phn I: Hợp đồng, hp đồng tín dng,
hợp đồng bảo đảm tin vay
I. Nhng vấn đề bản ca Pháp lut v hợp đồng
1. Hợp đồng
1.1. Định nghĩa
Hợp đồng s tho thun gia các bên v vic xác lp, thc hin hoc
thay đổi quyền, nghĩa vụ gia các bên.
1.2. Ch th ca hợp đồng
Theo BLDS năm 2005, ch th ca quan h pháp lut dân s bao gm: cá
nhân, pháp nhân, h gia đình, tổ hp tác.
Trong mi quan h là khách hàng ca NHPT, h gia đình và t hp tác có
mt s điểm cần lưu ý.
Đối vi ch th H gia đình, theo quy định B lut dân s năm 2005
(Điều 106), đó là nhng h các thành viên tài sản chung, cùng đóng góp
công sức để hoạt động kinh tế chung trong sn xut nông, lâm, ngư nghiệp hoc
mt s lĩnh vc sn xut, kinh doanh khác do pháp luật quy đnh. H gia đình
ch th khi tham gia quan h dân s thuộc các lĩnh vực này.
Tài sn chung ca h gia đình gồm quyn s dụng đất, i sn do các
thành viên đóng góp, cùng nhau to lp nên hoặc được tng cho chung và các tài
sn khác mà các thành viên tho thun tài sn chung ca h. Quyn s dng
rng, rng trng ca h gia đình, tài sản được tha kế chung cùng được coi là tài
sn chung ca h gia đình.
Các thành viên ca h gia đình chiếm hu s dng tài sn chung ca
h theo phương thức tho thun. Tuy nhiên, đối vi tài sản là tư liệu sn xut, tài
sn chung có giá tr ln ca h gia đình thì việc định đoạt nhng tài sn này phi
đưc các thành viên t đủ mười lăm tui tr lên đồng ý. Còn đối vi các loi tài
sn chung khác thì việc định đoạt ch cần được đa số thành viên t đủ mười lăm
tui tr n đồng ý.
S đồng ý nêu trên phi có ti thời điểm giao kết hợp đồng. Do đó, nếu ti
thời điểm xác lp giao dch dân s, trong h không người t đủ 15 tui tr
lên thì khi thc hin giao dch mà thành viên ca h bắt đầu đủ 15 tui tr lên
cũng không cần s đồng ý của người đó, ví dụ khi x lý tài sn bảo đảm.
Đại din ca h gia đình trong quan h dân s ch h hoc thành viên
khác đã thành niên đưc ch h u quyn. H gia đình chịu trách nhim dân s
bng tài sn chung ca h; nếu tài sản chung không đủ để thc hiện nghĩa vụ
chung ca h thì các thành viên phi chu trách nhiệm liên đới bng tài sn riêng
ca mình.
Các chuyên đề về tín dụng ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các chuyên đề về tín dụng ngân hàng - Người đăng: vuongto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Các chuyên đề về tín dụng ngân hàng 9 10 240