Ktl-icon-tai-lieu

Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMCP trên địa bàn Tp HCM

Được đăng lên bởi Elen Nguyễn
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1272 lần   |   Lượt tải: 2 lần
- 1 -
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH
#"
PHAN NGOÏC TAÁN
CAÙC GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH
TRANH CUÛA CAÙC NHTMCP TREÂN ÑÒA BAØN TPHCM
GIAI ÑOAÏN 2006 - 2015
Chuyeân ngaønh: Quaûn trò kinh doanh
Maõ soá: 60.34.05
LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ
NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC:
TS. HOAØNG LAÂM TÒNH
TP. HOÀ CHÍ MINH – NAÊM 2006
Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMCP trên địa bàn Tp HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMCP trên địa bàn Tp HCM - Người đăng: Elen Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMCP trên địa bàn Tp HCM 9 10 999