Ktl-icon-tai-lieu

các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi Quang Bui
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 4065 lần   |   Lượt tải: 17 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIỂU LUẬN MÔN HỌC THUYẾT KINH TẾ

ĐỀ TÀI:

VẤN ĐỀ VỀ NỢ XẤU Ở VIỆT NAM

Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Bảng
Nhóm thực hiện:
Nguyễn Duy Ngọc
Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Huỳnh Thị Hồng Hạnh
Tống Quốc Quân
Đỗ Chí Thiện
Bùi Nhật Quang
Lê Nguyễn Hoài Nam

1
CẦN THƠ – NĂM 2014

MỤC LỤC
I. TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ NỢ XẤU ..................................................................3
1. Các vấn đề lý luận về nợ xấu ................................................................................3
1.1. Khái niệm bản chất nợ xấu..................................................................................3
1.2. Phân loại nợ xấu và trích lập dự phòng nợ xấu.................................................4
2. Kinh nghiệm quốc tế trong việc xử lý nợ xấu .......................................................7
2.1. Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Hàn Quốc .......................................................7
2.2. Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Trung Quốc ..................................................10
2.3. Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Thái Lan........................................................12
2.4. Bài học cho Việt Nam ...................................................................................15
II. THỰC TRẠNG NỢ XẤU Ở VIỆT NAM ...........................................................16
1. Khái niệm và phân loại nợ xấu ở Việt Nam .......................................................16
2. Diễn biến nợ xấu của Việt Nam .........................................................................17
3. Nguyên nhân của tình trạng nợ xấu tăng cao tại Việt Nam ................................25
4. Tác động của nợ xấu và quá trình giải quyết nợ xấu đến nền kinh tế Việt Nam. .33
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GỢI Ý CHO VIỆT NAM TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT
NỢ XẤU..................................................................................................................... 34
1. Quan điểm định hướng trong việc giải quyết nợ xấu..........................................34
2. Một số biện pháp gợi ý nhằm xử lý nợ xấu..........................................................36
2.1. Về phía chính phủ và cơ quan quản lý Nhà nước ..........................................36
2.2. Về phía các NHTM và TCTD .......................................................................42
2.3. Giải pháp từ phía các khách hàng vay vốn của TCTD ..................................44
Tài liệu th...
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TIỂU LUẬN MÔN HỌC THUYẾT KINH TẾ
ĐỀ TÀI:
VẤN ĐỀ VỀ NỢ XẤU Ở VIỆT NAM
Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Bảng
Nhóm thực hiện:
Nguyễn Duy Ngọc
Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Huỳnh Thị Hồng Hạnh
Tống Quốc Quân
Đỗ Chí Thiện
Bùi Nhật Quang
Lê Nguyễn Hoài Nam
CẦN THƠ – NĂM 2014
các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của ngân hàng thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của ngân hàng thương mại - Người đăng: Quang Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của ngân hàng thương mại 9 10 344