Ktl-icon-tai-lieu

Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức

Được đăng lên bởi nhociukem
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 87 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức
Chính sách cổ tức là một phần quan trọng trong chính sách tài chính của doanh
nghiệp vì nó vừa ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các cổ đông, vừa ảnh hưởng
đến sự phát triển của công ty. Vì vậy, để có thể có một chính sách cổ tức tốt, phù
hợp đối với thực trạng của từng doanh nghiệp, chúng ta cần phải tìm hiểu các yếu
tố tác động, ảnh hưởng đến các chính sách này.
Yếu tố đầu tiên có thể nói đến chính là quy mô và tính thanh khoản của doanh
nghiệp. Horace Ho1 đã chứng minh có một mối quan hệ tích cực giữa chính sách cổ
tức với quy mô của các doanh nghiệp ở Úc và với tính thanh khoản của các doanh
nghiệp ở Nhật Bản thông qua phương pháp tiếp cận dữ liệu bảng và mô hình hồi quy
hiệu ứng cố định.
Cũng có một mối quan hệ cụ thể giữa tỷ lệ tăng trưởng doanh nghiệp với chính sách
cổ tức. Theo Barclay và Smith2, các doanh nghiệp tăng trưởng cao thường có tỷ lệ
chi trả cổ tức ít hơn so với các doanh nghiệp tăng trưởng thấp hoặc không tăng
trưởng. Ngoài ra các nhà đầu tư thích chi trả cổ tức cao hơn và cho rằng việc này ít
rủi ro hơn so với thặng dư vốn, tức là họ sẽ có xu hướng đầu tư vào các công ty
đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, việc giữ lại hoặc phân
chia cổ tức dựa trên số lựa chọn tăng trưởng mà công ty có được. Những quyết định
đúng đắn trong chính sách cổ tức sẽ mang lại sự giàu có cho các cổ đông của công
ty, đây cũng chính là kết quả nghiên cứu của R.Azhagaiah và Sabari Priya 3.
Các chỉ số tài chính của công ty cũng ảnh hưởng khá lớn đến việc chi trả cổ tức. Có
thể nói đến tỷ số giá thị trường trên thu nhập P/E và tỷ lệ vốn cổ phần được chứng
minh trong nghiên cứu của Myers và Frank 4; hay là tỷ suất sinh lợi trên tài sản, đòn
bẫy tài chính được Amidu5 đưa ra; hoặc lợi nhuận ròng của công ty và tỷ suất sinh
lợi trên vốn cổ phần theo nghiên cứu của Raballe và Hedensted 6.
Yếu tố tiếp theo, có lẽ là yếu tố đang trở nên phổ biến và xuất hiện khá nhiều trong
thời gian hiện nay, chính là các cuộc mua bán sát nhập công ty. Theo nghiên cứu
của Kenneth Hogholm và Eva Liljeblom 7 tại Phần Lan, các hoạt động mua bán sát
nhập ảnh hưởng rất nhiều đến chính sách cổ tức ở các công ty này.
Một trong những yếu tố quan trọng nhất tác động đến chính sách cổ tức có thể nói
đến chính là giá cổ phiếu. Baskin8 đã điều tra 2344 cổ phiếu phổ thông của các công
ty Mỹ từ năm 1967 đến năm 1986 và tìm ra một mối quan hệ khống đáng kể giữa tỷ
suất cổ tức và giá cổ phiếu. Tuy nhiên Hussainey, Mgbame và Chijoke 9 lại ...
Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức

 !"#$%&%'&() !"#
&%$*(+,-.+)&**/)0
'&/1$2 )3!*+%
/&)!"#&%+,
4%/&5*&%+(6!
,787
9
&:/$;
1+(#<16!
#=.>!("?%.;@!(A+
/&B,
C/D*;EF"#1
,G8>+H
I
)F"#"JE
!?1F"#KL6(F
"#,=&"!?M+
?1L"/)NO"1&"(+
&&2F"#,G+5);2LP
$5/$F"#(+&"',=;+%&B
&3&QN2$&((
+)&P+C6%!5R,STH@U+
V
,
W/(+C!"#61&%!,
*&%E/B"J5.UXYE/&"'
5Z+8[6
\
]+EK'5!)&^
@_+&"'S
`
&"]L'.^(+EK
'5/85R@87888
a
,
4%/%8)N+%/&#5@%OK6b
J+)@.(+,G85
c887Yde8@
f
2Ud)2&@
.!"#Kb&%#(++,
Z;+%/K&&%*
&%%,>6
g
&:&bIV\\%((
+Zh F9iaf&%F9iga/6/&6*;E
K%,G+578+)Z@8e68
i
2M
/$;EK$+&%
/5j;E!$+&%,7@@)c
c
9k
C&A1&*56$PA+Q
O&B@%&%W/cHY9kk,=
lm
99
O&Bn?;/;%
6MEKE!5$&%@%&
%(PA+Q,=T)S@=oT
9I
2
M/6(&6*;EK!
&/1@%&%,G"'1.&B5)>6
H8
9V
M6(/;%,
Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức - Trang 2
Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức - Người đăng: nhociukem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức 9 10 931