Ktl-icon-tai-lieu

Cải cách tài chính công

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2266 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
CẤN QUANG TUẤN (*)
Văn phòng Bộ Nội vụ
Tài chính công là một phạm trù gắn với các hoạt động thu và chi bằng tiền
của nhà nước, phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị trong
quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của nhà nước nhằm phục vụ việc
thực hiện những chức năng vốn có của nhà nước đối với xã hội (không vì mục
tiêu thu lợi nhuận).
Nội dung của tài chính công bao gồm: ngân sách nhà nước (NSNN) từ
trung ương đến địa phương; dự trữ nhà nước; tín dụng nhà nước; ngân hàng nhà
nước; tài chính của các cơ quan hành chính nhà nước; tài chính của các đơn vị sự
nghiệp nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước (đối với nước ta). Trong đó, NSNN
được xem là bộ phận quan trọng nhất, chi phối đến các thành tố khác. Trong
phạm vi bài viết này, xin đề cập đến 3 thành tố có quan hệ chặt chẽ với nhau và
liên quan trực tiếp tới việc cải cách tài chính công hiện nay. Đó là: NSNN, các
quỹ tài chính nhà nước và tài chính các đơn vị hành chính sự nghiệp
NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước đã được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm
thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Như vậy, xét về khía cạnh kinh
tế, hoạt động thu - chi của NSNN thể hiện quá trình phân phối và phân phối lại
một bộ phận giá trị tổng sản phẩm xã hội. Quy mô phân phối lại phụ thuộc vào
mức độ động viên của NSNN.
Về chức năng, NSNN có 3 chức năng cơ bản. Đó là: công cụ thực hiện
việc phân bổ nguồn lực trong xã hội; thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập
và chức năng điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế quốc dân. Với các chức năng đó,
NSNN tác động trực tiếp và gián tiếp tới hầu hết các chủ thể, các đơn vị và các tổ
chức trong xã hội. Điều này cũng giải thích tại sao NSNN lại là thành tố quan
trọng nhất của tài chính công.
Các quỹ tài chính nhà nước, về nguyên tắc, NSNN phải được quản lý
một cách toàn diện, nhưng không có nghĩa là tất cả các khoản chi phải được quản
lý theo quy trình thống nhất. Vì vậy, ở nhiều nước, một số khoản chi của Chính
phủ đã được quản lý thông qua các quy trình đặc biệt, mà chủ đạo là các quỹ tài
chính nhà nước, tạo nên sự linh hoạt nhất định trong quyết định chi tiêu của
Chính phủ.

Quỹ tài chính nhà nước có nhiều loại hình khác nhau. Nhưng xét về hình
thức tổ chức thường có 2 loại: là một tổ chức tài chính có bộ máy tổ chức, có tư
cách pháp nhân (như Quỹ hỗ trợ phát triển...) hoặc chỉ là nguồn tài chính dành
riêng để sử dụng vào một hoặc một số...
CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
CẤN QUANG TUẤN (*)
Văn phòng Bộ Nội vụ
Tài chính công là một phạm trù gắn với các hoạt động thu chi bằng tiền
của nhà nước, phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị trong
quá trình hình thành sử dụng các quỹ tiền tệ của nhà nước nhằm phục vụ việc
thực hiện những chức năng vốn của nhà nước đối với hội (không mục
tiêu thu lợi nhuận).
Nội dung của tài chính công bao gồm: ngân sách nhà nước (NSNN) từ
trung ương đến địa phương; dự trữ nhà nước; tín dụng nhà nước; ngân hàng nhà
nước; tài chính của các cơ quan hành chính nhà nước; tài chính của các đơn vị sự
nghiệp nhà nước; các quỹi chính nhà nước (đối với nước ta). Trong đó, NSNN
được xem bộ phận quan trọng nhất, chi phối đến các thành tố khác. Trong
phạm vi bài viết này, xin đề cập đến 3 thành tố quan hệ chặt chẽ với nhau
liên quan trực tiếp tới việc cải cách tài chính công hiện nay. Đó là: NSNN, các
quỹ tài chính nhà nước và tài chính các đơn vị hành chính sự nghiệp
NSNN toàn bộ các khoản thu, chi của nhà nước đã được quan n
nước thẩm quyền quyết định được thực hiện trong một năm đ bảo đảm
thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Như vậy, xét về khía cạnh kinh
tế, hoạt động thu - chi của NSNN thể hiện quá trình phân phối phân phối lại
một b phận giá trị tổng sản phẩm hội. Quy phân phối lại phụ thuộc vào
mức độ động viên của NSNN.
Về chức năng, NSNN 3 chức năng bản. Đó là: công cụ thực hiện
việc phân bổ nguồn lực trong xã hội; thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập
chức năng điều chỉnh nền kinh tế quốc dân. Với các chức năng đó,
NSNN tác động trực tiếp và gián tiếp tới hầu hết các chủ thể, các đơn vị và các tổ
chức trong xã hội. Điều này cũng giải thích tại sao NSNN lại thành t quan
trọng nhất của tài chính công.
Các quỹ tài chính n nước, về nguyên tắc, NSNN phải được quản lý
một cách toàn diện, nhưng không có nghĩa là tất cả các khoản chi phải được quản
theo quy trình thống nhất. vậy, nhiều ớc, một số khoản chi của Chính
phủ đã được quản thông qua các quy trình đặc biệt, chủ đạo các quỹ tài
chính nhà nước, tạo nên sự linh hoạt nhất định trong quyết định chi tiêu của
Chính phủ.
Cải cách tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cải cách tài chính công - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cải cách tài chính công 9 10 119