Ktl-icon-tai-lieu

Cán cân thanh toán

Được đăng lên bởi maimaimottinhyeuno88
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1609 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tầng 9, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 04 62702158 Fax: 04 62702138
Email: mutrap@mutrap.org.vn; Website: 

BÁO CÁO
PHÂN TÍCH THÂM HỤT THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM VÀ
CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN CỦA WTO

MÃ HOẠT ĐỘNG: WTO-8

Bản Dự thảo lần cuối cùng
Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2009

Chuyên gia quốc tế: Peter Naray (Điều phối viên, Chuyên gia Chính
sách Thương mại) và
Paul Baker (Nhà Kinh tế học)
Chuyên gia trong nước: Ông Trương Đình Tuyển
Ông Đinh Văn Ân
Ông Lê Triệu Dũng
Ông Ngô Chung Khanh

Tài liệu này nhận được sự hỗ trợ tài chính của Ủy ban Liên minh châu Âu. Quan điểm nêu trong tài liệu này là
của tác giả do đó không phản ánh quan điểm chính thức của Ủy ban hay của Bộ Công Thương.

MỤC LỤC

CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................................................... 2 
BÁO CÁO TÓM TẮT ........................................................................................................ 3 
GIỚI THIỆU ..................................................................................................................... 10 
PHẦN I – PHÂN TÍCH CÁN CÂN THANH TOÁN (BOP) TỪ GÓC ĐỘ KINH TẾ ... 11 
I.1.  GIỚI THIỆU ..................................................................................................... 11 
I.2.  TỔNG QUAN CÁN CÂN THANH TOÁN Ở VIỆT NAM............................. 11 
I.2.1 Đặc điểm BOP ở Việt Nam .............................................................................. 11 
I.2.2 Diễn biến cán cân thương mại .......................................................................... 16 
I.3. SỰ BỀN VỮNG VÀ VẤN ĐỀ MANG TÍNH CƠ CẤU CỦA BOP .................... 19 
I.4. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHÍNH SÁCH ................................................................ 20 
I.4.1. Đề xuất biện pháp ngắn hạn ............................................................................ 20 
I.4.2. Đề xuất biện pháp dài hạn ............................................................................... 22 
PHẦN II – KHUNG KHỔ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI ............................................ 23 
II.1. QUY ĐỊNH VỀ BOP CỦA WTO LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI HÀNG
HÓA .............................................................................................................................. 23 
II.1.1 Ngoại lệ BOP trong hệ thống GATT/WTO .................................................... 23 
II.1.2 Quy định BOP áp dụng với các thành viên phát triển (Điều X...
Tng 9, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triu, Hà Ni, Vit Nam
Tel: 04 62702158 Fax: 04 62702138
Email: mutrap@mutrap.org.vn
; Website: www.mutrap.org.vn
BÁO CÁO
PHÂN TÍCH THÂM HT THƯƠNG MI CA VIT NAM VÀ
CÁC ĐIU KHON V CÁN CÂN THANH TOÁN CA WTO
MÃ HOT ĐỘNG: WTO-8
Bn D tho ln cui cùng
Hà Ni, ngày 5 tháng 10 năm 2009
Chuyên gia quc tế:
Chuyên gia trong nước:
Peter Naray (Điu phi viên, Chuyên gia Chính
sách Thương mi) và
Paul Baker (Nhà Kinh tế hc)
Ông Trương Đình Tuyn
Ông Đinh Văn Ân
Ông Lê Triu Dũng
Ông Ngô Chung Khanh
Tài liu này nhn được s h tr tài chính ca y ban Liên minh châu Âu. Quan đim nêu trong tài liu này là
ca tác gi do đó không phn ánh quan đim chính thc ca y ban hay ca B Công Thương.
Cán cân thanh toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cán cân thanh toán - Người đăng: maimaimottinhyeuno88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Cán cân thanh toán 9 10 615