Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi, đáp án môn lý thuyết tiền tệ

Được đăng lên bởi tran thai
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 991 lần   |   Lượt tải: 0 lần
FIN 101 lý thuyết tền tê
Chủ thể nào sau đây là chủ sở hữu doanh nghiêp?
a. Cá nhân mua cổ phiếu doanh nghiệp. Đúng
b. Cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp. Không đúng
c. Ngân hàng cho doanh nghiệp vay tiền. Không đúng
d. Doanh nghiệp khác bán chịu hàng hóa cho doanh nghiệp. Không đúng
Sai. Đáp án đúng là: Cá nhân mua cổ phiếu doanh nghiệp.
Vì: Cổ phiếu là chứng chỉ (hoặc bút toán ghi sổ) chứng nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần tài
sản và thu nhập của doanh nghiệp. Tức là nó chứng thực quyền sở hữu một phần vốn hoặc tài sản của công ty và
quyền được chia cổ tức.
Tham khảo: Mục 3.3.2. Các công cụ trên thị trường vốn (BG, trang 39, 40).
Khoản mục nào sau đây được thể hiên bên Nợ trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng?
a. Tiền gửi tại NHTW. Không đúng
b. Tiền gửi thanh toán. Đúng
c. Dự trữ. Không đúng
d. Tiền cho vay. Không đúng
Sai. Đáp án đúng là: Tiền gửi thanh toán.
Vì: Đây là khoản mục nằm bên nguồn vốn hay nợ của ngân hàng.
Tham khảo: Mục 4.1.1. Bảng cân đối kế toán rút gọn của ngân hàng thương mại (BG, 45-47).
Lượng tiền cung ứng theo nghĩa mở rộng M3 bao gồm:
a. M2, tiền gửi kỳ hạn mệnh giá lớn, cổ phần các quỹ đầu tư trên thị trường tiền tệ, tín phiếu kho bạc ngắn hạn,
các hợp đồng mua lại. Không đúng
b. M2, tiền gửi kỳ hạn mệnh giá lớn, cổ phần các quĩ đầu tư trên thị trường tiền tệ, các hợp đồng mua lại. Đúng
c. M2, tín phiếu kho bạc ngắn hạn, thương phiếu. Không đúng
d. M2, tiền gửi kỳ hạn mệnh giá lớn, tín phiếu kho bạc ngắn hạn, thương phiếu. Không đúng
Sai. Đáp án đúng là: M2, tiền gửi kỳ hạn mệnh giá lớn, cổ phần các quĩ đầu tư trên thị trường tiền tệ, các hợp
đồng mua lại.
Vì: Lượng tiền cung ứng M3 bao gồm có:
– M2.
– tiền gửi kỳ hạn mệnh giá lớn.
– cổ phần các quĩ đầu tư trên thị trường tiền tệ.
– các hợp đồng mua lại.
Tham khảo: Mục 1.1.3. Các phép đo lượng tiền cung ứng (BG, trang 5).
Mênh đề nào không đúng trong các mênh đề sau đây?
a. Tiền gửi giao dịch được thanh toán ngay khi yêu cầu. Không đúng
b. Tiền gửi giao dịch là nguồn vốn quan trọng nhất của ngân hàng. Đúng
c. Tiền gửi giao dịch thường có chi phí huy động vốn thấp nhất. Không đúng
d. Tiền gửi giao dịch khó quản lý nhất do khó dự đoán khi nào khách hàng rút tiền ra. Không đúng
Sai. Đáp án đúng là: Tiền gửi giao dịch là nguồn vốn quan trọng nhất của ngân hàng.
Vì: Nguồn vốn quan trọng nhất là tiền gửi phi giao dịch.
Tham khảo: Mục 4.1.1. Bảng cân đối kế toán rút gọn của ngân hàng thương mại (BG, 45-47).
Lượng tiền cung ứng sẽ thay đổi như thế nào khi NH...

 !
a. Cá nhân mua cổ phiếu doanh nghiệp. Đúng
b. Cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp. Không đúng
c. Ngân hàng cho doanh nghiệp vay tiền. Không đúng
d. Doanh nghiệp khác bán chịu hàng hóa cho doanh nghiệp. Không đúng
Sai. Đáp án đúng là: Cá nhân mua cổ phiếu doanh nghiệp.
Vì: Cổ phiếu là chứng chỉ (hoặc bút toán ghi sổ) chứng nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần tài
sản và thu nhập của doanh nghiệp. Tức là nó chứng thực quyền sở hữu một phần vốn hoặc tài sản của công ty và
quyền được chia cổ tức.
Tham khảo: Mục 3.3.2. Các công cụ trên thị trường vốn (BG, trang 39, 40).
"#$%&'()'*(#+,-!
a. Tiền gửi tại NHTW. Không đúng
b. Tiền gửi thanh toán. Đúng
c. Dự trữ. Không đúng
d. Tiền cho vay. Không đúng
Sai. Đáp án đúng là: Tiền gửi thanh toán.
Vì: Đây là khoản mục nằm bên nguồn vốn hay nợ của ngân hàng.
Tham khảo: Mục 4.1.1. Bảng cân đối kế toán rút gọn của ngân hàng thương mại (BG, 45-47).
.&'/01$*234(5$6
a. M2, tiền gửi kỳ hạn mệnh giá lớn, cổ phần các quỹ đầu tư trên thị trường tiền tệ, tín phiếu kho bạc ngắn hạn,
các hợp đồng mua lại. Không đúng
b. M2, tiền gửi kỳ hạn mệnh giá lớn, cổ phần các quĩ đầu tư trên thị trường tiền tệ, các hợp đồng mua lại. Đúng
c. M2, tín phiếu kho bạc ngắn hạn, thương phiếu. Không đúng
d. M2, tiền gửi kỳ hạn mệnh giá lớn, tín phiếu kho bạc ngắn hạn, thương phiếu. Không đúng
Sai. Đáp án đúng là: M2, tiền gửi kỳ hạn mệnh giá lớn, cổ phần các quĩ đầu tư trên thị trường tiền tệ, các hợp
đồng mua lại.
Vì: Lượng tiền cung ứng M3 bao gồm có:
– M2.
– tiền gửi kỳ hạn mệnh giá lớn.
– cổ phần các quĩ đầu tư trên thị trường tiền tệ.
– các hợp đồng mua lại.
Tham khảo: Mục 1.1.3. Các phép đo lượng tiền cung ứng (BG, trang 5).
3,78*-$!
a. Tiền gửi giao dịch được thanh toán ngay khi yêu cầu. Không đúng
b. Tiền gửi giao dịch là nguồn vốn quan trọng nhất của ngân hàng. Đúng
c. Tiền gửi giao dịch thường có chi phí huy động vốn thấp nhất. Không đúng
d. Tiền gửi giao dịch khó quản lý nhất do khó dự đoán khi nào khách hàng rút tiền ra. Không đúng
Sai. Đáp án đúng là: Tiền gửi giao dịch là nguồn vốn quan trọng nhất của ngân hàng.
Vì: Nguồn vốn quan trọng nhất là tiền gửi phi giao dịch.
Tham khảo: Mục 4.1.1. Bảng cân đối kế toán rút gọn của ngân hàng thương mại (BG, 45-47).
.&'/9:&,;<=$>?@A ,(BC(*D@
E*(F(2GH>>I$J KE*L)$C-;<3E*)$GHE*>&'$/!
a. Tăng lên 2000 tỷ. Đúng
b. Tăng lên 1200 tỷ. Không đúng
c. Tăng lên 3000 tỷ. Không đúng
d. Tăng lên 4000 tỷ. Không đúng
Sai. Đáp án đúng là: Tăng lên 2000 tỷ.
câu hỏi, đáp án môn lý thuyết tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi, đáp án môn lý thuyết tiền tệ - Người đăng: tran thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
câu hỏi, đáp án môn lý thuyết tiền tệ 9 10 968