Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ô chữ môn tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi nhinhi-libra
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.What is the central bank of USA called for?
FED
2Tiền giấy đầu tiên xuất hiện ở nước nào?
Trung Quốc
3.tờ mệnh giá 20 ngàn in hình gì?
Chùa Cầu
4.Khoản thu nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách nhà nước ở việt
nam?
Thuế
5.Xu hướng gia tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ là biểu hiện của
hiện tượng nào sau đây?
Lạm phát
6.Trong chế độ lưu thông tiền giấy không chuyển đổi ra vàng, ở các nước cơ quan
nào đại diện hợp pháp của nhà nước để phát hành tiền đưa vào lưu thông?
Ngân hàng trung ương
7.Đơn vị tiền tệ ghi sổ được sử dụng trong nội bộ các nước của Quỹ tiền tệ quốc tế
IMF là gì?
SDR
8.Chức năng nào của tài chính thể hiện khả năng tổ chức khai thác các nguồn tài
chính nhằm tạo lập nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế?
Huy động vốn
9.Đồng tiền usd mệnh giá lớn nhất là bao nhiêu?
100.000

t

r

t

r

n

n

r

n

n

i

t

h

t

h

i

t

r

n

n

i

t

h

i

t

r

n

n

i

t

h

i

t

r

ư

t

h

i

t

r

ư

t

h

i

t

r

t

h

i

t

r

n

g

n

ơ

n

g

n

g

ư

ơ

n

g

n

g

o

ư

ơ

n

g

n

g

o

i

a

i

h

ô

i

ô

i

...
1.What is the central bank of USA called for?
FED
2Tiền giấy đầu tiên xuất hiện ở nước nào?
Trung Quốc
3.tờ mệnh giá 20 ngàn in hình gì?
Chùa Cầu
4.Khoản thu nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách nhà nước ở việt
nam?
Thuế
5.Xu hướng gia tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ là biểu hiện của
hiện tượng nào sau đây?
Lạm phát
6.Trong chế độ lưu thông tiền giấy không chuyển đổi ra vàng, ở các nước cơ quan
nào đại diện hợp pháp của nhà nước để phát hành tiền đưa vào lưu thông?
Ngân hàng trung ương
7.Đơn vị tiền tệ ghi sổ được sử dụng trong nội bộ các nước của Quỹ tiền tệ quốc tế
IMF là gì?
SDR
8.Chức năng nào của tài chính thể hiện khả năng tổ chức khai thác các nguồn tài
chính nhằm tạo lập nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế?
Huy động vốn
9.Đồng tiền usd mệnh giá lớn nhất là bao nhiêu?
100.000
Câu hỏi ô chữ môn tài chính tiền tệ - Trang 2
Câu hỏi ô chữ môn tài chính tiền tệ - Người đăng: nhinhi-libra
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi ô chữ môn tài chính tiền tệ 9 10 487