Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập NNLCBCCNMLN2

Được đăng lên bởi Quốc Nguyên
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1591 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SV Võ Quốc Trạng - CĐ TCNH 12

Câu hỏi ôn tập NNLCBCCNMLN2

CÂU HỎI ÔN TẬP NNLCBCNMLN2
Chương IV. Học Thuyết Giá Trị
Câu 1. Hãy nêu nội dung và sự tác động của quy luật giá trị:


Nội dung của quy luật giá trị:
Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. ở đâu
có sản xuất và trao đổi hàng hoá ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật
giá trị.
- Yêu cầu chung của quy luật giá trị: việc sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên
cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết:
+Mức hao phí khi sản xuất: hao phí cá biệt nhỏ hơn hao phí lao động xã hội cần thiết;
+Trong quá trình trao đổi: tuân theo nguyên tắc ngang giá.
- Giá trị là cơ sở của giá cả, giá cả là biểu hiện ra bên ngoài (bằng tiền) của giá trị,
nhưng giá cả không đồng nhất với giá trị mà luôn xoay quanh trục giá trị ( vì giá trị chỉ
là một trong những nhân tố quyết đinh giá cả)  đây chính là cơ chế hoạt động của quy
luật giá trị thông qua sự biến động của giá cả thị trường.



Tác động của quy luật giá trị:
- Thứ nhất, điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa: thông qua sự biến động giá cả mà
người sản xuất sẽ biết điều hòa, phân phối giữa các ngành sao cho ngành nào có lợi thì
tập trung sản xuất. Cũng do giá cả luôn biến động nên hàng hóa trong lưu thông sẽ
được điều tiết theo hướng thu hút nguồn hàng từ nơi có giá cả thấp đến nơi có giá cả
cao.

Trang 1

SV Võ Quốc Trạng - CĐ TCNH 12

Câu hỏi ôn tập NNLCBCCNMLN2

- Thứ hai, cải tiến kỹ thuật , nâng cao năng suất: Để doanh nghiệp có hao phí lao động
cá biệt nhỏ hơn hao phí lao động xã hội thì doanh nghiệp phải thường xuyên cải tiến.
-Thứ ba, thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa người sản xuất thành giàu hoặc
nghèo: Do cạnh tranh và đào thải.
 Quy luật giá trị một mặt phát huy, điều tiết những yếu tố tích cực, chọn lọc tự nhiên,
đào thải những yếu tố yếu kém, mặt khác lại phân hóa giàu, nghèo tạo sự bất bình dẳng
trong xã hội.
Câu 2. Trình bày khái niệm hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá:


Khái niệm hàng hóa:
Hàng hóa là sản phẩm của lao động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người thông qua
hoạt động trao đổi, mua bán.



b.Hai thuộc tính của hàng hóa:

-Giá

trị sử dụng: Là công dụng của vật phẩm ccó thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của

con người.
+ Số lượng giá trị sử dụng của một vật phẩm được phát hiện dần dần thông qua quá
trình phát triển của khoa học-kỹ thuật.
+ Giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh viễn;
+ Giá trị sử dụng mang nội dung vật chất của của cải;
+ Giá trị sử dụng mang thuộ...
SV Võ Quốc Trạng - CĐ TCNH 12 Câu hỏi ôn tập NNLCBCCNMLN2
CÂU HỎI ÔN TẬP NNLCBCNMLN2
Chương IV. Học Thuyết Giá Trị
Câu 1. Hãy nêu nội dung và sự tác động của quy luật giá trị:
Nội dung của quy luật giá trị:
Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. ở đâu
sản xuất trao đổi hàng hoá đó sự tồn tại phát huy tác dụng của quy luật
giá trị.
- Yêu cầu chung của quy luật giá trị: việc sản xuất trao đổi hàng hoá phải dựa trên
cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết:
+Mức hao phí khi sản xuất: hao phí cá biệt nhỏ hơn hao phí lao động xã hội cần thiết;
+Trong quá trình trao đổi: tuân theo nguyên tắc ngang giá.
- Giá trị sở của giá cả, giá cả biểu hiện ra bên ngoài (bằng tiền) của giá trị,
nhưng giá cả không đồng nhất với giá trị mà luôn xoay quanh trục giá trị ( vì giá trị chỉ
một trong những nhân tố quyết đinh gcả) đây chính chế hoạt động của quy
luật giá trị thông qua sự biến động của giá cả thị trường.
Tác động của quy luật giá trị:
- Thứ nhất, điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa: thông qua sự biến động giá cả
người sản xuất sẽ biết điều hòa, phân phối giữa các ngành sao cho ngành nàolợi thì
tập trung sản xuất. Cũng do giá cả luôn biến động nên hàng hóa trong lưu thông s
được điều tiết theo hướng thu hút nguồn hàng từ nơi giá cả thấp đến i giá cả
cao.
Trang 1
Câu hỏi ôn tập NNLCBCCNMLN2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập NNLCBCCNMLN2 - Người đăng: Quốc Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập NNLCBCCNMLN2 9 10 56