Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập quản lý tài chính trong tổ chức công

Được đăng lên bởi Sứa Biển
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 873 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QL TÀI CHÍNH TRONG TỔ CHỨC CÔNG
Phần 1: Lý thuyết
Câu 1: Trình bày quy trình lập dự toán trong các tổ chức công?
Câu 2: Trình bày các nguyên tắc trong quá trình thực hiện dự toán chi
thường xuyên trong tổ chức công?
Câu 3: Trình bày các điều kiện cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng
cơ bản trong các tổ chức công?
Câu 4: Trình bày quy trình quyết toán tài chính trong các tổ chức công?
Câu 5: Trình bày ý nghĩa và yêu cầu của việc lập dự toán trong các tổ chức
công?
Câu 6:
Trình bày các bước trong quy trình lập dự toán trong các tổ chức công? Liên hệ
thực tế việc thực hiện các bước này tại cơ quan, đơn vị anh chị đang công tác?

Phần 2:
Bài tập 1:
T¹i mét ®¬n vÞ HCSN ngµy 30/9/2011 cã tµi liÖu sau:
I. Sè d cuèi th¸ng 9 cña mét sè tµi kho¶n: (§¬n vÞ tÝnh: 1.000®)
- TK 111 – TiÒn mÆt:
7.000
- TK 112 – TiÒn göi ng©n hµng, kho b¹c:
13.000
- TK 152 – VËt liÖu, dông cô:
8.000
- TK 211 – TSC§ h÷u h×nh:
90.000
- TK 461 – Nguån kinh phÝ ho¹t ®éng:
48.000
- TK 466 – Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§: 115.000
- TK 661 – Chi ho¹t ®éng:
45.000
II. Trong th¸ng 10/2011 cã c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ sau:
1. §¬n vÞ ®îc cÊp kinh phÝ ho¹t ®éng qua ng©n hµng 50.000.
2. Mua vËt liÖu tr¶ b»ng tiÒn mÆt 10.000.
3. KÕ to¸n tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho viªn chøc 30.000.
4. TÝnh c¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng (BHXH, BHYT, KPC§, BHTN) 6.600.
5. ChuyÓn tiÒn göi kho b¹c nép BHXH, BHYT, KPC§, BHTN .
6. TÝnh cíc phÝ ®iÖn tho¹i vµ tiÒn ®iÖn ph¶i tr¶ cho ngêi cung cÊp 1.200.
7. Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ quü 25.000.
8. Tr¶ l¬ng cho viªn chøc 20.000.
9. Thanh to¸n cho ngêi b¸n b»ng tiÒn göi kho b¹c 33.000.
10. CÊp trªn duyÖt quyÕt to¸n chi ho¹t ®éng kú tríc.
III. Yªu cÇu:
§Þnh kho¶n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ ph¶n ¸nh vµo s¬ ®å
TK.

Bài 2:
T¹i mét ®¬n vÞ HCSN ngµy 30/6/2011 cã tµi liÖu sau:
I. Sè d cuèi th¸ng 6 cña mét sè tµi kho¶n: (§¬n vÞ tÝnh: 1.000®)
- TK 111 – TiÒn mÆt:
7.000

- TK 112 – TiÒn göi ng©n hµng, kho b¹c:
13.000
- TK 152 – VËt liÖu, dông cô:
8.000
- TK 211 – TSC§ h÷u h×nh:
90.000
- TK 461 – Nguån kinh phÝ ho¹t ®éng:
48.000
- TK 466 – Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§: 115.000
- TK 661 – Chi ho¹t ®éng:
45.000
II. Trong th¸ng 7/2011 cã c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ sau:
1. §¬n vÞ ®îc cÊp kinh phÝ ho¹t ®éng qua ng©n hµng 50.000.
2. Mua vËt liÖu tr¶ b»ng tiÒn mÆt 10.000.
3. KÕ to¸n tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho viªn chøc 30.000.
4. TÝnh c¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng 6.600.
5. Thñ kho xuÊt vËt liÖu dïng cho ®¬n vÞ 10.000.
6. TÝnh cíc phÝ ®iÖn tho¹i vµ tiÒn ®iÖn ph¶i tr¶ cho ngêi ...
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QL TÀI CHÍNH TRONG TỔ CHỨC CÔNG
Phần 1: Lý thuyết
Câu 1: Trình bày quy trình lập dự toán trong các tổ chức công?
Câu 2: Trình bày các nguyên tắc trong quá trình thực hiện dự toán chi
thường xuyên trong tổ chức công?
Câu 3: Trình bày các điều kiện cấp phát, thanh toán vốn đầu xây dựng
cơ bản trong các tổ chức công?
Câu 4: Trình bày quy trình quyết toán tài chính trong các tổ chức công?
Câu 5: Trình bày ý nghĩa yêu cầu của việc lập dự toán trong các tổ chức
công?
Câu 6:
Trình bày các bước trong quy trình lập dự toán trong các tổ chức công? Liên hệ
thực tế việc thực hiện các bước này tại cơ quan, đơn v anh chị đang công tác?
Câu hỏi ôn tập quản lý tài chính trong tổ chức công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập quản lý tài chính trong tổ chức công - Người đăng: Sứa Biển
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập quản lý tài chính trong tổ chức công 9 10 653