Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập Tài chính công (kèm đáp án)

Được đăng lên bởi danh-nguyen
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 14269 lần   |   Lượt tải: 85 lần
Nguyễn Mạnh Linh – Lớp TC14.30

Phone : 0976

77.45.33

Tµi chÝnh c«ng
Nhãm A
C©u 1. §Æc ®iÓm cña TCC
- së h÷u NN (së h÷u c«ng)
- phôc vô lîi Ých chung vµ lîi Ých c«ng céng
- qu¶n lý theo luËt c«ng (luËt NSNN)
c©u 2. C«ng trong TCC cã nghÜa lµ ?
- c«ng céng
C©u 3. Cïng suÊt hiÖn vµ tån t¹i ®ång thêi víi NN ?
- ThuÕ
C©u 4. TC NN lµ g× ?
- lµ lÜnh vùc tµi chÝnh
c©u 5. §K c¬ b¶n ®Ó TC NN xuÊt hiÖn vµ tån t¹i ?
- cã NN vµ tiÒn tÖ
C©u 6. Chñ thÓ nµo cña TC NN lµ c. nµo?
- c¸c c¬ quan c«ng quyÒn NN
- c¸c c.q thuéc ®¬n vÞ NN ngoµi bé m¸y NN ?
C©u 7. C¸c quü tiÒn tÖ nµo thuéc TC NN?
- quü tiÒn tÖ tËp trung (NSNN)
- Quü tiÒn tÖ kh«ng tËp trung (c¸c quü c«ng ngoµi NSNN)
C©u 8. Cã mÊy lo¹i qh tiÒn tÖ thuéc TC NN ?
- 4 lo¹i
C©u 9. XÐt theo qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, thø tù xuÊt hiÖn c¸c bé phËn cña TC NN
ntn?
- TC cña c¸c c.q c«ng quyÒn
- TC cña c¸c c.q ®¬n vÞ thuéc khu vùc NN
- TC NN tæng hîp
C©u 10. Trong §K kinh tÕ thÞ trêng, bé phËn TC cña c¸c c.q ®¬n vÞ thuéc khu vùc NN cã
xu híng ntn?
- gi¶m
C©u 11. TC NN tæng hîp lµ bé phËn nµo?
- NSNN
C©u 12. TCNN cã mÊy vai trß c¬ b¶n ?
- 3 vai trß
C©u 13. Vai trß truyÒn thèng cña TC NN lµ ®¶m b¶o §K vËt chÊt ®Ó duy tr× sù tån t¹i vµ
ho¹t ®éng b×nh thêng cña ai?
- bé m¸y NN
C©u 14. Trªn TG NSNN xuÊt hiÖn ®Çu tiªn ë quèc gia ?
- Anh
V- 1 -T

Nguyễn Mạnh Linh – Lớp TC14.30
Phone : 0976 77.45.33
C©u 15. ë VN NSNN xuÊt hiÖn lÇn ®Çu trong chÕ ®é nµo?
- Ph¸p ®« hé
C©u 16. NSNN thuéc bé phËn nµo ?
- TC NN tæng hîp
C©u 17. PhÇn NS lµ g×?
- PhÇn quü NS mµ chÝnh quyÒn ®îc hëng. CÊp chÝnh quyÒn kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch
nhiÖm t¹o lËp vµ c©n ®èi
C©u 18. CÊp NS lµ g×?
- Lµ phÇn NS
- CÊp chÝnh quyÒn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm
- ®éc lËp t¬ng ®èi trong hÖ thèng NSNN
C©u 19. Trong l/s cã tÊt c¶ mÊy m« h×nh tæ chøc cña hÖ thèng NS ?
- 2 m« h×nh
C©u 20. Tæ chøc hÖ thèng NSNN cña VN hiÖn nay cã tÝnh chÊt ntn ?
- mang tÝnh chÊt cña 2 m« h×nh
C©u 21 G¾n víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ë VN hiÖn nay cã ?
a. PhÇn ng©n s¸ch
b. CÊp ng©n s¸ch hoµn chØnh
c. CÊp qu¶n lý ng©n s¸ch
d. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc
C©u 22. C¸c hµnh vi thuéc thu NSNN cã bao nhiªn nhãm ?
- 3 nhãm ( thuÕ, lÖ phÝ, vay nî viÖn trî )
C©u 23. Thu NSNN ®îc thùc hiÖn dùa trªn c¸c quyÒn lùc (søc m¹nh) nµo cña NN?
- chÝnh trÞ- kinh tÕ- vò lùc
C©u 24. trong lÞch sö, NSNN xuÊt hiÖn ®Çu tiªn ë chÕ ®é nµo ?
- Qu©n chñ lËp hiÕn
C©u 25. NN cã quyÒn lùc kinh tÕ v× sao ?
- së h÷u c¸c tµi s¶n quèc gia quan träng
C©u 26. Nguån thu cña NSNN lµ g× ?
- Tæng s¶n phÈm quéc néi (GDP) võa ®îc t¹o ra
C©u 27. T...
Nguyễn Mạnh Linh – Lớp TC14.30 Phone : 0976 77.45.33
Tµi chÝnh c«ng
Nhãm A
C©u 1. §Æc ®iÓm cña TCC
- së h÷u NN (së h÷u c«ng)
- phôc vô lîi Ých chung vµ lîi Ých c«ng céng
- qu¶n lý theo luËt c«ng (luËt NSNN)
c©u 2. C«ng trong TCC cã nghÜa lµ ?
- c«ng céng
C©u 3. Cïng suÊt hiÖn vµ tån t¹i ®ång thêi víi NN ?
- ThuÕ
C©u 4. TC NN lµ g× ?
- lµ lÜnh vùc tµi chÝnh
c©u 5. §K c¬ b¶n ®Ó TC NN xuÊt hiÖn vµ tån t¹i ?
- cã NN vµ tiÒn tÖ
C©u 6. Chñ thÓ nµo cña TC NN lµ c. nµo?
- c¸c c¬ quan c«ng quyÒn NN
- c¸c c.q thuéc ®¬n vÞ NN ngoµi bé m¸y NN ?
C©u 7. C¸c quü tiÒn tÖ nµo thuéc TC NN?
- quü tiÒn tÖ tËp trung (NSNN)
- Quü tiÒn tÖ kh«ng tËp trung (c¸c quü c«ng ngoµi NSNN)
C©u 8. Cã mÊy lo¹i qh tiÒn tÖ thuéc TC NN ?
- 4 lo¹i
C©u 9. XÐt theo qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, thø tù xuÊt hiÖn c¸c bé phËn cña TC NN
ntn?
- TC cña c¸c c.q c«ng quyÒn
- TC cña c¸c c.q ®¬n vÞ thuéc khu vùc NN
- TC NN tæng hîp
C©u 10. Trong §K kinh tÕ thÞ trêng, bé phËn TC cña c¸c c.q ®¬n vÞ thuéc khu vùc NN cã
xu híng ntn?
- gi¶m
C©u 11. TC NN tæng hîp lµ bé phËn nµo?
- NSNN
C©u 12. TCNN cã mÊy vai trß c¬ b¶n ?
- 3 vai trß
C©u 13. Vai trß truyÒn thèng cña TC NN lµ ®¶m b¶o §K vËt chÊt ®Ó duy tr× sù tån t¹i vµ
ho¹t ®éng b×nh thêng cña ai?
- bé m¸y NN
C©u 14. Trªn TG NSNN xuÊt hiÖn ®Çu tiªn ë quèc gia ?
- Anh
V- 1 -T
Câu hỏi ôn tập Tài chính công (kèm đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập Tài chính công (kèm đáp án) - Người đăng: danh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập Tài chính công (kèm đáp án) 9 10 164