Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ có đáp án

Được đăng lên bởi Mai Thanh Thanh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu1: Cơ sở lý luận của tín dụng là gì:
a.Quan hệ kinh tế tư hữu về tư liệu sản xuất
b. Qúa trình phân công lao động xã hội
c. Qúa trình sản xuất và lưu thông hàng hóa
d. A & B
Câu 2: Mức độ thanh khoản (tính lỏng) của một tài sản tài chính được xác định bởi:
a.
b.
c.
d.

Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt
Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng
Chi phí thời gian và tài sản chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt
Có người sản sàng trả một số tiền để sở hửu tài sản đó

Câu 3: Chức năng của tín dụng là gì:
a. Tập trung, phân phối lại vốn tiền tệ the nguyên tắc có hoàn trả; đồng thời tạo một khoản lợi tức cho
chủ thể thùa vốn.
b. Tập trung, phân phối lại vốn tiền tệ theo nguyên tắc có hoàn trả và kiểm soát các hoạt động kinh
tế
c. Kiểm soát các hoạt động kinh tế
d. Vận chuyển từ chủ thể thừa vốn sang chủ thể thiếu vốn.
Câu 4: Khi doanh nghiệp thanh toán tiền mua hàng hóa thì lúc này tiền tệ đang thực hiện chức năng:
a. Phương tiện lưu thông.
b. Thước đo giá trị.
c. Phương tiện trao đổi.
d. Phương tiện cất trữ.
Câu 5: Các hoạt động sử dụng vốn của ngân hàng thương mại KHÔNG bao gồm:
a.
b.
c.
d.

Chiết khấu giấy tờ có giá
Đầu tư tài chính
Cho vay ngắn, trung , dài hạn
Nhận tiền gửi

Câu 6: Khoản mục nào sau đây thuộc nguồn vốn huy động của ngân hàng thương mại?
a.Phát hành trái phiếu
b. Bảo lãnh tín dụng
c. Tiền gửi dự trữ bắt buộc
d. Tiền gửi của ngân hàng thương mại tại các ngân hàng khác

Câu 7: Nhận định nào sau đây ĐÚNG khi nói về “Thuyết thanh khoản của j.M Keynes?
a. Tốc độ lưu hành của lượng tiền trong lưu thông không đổi theo thời gian
b. Sự ưa thích tiền mặt xuất phát từ hai động cơ: động cơ giao dịch, động cơ dự phòng.
c. Sự ưa thích tiền mặt từ hàm số của lãi xuất.
d. Cả a, b và c
Câu 8: Khả năng tạo tiền của ngân hàng thương mại giảm đi:
a.
b.
c.
d.

NHTW giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt tăng
NHTW giảm dự trữ vượt mức
tất cả đều sai

Câu 9: Ngân hàng trung gian cung ứng tiền cho nền kinh thông qua cơ chế :
a.
b.
c.
d.

Phát hành tiền pháp định vào lưu thông
Phát hành tiền vào lưu thông qua nghiệp vụ thị trường mở.
Ngân hàng trung gian không cung ứng tiền vào lưu thông
Cung ứng bút tệ thông qua cơ chế tín dụng tạo tiền

Câu 10: Chức năng cơ bản và quan trọng nhất của NHTW là:
a.
b.
c.
d.

Độc hành phát hành giấy bạc ngân hàng và điều tiết lưu thông tiền tệ
NHTW là ngân hàng của các tổ chức tín dụng
NHTW là ngân hàng của nhà nước
A & C đúng.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về...
Câu1: Cơ sở lý luận của n dụng là gì:
a.Quan hệ kinh tế tư hữu về tư liệu sản xuất
b. Qúa trình phân công lao động xã hội
c. Qúa trình sản xuất và lưu thông hàng hóa
d. A & B
Câu 2: Mức độ thanh khoản (nh lỏng) của một tài sản tài chính được xác định bởi:
a. Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành =ền mặt
b. Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng
c. Chi phí thời gian và tài sản chính để chuyển tài sản đó thành ền mặt
d. Có người sản sàng trả một số =ền để sở hửu tài sản đó
Câu 3: Chức năng của n dụng là gì:
a. Tập trung, phân phối lại vốn =ền tệ the nguyên tắc có hoàn trả; đồng thời tạo một khoản lợi tức cho
chủ thể thùa vốn.
b. Tập trung, phân phối lại vốn ền tệ theo nguyên tắc có hoàn trả và kiểm soát các hoạt động kinh
tế
c. Kiểm soát các hoạt động kinh tế
d. Vn chuyển từ chủ thể thừa vốn sang chủ thể thiếu vốn.
Câu 4: Khi doanh nghiệp thanh toán =ền mua hàng hóa thì lúc này =ền tệ đang thực hiện chức năng:
a. Phương =ện lưu thông.
b. Thước đo giá trị.
c. Phương ện trao đổi.
d. Phương =ện cất trữ.
Câu 5: Các hoạt động sử dụng vốn của ngân hàng thương mại KHÔNG bao gồm:
a. Chiết khấu giấy tờ có giá
b. Đầu tư tài chính
c. Cho vay ngắn, trung , dài hạn
d. Nhận ền gửi
Câu 6: Khoản mục nào sau đây thuộc nguồn vốn huy động của ngân hàng thương mại?
a.Phát hành trái phiếu
b. Bảo lãnh n dụng
c. Tiền gửi dự trữ bắt buộc
d. Tiền gửi của ngân hàng thương mại tại các ngân hàng khác
Câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ có đáp án - Trang 2
Câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ có đáp án - Người đăng: Mai Thanh Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ có đáp án 9 10 116