Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập thuế

Được đăng lên bởi Đời Là Bể Khổ
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
câu 1: Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa xuất
nhập khẩu?
trả lời:
Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này)
để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục
nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:
1. Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng
hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối với trường hợp uỷ thác
xuất khẩu là hợp đồng uỷ thác xuất khẩu và biên bản thanh lý hợp đồng uỷ thác xuất
khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa
bên uỷ thác xuất khẩu và bên nhận uỷ thác xuất khẩu có ghi rõ: số lượng, chủng loại
sản phẩm, giá trị hàng uỷ thác đã xuất khẩu; số, ngày hợp đồng xuất khẩu của bên
nhận uỷ thác xuất khẩu ký với nước ngoài; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh
toán qua ngân hàng với nước ngoài của bên nhận uỷ thác xuất khẩu; số, ngày, số tiền
ghi trên chứng từ thanh toán của bên nhận uỷ thác xuất khẩu thanh toán cho bên uỷ
thác xuất khẩu; số, ngày tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu của bên nhận uỷ thác
xuất khẩu.
2. Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo
hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế
xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu sản phẩm phần mềm dưới các hình thức tài liệu,
hồ sơ, cơ sở dữ liệu đóng gói cứng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, cơ sở
kinh doanh phải đảm bảo thủ tục về tờ khai hải quan như đối với hàng hoá thông
thường.
Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:
- Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu dịch vụ, phần mềm qua phương tiện điện
tử thì không cần có tờ khai hải quan. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ
các quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ, phần mềm
xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương
mại điện tử.
- Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất.
- Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và hàng hoá phục vụ
sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm,
hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng
tay).
3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng
a) Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang
tài khoản mang tên bên xuất khẩu...
câu 1: Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa xuất
nhập khẩu?
trả lời:
Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ c trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông này)
để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải đủ điều kiện các thủ tục
nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:
1. Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng
hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, nhânớc ngoài. Đối với trường hợp uỷ thác
xuất khẩu hợp đồng uthác xuất khẩu biên bản thanh hợp đồng uthác xuất
khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa
bên uỷ thác xuất khẩu bên nhận uthác xuất khẩu ghi rõ: số lượng, chủng loại
sản phẩm, giá trị hàng uỷ thác đã xuất khẩu; số, ngày hợp đồng xuất khẩu của bên
nhận uỷ thác xuất khẩu với nước ngoài; số, ngày, số tiền ghi trên chứng t thanh
toán qua ngân hàng với nước ngoài của bên nhận uỷ thác xuất khẩu; số, ngày, số tiền
ghi trên chứng từ thanh toán của bên nhận uỷ thác xuất khẩu thanh toán cho bên uỷ
thác xuất khẩu; số, ngày tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu của bên nhận uỷ thác
xuất khẩu.
2. Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo
hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế
xuất khẩu, thuế nhập khẩu quản thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Đối với sở kinh doanh xuất khẩu sản phẩm phần mềm dướic hình thứci liệu,
hồ sơ, cơ sở dữ liệu đóng gói cứng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, cơ sở
kinh doanh phải đảm bảo thủ tục về tờ khai hải quan như đối với hàng hoá thông
thường.
Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:
- Đối với sở kinh doanh xuất khẩu dịch vụ, phần mềm qua phương tiện điện
tử thì không cần tờ khai hải quan. sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ
các quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ, phần mềm
xuất khẩu qua phương tiện điện t theo đúng quy định của pháp luật về thương
mại điện tử.
- Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất.
- Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và hàng hoá phục vụ
sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm,
hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng
tay).
3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng
a) Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang
tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù
hợp với thỏa thuận trong hợp đồng quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán
tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản
câu hỏi ôn tập thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi ôn tập thuế - Người đăng: Đời Là Bể Khổ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
câu hỏi ôn tập thuế 9 10 277