Ktl-icon-tai-lieu

câu hổi ôn thi môn quản lý nha nước đối với tổ chức phi chính phủ

Được đăng lên bởi Pham Duc Thanh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2630 lần   |   Lượt tải: 42 lần
§Ò c¬ng Qu¶n lý nhµ níc vÒ tæ chøc phi chÝnh phñ
C©u 1. Ph©n tÝch c¸c quan niÖm vÒ tæ chøc phi chÝnh phñ.
Cã 3 quan niÖm.
#Cña thÕ giíi
-tæ chøc phi chÝnh phñ mét nhãm kh«ng liªn quan tíi chÝnh quyÒn hay ng©n s¸ch nhµ níc, ®©y mét chøc
do c¸c nh©n thµnh lËp ra chø kh«ng do nhµ níc lËp ra , ®©y tæ chøc mang mèi quan thuÇn tuý gi÷a
c«ng d©n v¬Ý c«ng d©n.
-Khi míi thµnh lËp nã ®îc hiÓu lµ mét tæ chøc mang tÝnh chÊt tù nguyÖn, ho¹t ®éng ®éc lËp kh«ng phô thuéc vµo
nhµ níc, môc tiªu cña lµm thiÖn nh©n ®¹o, sau ®ã v¬n ra xa h¬n i chøc phi chÝnh phñ ho¹t
®éng ë kh¾p mäi n¬i.
#Quan niÖm cña mét sè quèc gia trªn thÕ giíi.
-Ngêi ph¸p gäi nã lµ tæ chøc kinh tÕ x· héi
-Ngêi Anh gäi nã lµ héi tõ thiÖn c«ng
-Mét sè quèc gia kh¸c gäi lµ tæ chøc nh©n d©n
Nhng díi tªn nµo ®i n÷a th× tæ chøc phi chÝnh phñ vÉn c¬ b¶n lµ mét tæ chøc kh«ng n»m trong nhµ níc, ho¹t ®éng
tù nguyÖn , kh«ng phôc vô lîi nhuËn vµ nÕu cã lîi nhuËn th× ph¶i chia lîi nhuËn kh«ng nh c¸c tæ chøc kh¸c.
*Liªn hîp Quèc ®a ra quan niÖm chøc phi chÝnh phñ lµ: “BÊt cø mét tæ chøc nµo kh«ng do tho¶ thuËn cña
c¸c chÝnh phñ lËp nªn ®îc coi mét chøc phi chÝnh phñ, c¸c chøc nhËn c¸c nhµ cÇm quyÒn lµm
thµnh viªn nhng hä kh«ng thÓ bµy tá quan ®iÓm vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc nµy.
*Ng©n hµng thÕ giíi (WB) cho r»ng tæ chøc phi chÝnh phñ chØ mét chøc hiÖp héi quü v¨n ho¸ héi, héi
thiÖn, tËp ®oµn phi lîi nhuËn hoÆc c¸c ph¸p nh©n kh¸c mµ theo ph¸p luËt kh«ng thuéc khu vùc nhµ níc vµ kh«ng
ho¹t ®éng v× lîi nhuËn.
*Quan niÖm cña ViÖt nam cho r»ng chøc phi chÝnh p chøc nguyÖn a nh©n d©n t c¸ch ph¸p
nh©n, chung ngµnh chung nghÒ, nhu cÇu...ho¹t ®éng mét c¸ch thêng xuyªn nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu chung
kh«ng v× môc tiªu lîi nhuËn vµ ho¹t ®éng trong khu«n khæ ph¸p luËt ViÖt nam
#Tæ chøc phi chÝnh phñ ë ViÖt nam cã ®Æc ®iÓm:
-§îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp thµnh lËp hoÆc c«ng nhËn.
-Lµ chøc ®îc lËp ra do nguyÖn cña thÓ nh©n hoÆc ph¸p nh©n, ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c nguyÖn
trang tr¶i kinh phÝ.
-Môc tiªu ho¹t ®éng lµ kh«ng nh»m môc ®Ých kiÕm lêi.
-Theo c¸c nhµ qu¶n lý th× tæ chøc phi chÝnh phñ ®îc h×nh thµnh mang tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi víi chÝnh phñ.:
-§îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp thµnh lËp hoÆc ho¹t ®éng díi sù qu¶n lý nhµ níc.
-®îc lËp ra díi sù tù nguyÖn cña nh©n d©n.
-Ho¹t ®éng phi lîi nhuËn theo khu«n khæ cña ph¸p luËt.
C©u 2. Ph©n tÝch quan ®iÓm cña §¶ng vµ nhµ níc ta ®èi víi tæ chøc phi chÝnh phñ?
Cã 9 quan ®iÓm
1.Hîp t¸c b×nh ®¼ng cïng lîi víi tÊt c¸c níc.Nguyªn t¾c nµy ®îc ®Æt ra trªn ®¶ng nhµ níc lu«n
lu«n chñ tr¬ng thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i hoµ b×nh hîp t¸c h÷u nghÞ víi tÊt c¸c níc trªn thÕ giíi bªn
c¹nh ®ã ®¶ng vµ nhµ níc vÉn tiÕp tôc trung thµnh víi chñ nghÜa quèc tÕ cña giai cÊp c«ng nh©n ®Æc biÖt lµ c¸c níc
x· héi chñ nghÜa , ®¶ng céng s¶n vµ c¸c lôc lîng tiÕn bé x· héi trªn thÐ giíi.
-ViÖc hîp t¸c b×nh ®¼ng nµy ph¶i ®¶m b¶oviÖc tiÕp tôc gi÷ v÷ngi trêng hoµ b×nh t¹o ®iÒu kiÖn quèc thuËn
lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh ®¶m b¶o ®éc lËp chñ quyÒn quèc gia trong héi nhËp quèc gãp phÇn tÝch cùc vµo
cuéc ®Êu tranh chung cña nh©n d©n trªn thÕ giíi , chñ ®éng héi nhËp quèc tÕ vµ khu vùc, më réng hîp t¸c víi c¸c
®¶ng cÇm quyÒn trªn thÕ giíi.
-®Ó thùc hiÖn ®îc nguyªn t¾c nµy th× cÇn thùc hiÖn viÖc hîp t¸c song ph¬ng, ®a ph¬ng, réng quan theo
vïng vµ theo lÜnh vùc.
-Trong qu¸ tr×nh hîp t¸c ph¶i triÖt ®Ó thùc hiÖn nguyªn t¾c t«n träng ®éc lËp chñ quyÒn vµ ttoµn vÑn l·nh thæ
kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña nhau, gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp b»ng ph¬ng ph¸p hoµ b×nh
2.Më réng vµ t¨ng cêng hîp t¸c víi c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ.
Nguyªn t¾c nµy xuÊt ph¸t ®êng lèi ph¸t triÓn kinh héi cña chóng ta. ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra th×
chóng ta ph¶i ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp, huy ®éng mäi nguån ®ãng gãp , nguån vèn vµ sù gióp ®ì cña c¸c níc
trªn thÕ giíi, ®Ó lµm ®îc th× chøc pcp mét con ®êng gióp chóng ta thùc hiÖn môc tiªu trªn. H¬n n÷a hîp
t¸c víi c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ gãp phÇn t¨ng cêng hiÓu biÕt lÉn nhau, quan h÷u nghÞ vµ hîp t¸c gi÷a
c¸c níc trªn thÕ giíi.
3.Thùc hiÖn d©n chñ
câu hổi ôn thi môn quản lý nha nước đối với tổ chức phi chính phủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hổi ôn thi môn quản lý nha nước đối với tổ chức phi chính phủ - Người đăng: Pham Duc Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
câu hổi ôn thi môn quản lý nha nước đối với tổ chức phi chính phủ 9 10 785