Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn Tiền tệ ngân hàng

Được đăng lên bởi jessicasnsdmylove
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIỀN TỆ NGÂN HÀNG
CHƯƠNG 1
1. Đôla hóa là gì? Phân tích các nguyên nhân của hiện tượng đôla hóa? Liên h ệ
thực tiễn đôla hóa tại Việt Nam?
2. Phân tích 5 ưu điểm và 5 nhược điểm của hiện tượng đôla hóa mà anh/ch ị
cho rằng đó là những ưu điểm nổi trội nhất?
CHƯƠNG 2
1. Phân tích các chức năng của NHTW?
2. Có những mô hình sở hữu nào đối với ngân hàng trung ương, ưu và nh ược

điểm của từng mô hình?
3. Mô tả quá trình tạo tiền tối đa của hệ th ống Ngân hàng th ương m ại? Ngân
hàng Trung ương có thể tác động đến khả năng tạo ti ền tối đa của hệ th ống
Ngân hàng thương mại như thế nào?
4. Ngân hàng đầu tư và hoạt động của loại hình ngân hàng này tại VN.

IB là một khái niệm khá mới mẻ tại Việt Nam, song đã xuất hiện một số CTCK và Công ty quản lý quỹ với
các hoạt động phôi thai theo hướng các nghiệp vụ của Ngân hàng đầu tư.

Sự bùng nổ vốn và tiến trình cổ phần hóa các DNNN lớn của Việt Nam trong những năm vừa qua đã tạo
nên sức hút mạnh mẽ đối với các ngân hàng đầu tư (IB quốc tế). Không chậm chân, nhiều tổ chức tài
chính trong nước cũng định hướng phát triển theo mô hình này. Bức tranh chung về IB IB là một khái niệm
khá mới mẻ tại Việt Nam, song đã xuất hiện một số CTCK và Công ty quản lý quỹ với các hoạt động phôi
thai theo hướng các nghiệp vụ của NHĐT.

Đồng thời, một số NHTM lớn cũng đang trong quá trình chuyển đổi sang mô hình tập đoàn tài chính hay
ngân hàng tổng hợp, trong đó có chú trọng đẩy mạnh phát triển mảng IB. Cụ thể như một số công ty đầu
ngành chứng khoán, tiêu biểu là CTCK Sài Gòn (SSI) cũng đã đưa ra chiến lược phát triển theo mô hình
IB, các ngân hàng quốc doanh lớn sau cổ phần hóa như Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
(Vietcombank), Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) cũng định hướng phát triển mạnh mảng
hoạt động IB để hình thành mô hình ngân hàng tổng hợp.

Tuy nhiên, các nghiệp vụ tư vấn IB tại Việt Nam mới tồn tại ở dạng rất sơ khai và chưa hình thành một mô
hình IB độc lập với đầy đủ chức năng vốn có của nó.

Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường vốn Việt Nam đã tạo nên làn sóng các IB quốc tế tham gia vào thị
trường Việt Nam bắt đầu từ năm 2006. Đây là bước khởi đầu quan trọng của các IB nhằm quảng bá
thương hiệu và xây dựng mối quan hệ chiến lược với Chính phủ, các cơ quan chức năng và các đối tác
chiến lược trong nước. Sự chuẩn bị này giúp họ đón đầu tốt hơn cơ hội thành lập ngân hàng 100% vốn
nước ngoài tại Việt Nam từ năm 2012 theo lộ trình cam kết WTO. Các CTCK liên doanh cũng bắt đầu
xuất hiện từ năm...
N I DUNG ÔN T P MÔN TI N T NGÂN HÀNG
CH NG 1 ƯƠ
1. Đôla hóa gì? Phân tích các nguyên nhân c a hi n t ng đôla hóa? Liên h ượ
th c ti n đôla hóa t i Vi t Nam?
2. Phân tích 5 u đi m 5 nh c đi m c a hi n t ng đôla hóa anh/chư ượ ượ
cho r ng đó là nh ng u đi m n i tr i nh t? ư
CH NG 2ƯƠ
1. Phân tích các ch c năng c a NHTW?
2. nh ng hình s h u nào đ i v i ngân hàng trung ng, u nh c ươ ư ượ
đi m c a t ng mô hình ?
3. t quá trình t o ti n t i đa c a h th ng Ngân hàng th ng m i? Ngân ươ
hàng Trung ng có th tác đ ng đ n kh năng t o ti n t i đa c a h th ngươ ế
Ngân hàng th ng m i nh th nào? ươ ư ế
4. Ngân hàng đ u t và ho t đ ng c a lo i hình ngân hàng này t i VN. ư
IB là một khái niệm khá mới mẻ tại Việt Nam, song đã xuất hiện một số CTCK và Công ty quản lý quỹ với
các hoạt động phôi thai theo hướng các nghiệp vụ của Ngân hàng đầu tư.
Sự bùng nổ vốn tiến trình cổ phần hóa các DNNN lớn của Việt Nam trong những năm vừa qua đã tạo
nên sức hút mạnh mẽ đối với các ngân hàng đầu (IB quốc tế). Không chậm chân, nhiều tổ chức tài
chính trong nước cũng định hướng phát triển theo mô hình này. Bức tranh chung về IB IB là một khái niệm
khá mới mẻ tại Việt Nam, song đã xuất hiện một số CTCK và Công ty quản quỹ với các hoạt động phôi
thai theo hướng các nghiệp vụ của NHĐT.
Đồng thời, một số NHTM lớn cũng đang trong quá trình chuyển đổi sang hình tập đoàn tài chính hay
ngân hàng tổng hợp, trong đó chú trọng đẩy mạnh phát triển mảng IB. Cụ thể như một số công ty đầu
ngành chứng khoán, tiêu biểu CTCK Sài Gòn (SSI) cũng đã đưa ra chiến lược phát triển theo hình
IB, các ngân hàng quốc doanh lớn sau cổ phần hóa như Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
(Vietcombank), Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) cũng định hướng phát triển mạnh mảng
hoạt động IB để hình thành mô hình ngân hàng tổng hợp.
Câu hỏi ôn Tiền tệ ngân hàng - Trang 2
Câu hỏi ôn Tiền tệ ngân hàng - Người đăng: jessicasnsdmylove
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi ôn Tiền tệ ngân hàng 9 10 207