Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi quản trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi kimtuyenk35b-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quản trị doanh nghiệp
Chương I
Câu 1: Từ góc độ tái sản xuẩt xã hội DN được hiểu là 1 đơn vị
A. Sản xuất của cải vật chất
B. Phân phối của cải vật chất
C. Phân phối và sản xuất của cải vật chất
D. Cả 3 ý trên
Câu 2: Tìm câu trả lời đúng nhất. Theo luật DN 1999 thì
A. DN là 1 tổ chức kinh tế
B. DN là 1 tổ chức chính trị
C. DN là 1 tổ chức xã hội
D. DN là 1 tổ chức chính trị xã hội
Câu 3: DN là 1 tổ chức kinh tế do ai đầu tư vốn
A. Do Nhà nước
B. Do đoàn thể
C. Do tư nhân
D. Do Nhà nước,đoàn thể hoặc tư nhân
Câu 4: Mục đích hoạt động chủ yếu của các DN là
A. Thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh hoặc hoạt động
công ích
B. Thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh
C. Thực hiện các hoạt động công ích
D. Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hoá sản phẩm
Câu 5: Quản trị DN là 1 thuật ngữ ra đời gắn liền với sự phát triển của
A. Nền công nghiệp hậu tư bản
B. Nền công nghiệp tiền tư bản
C. Nền công nghiệp cã hội chủ nghĩa
D. Cả 3 ý
Câu 6: Luật DN do Quốc Hội nước CHXHCN VN thông qua năm nào?
A. Năm 1977
B. Năm 2001
C. Năm 1999
Trần Bảo Loan
-1-

D. Năm 2000
Câu 7: Hiện nay ta có bao nhiêu thành phần kinh tế?
A. 4 thành phần
B. 5 thành phần
C. 6 thành phần
D. 7 thành phần
Câu 8: Luật DN nhà nước được thông qua vào năm:
A. Năm 1995
B. Năm 1997
C. Năm 1999
D. Năm 2001
Câu 9: Trong các thành phần kinh tế sau, thành phần kinh tế nào đóng vai
trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân?
A. Thành phần kinh tế Nhà Nước
B. Thành phần kinh tế Tư Nhân
C. Thành phần kinh tế Tư Bản Nhà Nước
D. Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Câu 10: Trong các loại hình DN sau, DN nào có chủ sở hữu?
A. DN tư nhân
B. DN nhà nước và DN tư nhân
C. DN liên doanh
D. DN nhà nước
Câu 11: Theo luật pháp VN, phần kinh tế nào dưới đây không phải tuân
thủ theo quy định của luật phá sản?
A. Thành phần kinh tế HTX
B. Thành phần kinh tế Nhà Nước
C. Thành phần kinh tế Tư Bản Nhà Nước
D. Thành phần kinh tế cá thể tiểu chủ
Câu 12: Trong các khái niệm về DN Nhà Nước, khái niệm nào đúng?
A. DN Nhà nứơc là tổ chức kinh tế do Nhà Nước đầu tư vốn, thành
lập và tổ chức quản lý
B. DN Nhà Nước có tư cách pháp nhân,có các quyền và nghĩa vụ
dân sự
Trần Bảo Loan
-2-

C. DN Nhà Nước có tên gọi,có con dấu riêng và có trụ sở chính trên
lãnh thổ VN
D. Cả 3 ý
Câu 13: Hội đồng thành viên của công ty TNHH có thể là tổ chức, cá
nhân, có số lượng tối đa không vượt quá
A. 2
B. 11
C. 21
D. 50
Câu 14: Hội đồng thành viên của công ty TNHH có thể là tổ chức, cá nhân
có số lượng tối thiểu
A. 2
B. 11
C. 21
D. 50
Câu 15...
Qu n tr doanh nghi p
Ch ng Iươ
Câu 1: T góc đ tái s n xu t xã h i DN đ c hi u là 1 đ n v ượ ơ
A. S n xu t c a c i v t ch t
B. Phân ph i c a c i v t ch t
C. Phân ph i và s n xu t c a c i v t ch t
D. C 3 ý trên
Câu 2: Tìm câu tr l i đúng nh t. Theo lu t DN 1999 thì
A. DN là 1 t ch c kinh t ế
B. DN là 1 t ch c chính tr
C. DN là 1 t ch c xã h i
D. DN là 1 t ch c chính tr xã h i
Câu 3: DN là 1 t ch c kinh t do ai đ u t v n ế ư
A. Do Nhà n cướ
B. Do đoàn th
C. Do t nhânư
D. Do Nhà n c,đoàn th ho c t nhân ướ ư
Câu 4: M c đích ho t đ ng ch y u c a các DN là ế
A. Th c hi n các ho t đ ng s n xu t kinh doanh ho c ho t đ ng
công ích
B. Th c hi n các ho t đ ng s n xu t kinh doanh
C. Th c hi n các ho t đ ng công ích
D. Th c hi n các ho t đ ng mua bán hàng hoá s n ph m
Câu 5: Qu n tr DN là 1 thu t ng ra đ i g n li n v i s phát tri n c a
A. N n công nghi p h u t b n ư
B. N n công nghi p ti n t b n ư
C. N n công nghi p cã h i ch nghĩa
D. C 3 ý
Câu 6: Lu t DN do Qu c H i n c CHXHCN VN thông qua năm nào? ướ
A. Năm 1977
B. Năm 2001
C. Năm 1999
Tr n B o Loan
- 1 -
câu hỏi quản trị doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi quản trị doanh nghiệp - Người đăng: kimtuyenk35b-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
câu hỏi quản trị doanh nghiệp 9 10 278