Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi JessiKa Bui
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Ñöôøng caàu veà saùch kinh teá vi moâ seõ dòch chuyeån sang phaûi khi:
a. Soá löôïng sinh vieân taêng.
b. Giaù saùch KTVM giaûm.
c. Thueá VAT cuûa saùch KTVM taêng.
d. Giaù giaáy duøng ñeå in saùch giaûm.
2. Ñöôøng caàu cuûa boät giaët OMO dòch chuyeån sang traùi laø do:
a. Giaù boät giaët OMO giaûm.
b. Giaù hoaù chaát nguyeân lieäu giaûm
c. Giaù boät giaët DASO giaûm .
d. Giaù cuûa boät giaët TIDE taêng .
3. Heä soá co giaûn cuûa caàu theo giaù cuûa maùy laïnh laø ED = –2 , coù nghóa laø:
a. Giaù taêng 10%,löôïng caàu taêng 20%
b. Giaù giaûm 20%,löôïng caàu taêng10%
c. giaù giaûm 10%,löôïng caàu giaûm 20%
d. Giaù taêng 10%,löôïng caàu giaûm 20%
4. Thò tröôøng saûn phaåm X coù haøm caàu vaø haøm cung: Q D = 200 – 5P vaø QS = 10P + 50. Giaù vaø soá löôïng caân baèng
của thò tröôøng laø :
a. Q = 100 ; P = 15
c. Q = 10 ; P = 150
b. Q = 150 ; P = 10
d. a, b, c ñeàu sai
5. Moät doanh nghieäp caïnh tranh hoaøn toaøn coù haøm toång phí ngaén haïn laø TC = q2 – 3q + 45. Ñònh phí cuûa doanh
nghieäp laø :
a. 45
b. q2 – 3q
c. 3q
d. 0
6. Haõng baùn saûn phaåm X nhaän thaáy raèng : “khi giaù giaûm 10%, soá löôïng baùn ra taêng 30%”. Vaäy co giaõn theo giaù
cuûa caàu saûn phaåm X laø :
a. Nhieàu
b. Ít
c. Baèng ñôn vò
d. Hoaøn toaøn khoâng co giaõn
7. Moät haõng ñoäc quyeàn coù haøm caàu veà saûn phaåm laø P =  2Q + 80; haøm chi phí bieân laø MC = Q + 20. Saûn löôïng
vaø giaù baùn toái ña hoaù lôïi nhuaän cuûa haõng laø :
a. Q = 12 vaø P = 56
b. Q = 20 vaø P = 40
c. Q = 56 vaø P = 12
d. Q = 40 vaø P = 20
8. Neáu giaù cuûa A taêng leân laøm cho ñöôøng caàu veà B dòch chuyeån sang phaûi thì A vaø B laø:
a. hai maët haøng boå sung.
b. hai maët haøng thoâng thöôøng
c. hai maët haøng thay theá.
d. hai maët haøng thöù caáp
9. Ñieàu naøo döôùi ñaây laøm dòch chuyeån ñöôøng caàu veà thòt boø sang beân phaûi?
a. Giaù thòt gaø taêng leân .
b. Caùc nhaø cung caáp thòt heo taêng cöôøng quaûng caùo cho saûn phaåm cuûa hoï
c. Thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu duøng giaûm xuoáng .
d. Giaù thòt boø giaûm xuoáng .
10. Ñieàu gì chaéc chaén laøm giaûm giaù caân baèng ?
a. Cung vaø caàu ñeàu taêng .
b. Cung vaø caàu ñeàu giaûm .
c. Caàu taêng, cung giaûm .
d. Caàu giaûm, cung taêng .
11. Haøm caàu laø P=75- 6QD vaø haøm cung laø P=35+2QS . Löôïng caân baèng seõ laø :
a. 5
b. 15
c. 40
d. 45
12. Ñaúng thöùc naøo döôùi ñaây cho bieát taïi ñoù bieán phí trung bình AVC ñaït giaù trò cöïc tieåu :
a. AVC=FC
b. MC=AVC
c. MC=AC
d. P=AVC
13. Möùc saûn löôïng hoøa voán laø möùc saûn löôïng taïi:
a. AR=A...
1. Ñöôøng caàu veà saùch kinh teá vi moâ seõ dòch chuyeån sang phaûi khi:
a. Soá löôïng sinh vieân taêng. b. Giaù saùch KTVM giaûm.
c. Thueá VAT cuûa saùch KTVM taêng. d. Giaù giaáy duøng ñeå in saùch giaûm.
2. Ñöôøng caàu cuûa boät giaët OMO dòch chuyeån sang traùi laø do:
a. Giaù boät giaët OMO giaûm. b. Giaù hoaù chaát nguyeân lieäu giaûm
c. Giaù boät giaët DASO giaûm . d. Giaù cuûa boät giaët TIDE taêng .
3. Heä soá co giaûn cuûa caàu theo giaù cuûa maùy laïnh laø E
D
= –2 , coù nghóa laø:
a. Giaù taêng 10%,löôïng caàu taêng 20% b. Giaù giaûm 20%,löôïng caàu taêng10%
c. giaù giaûm 10%,löôïng caàu giaûm 20% d. Giaù taêng 10%,löôïng caàu giaûm 20%
4. Thò tröôøng saûn phaåm X coù haøm caàu vaø haøm cung: Q
D
= 200 5P vaø Q
S
= 10P + 50. Giaù vaø soá löôïng caân baèng
ca thò tröôøng laø :
a. Q = 100 ; P = 15 c. Q = 10 ; P = 150
b. Q = 150 ; P = 10 d. a, b, c ñeàu sai
5. Moät doanh nghieäp caïnh tranh hoaøn toaøn coù haøm toång phí ngaén haïn laø TC = q
2
3q + 45. Ñònh phí cuûa doanh
nghieäp laø :
a. 45 b. q
2
– 3q c. 3q d. 0
6. Haõng baùn saûn phaåm X nhaän thaáy raèng : “khi giaù giaûm 10%, soá löôïng baùn ra taêng 30%”. Vaäy co giaõn theo giaù
cuûa caàu saûn phaåm X laø :
a. Nhieàu b. Ít c. Baèng ñôn vò d. Hoaøn toaøn khoâng co giaõn
7. Moät haõng ñoäc quyeàn coù haøm caàu veà saûn phaåm laø P =
2Q + 80; haøm chi phí bieân laø MC = Q + 20. Saûn löôïng
vaø giaù baùn toái ña hoaù lôïi nhuaän cuûa haõng laø :
a. Q = 12 vaø P = 56 b. Q = 20 vaø P = 40
c. Q = 56 vaø P = 12 d. Q = 40 vaø P = 20
8. Neáu giaù cuûa A taêng leân laøm cho ñöôøng caàu veà B dòch chuyeån sang phaûi thì A vaø B laø:
a. hai maët haøng boå sung. b. hai maët haøng thoâng thöôøng
c. hai maët haøng thay theá. d. hai maët haøng thöù caáp
9. Ñieàu naøo döôùi ñaây laøm dòch chuyeån ñöôøng caàu veà thòt boø sang beân phaûi?
a. Giaù thòt gaø taêng leân . b. Caùc nhaø cung caáp thòt heo taêng cöôøng quaûng caùo cho saûn phaåm cuûa hoï
c. Thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu duøng giaûm xuoáng . d. Giaù thòt boø giaûm xuoáng .
10. Ñieàu gì chaéc chaén laøm giaûm giaù caân baèng ?
a. Cung vaø caàu ñeàu taêng . b. Cung vaø caàu ñeàu giaûm .
c. Caàu taêng, cung giaûm . d. Caàu giaûm, cung taêng .
11. Haøm caàu laø P=75- 6Q
D
vaø haøm cung laø P=35+2Q
S
. Löôïng caân baèng seõ laø :
a. 5 b. 15 c. 40 d. 45
12. Ñaúng thöùc naøo döôùi ñaây cho bieát taïi ñoù bieán phí trung bình AVC ñaït giaù trò cöïc tieåu:
a. AVC=FC b. MC=AVC c. MC=AC d. P=AVC
13. Möùc saûn löôïng hoøa voán laø möùc saûn löôïng taïi:
a. AR=AC b. MR=0 c. TR=TC d. a vaø c
14. Nếu ngöôøi baùn muoán taêng doanh thu thì hoï phaûi:
a. Taêng giaù neáu caàu co giaûn nhieàu b. Taêng giaù neáu caàu co giaûn ít
c. Giaûm giaù neáu caàu co giaûn ít d. Caùc caâu treân ñeàu sai
15. Heä soá co giaûn (tính theo giaù trò tuyeät ñoái) cuûa moät ñöôøng caàu coù daïng ñöôøng thaúng seõ:
a. Khoâng ñoåi doïc theo moät ñöôøng caàu b. Taêng khi löôïng caàu taêng
c. Giaûm khi löôïng caàu taêng d. Taêng roài sau ñoù giaûm khi löôïng caàu taêng
16. Trong caùc loaïi chi phí sau, loaïi naøo laø bieán phí trong ngaén haïn:
a. Chi phí mua saém thieát bò môùi b. Tieàn thueâ ñaát
c. Tieàn löông traû cho lao ñoäng tröïc tieáp d. Laõi vay ñeå mua saém maùy moùc
17. Chi phí bieân (MC) baèng chi phí trung bình (AC) khi:
a. MC cöïc tieåu b. AC cöïc tieåu
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô - Trang 2
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô - Người đăng: JessiKa Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô 9 10 716