Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc  nghiệm luật kinh  tế phần công ty

Được đăng lên bởi lehoangnga
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 4859 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Câu hỏi trắc 
nghiệm luật kinh 
tế phần công ty

MỤC LỤC
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty........................................................................................1
MỤC LỤC..................................................................................................................................................2

Câu hỏi trắc nghiệm
Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY
1.Có bao nhiêu lọai hình công ty?
a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên
b. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh
c. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty X
d. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty và các
DNTN

2.Lọai
cổ
phần
nào
được
a.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi

chuyển

nhượng

b.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết X
c.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ tức
d.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi hòan lại

tự

do?

3.Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh,cơ quan
đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đó cho cơ
quan thuế,thống kê:
a.7 ngày X
b.15 ngày
c.20 ngày
d.30 ngày

4.Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?
a.1

X

b.2

c.3

d.Tùy ý

5. Lọai hình DN nào có quyền phát hành các lọai cổ phiếu:
a.Cty TNHH
b.Cty hợp danh
c.Cty cổ phần X
d.DNTN

6.Cty cổ phần có tư cách pháp nhân khi :
a.Đăng kí kinh doanh
b.Được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh X
c.Khi nộp đơn xin thành lập Cty
d.a,b,c đều sai
7.Điểm khác biệt giữa thành viên hợp danh(TVHD) và thành viên góp vốn(TVGV) :
a.TVHD phải chịu trách nhiệm bằng tòan bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của Cty còn
TVGV chỉ chịu trác nhiệm bằng số vốn mình góp vào Cty
b.TVHD có quyền điều hành quản lí Cty còn TVGV thì không
c.TVHD không được làm chủ DNTN khác hoặc làm TVHD của Cty Hợp danh khác còn TVGV
thì được

d.Cả 3 câu trên đều đúng X

8.Tổ chức kinh doanh nào sau đây không có tư cách pháp nhân:
a.Cty cổ phần
b.Cty hợp danh
c.DNTN X
d.Cả 3 câu đều sai

9.Vốn điều lệ là gì?
a.Số vốn tối thiểu theo qui định pháp luật để doanh nghiệp họat động kinh doanh
b.Số vốn do các thành viên của doanh nghiệp góp vào
c.Số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong 1 thời hạn nhất định và được
ghi vào điều lệ công ty X
d.b và c đúng

10.Việc bảo đảm của nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữ...
Câu hi trc
nghim lut kinh
tế phn công ty
Câu hỏi trắc  nghiệm luật kinh  tế phần công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc  nghiệm luật kinh  tế phần công ty - Người đăng: lehoangnga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Câu hỏi trắc  nghiệm luật kinh  tế phần công ty 9 10 945