Ktl-icon-tai-lieu

Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đông Á

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 4160 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đông Á – Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU..........................................................................................4
1.1 Sự cần thiết của đề tài……………………………………………………………...4
1.2 Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………………………….5
1.2.1 Mục tiêu chung……………………………………………………………………5
1.2.2 Mục tiêu cụ thể……………………………………………………………………5
1.3 Phạm vi nghiên cứu………………………………………………………………..5
1.3.1 Phạm vi không gian………………………………………………………………5
1.3.2 Phạm vi thời gian…………………………………………………………………
5
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………5
1.4 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………..5
1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu…………………………………………………..5
1.4.2 Phương pháp phân tích số liệu…………………………………………………6
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN……………………………………………...7
2.1 Khái niệm tín dụng và một số khái niệm về hoạt động tín dụng…………………..7
2.1.1 Khái niệm tín dụng……………………………………………………………….7
2.1.2 Các khái niệm về hoạt động tín dụng………………………………………….7
2.2 Chất lượng tín dụng………………………………………………………………..7
2.2.1 Khái niệm chất lượng tín
dụng………………………………………………….8
2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín
dụng…………………………………….8
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NHTM CỔ PHẦN ĐÔNG Á……………………10
3.1 Quá trình hình thành và phát triển………………………………………………..10
3.2 Tầm nhìn và sứ mệnh……………………………………………………………..11
3.2.1 Tầm
nhìn………………………………………………………………………….12
3.2.2 Sứ mệnh…………………………………………………………………………..12
3.3 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng……………………………………………………12
3.4 Mạng lưới hoạt động và các công ty thành viên………………………………….13

GVHD: Thái Văn Đại

Trang 1

Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đông Á – Thực trạng và giải pháp
3.4.1 Mạng lưới hoạt động……………………………………………………………
13
3.4.2 Công ty thành viên………………………………………………………………
13
3.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á qua 3
năm từ 2007 – 2009………………………………………………………………13
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á TỪ 2007 – 2009……………………………17
4.1 Tình hình hoạt động của ngân hàng qua 3 năm 2007 – 2009…………………….17
4.1.1 Khái quát hoạt động tín dụng của ngân hàng trong 3 năm
qua…………..17
4.1.2 Phân tích hoạt động tín dụng………………………………………………….19
4.2 Đánh giá chất lượng tín dụng thông qua các chỉ tiêu………………………….….25
4.2.1 Tỷ lệ Nợ xấu/ Tổng dư nợ………………………………………………………
26
4.2.2 Hiệu suất sử dụng vốn………………………………………………………….27
4.2.3 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín
dụng………………………………………………...27
4.2.4 Khả năng bù đắp rủi ro tín
dụng……………………………………………...28
4.2.5 Tỷ trọng thu ...
Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đông Á – Thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU..........................................................................................4
1.1 Sự cần thiết của đề tài……………………………………………………………...4
1.2 Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………………………….5
1.2.1 Mục tiêu chung……………………………………………………………………5
1.2.2 Mục tiêu cụ thể……………………………………………………………………5
1.3 Phạm vi nghiên cứu………………………………………………………………..5
1.3.1 Phạm vi không gian………………………………………………………………5
1.3.2 Phạm vi thời gian…………………………………………………………………
5
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………5
1.4 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………..5
1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu…………………………………………………..5
1.4.2 Phương pháp phân tích số liệu…………………………………………………6
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN……………………………………………...7
2.1 Khái niệm tín dụng và một số khái niệm về hoạt động tín dụng…………………..7
2.1.1 Khái niệm tín dụng……………………………………………………………….7
2.1.2 Các khái niệm về hoạt động tín dụng………………………………………….7
2.2 Chất lượng tín dụng………………………………………………………………..7
2.2.1 Khái niệm chất lượng tín
dụng………………………………………………….8
2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín
dụng…………………………………….8
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NHTM CỔ PHẦN ĐÔNG Á……………………10
3.1 Quá trình hình thành và phát triển………………………………………………..10
3.2 Tầm nhìn và sứ mệnh……………………………………………………………..11
3.2.1 Tầm
nhìn………………………………………………………………………….12
3.2.2 Sứ mệnh…………………………………………………………………………..12
3.3 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng……………………………………………………12
3.4 Mạng lưới hoạt động và các công ty thành viên………………………………….13
GVHD: Thái Văn Đại Trang 1
Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đông Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đông Á - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đông Á 9 10 801