Ktl-icon-tai-lieu

Check

Được đăng lên bởi Quynh Trang
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Khaùi nieäm:
Seùc laø tôø leänh thanh toaùn do
ngöôøi chuû taøi khoaûn tieàn gôûi kyù
phaùt, ra leänh cho Ngaân haøng
trích töø taøi khoaûn cuûa mình moät
soá tieàn nhaát ñònh ñeå traû cho
ngöôøi caàm seùc, ngöôøi coù teân treân
tôø seùc hoaëc traû theo leänh cuûa
ngöôøi aáy.

INTERNATIONAL CHEQUE

2.Caùc loaïi seùc:
Seùc ñích danh (Nominal cheque)
Seùc voâ danh (cheque to bearer)
Seùc theo leänh (cheque to order)

3.Noäi dung tôø seùc:
Tieâu ñeà “Cheque-Seùc”, Anh-Myõ
khoâng baét buoäc
Soá seùc (cheque No)
Ngaøy thaùng naêm kyù phaùt seùc
Ñòa ñieåm phaùt haønh seùc
Ngaân haøng traû tieàn, ñòa ñieåm thanh
toaùn

Soá hieäu taøi khoaûn ñöôïc trích traû
Soá tieàn xaùc ñònh ñöôïc ghi caû baèng
soá vaø baèng chöõ
Ngöôøi höôûng lôïi tôø seùc
Chöõ kyù ngöôøi phaùt haønh seùc, keøm
theo teân hoï
Maët sau tôø seùc ghi noäi dung
chuyeån nhöôïng

4.Thôøi gian xuaát trình tôø seùc:
Theo coâng öôùc Geneøve 1931 thì quy ñònh
thôøi haïn hieäu löïc cuûa seùc nhö sau:
 8 ngaøy neáu seùc löu haønh trong moät nöôùc
 20 ngaøy neáu seùc löu haønh trong moät
chaâu
 70 ngaøy ngaøy neáu seùc löu haønh ôû caùc
nöôùc khoâng cuøng moät chaâu.
Theo Ñieàu 43 chöông naêm cuûa Luaät seùc
quoác teá do UÛy ban thöông maïi quoác teá
cuaû lieân hôïp quoác (18/2/1982) ban haønh
thì seùc phaûi xuaát trình ñeå thanh toaùn
trong voøng 120 ngaøy keå töø ngaøy ghi treân
seùc.

5.Caùc loaïi seùc ñaëc bieät:
Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm söû duïng seùc, ngöôøi ta
chia seùc ra laøm nhieàu loaïi khaùc nhau:

 Seùc gaïch cheùo (crossed cheque –
cheøque barreù)
 Seùc gaïch cheùo thöôøng (cheque
crossed generally)
 Seùc gaïch cheùo ñaëc bieät (cheque
crossed specially)
 Seùc xaùc nhaän (Certified cheque)
 Seùc du lòch (Traveller cheques)

VISA TRAVELLER CHEQUE

CITICORP TRAVELLER
CHEQUE

MASTER TRAVELLER
CHEQUE

AMERICAN EXPRESS
TRAVELLER CHEQUE

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Check - Người đăng: Quynh Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Check 9 10 904