Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn mua

Được đăng lên bởi thuydungkongchro
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2174 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quản trị rủi ro tài chính

Nhóm 4 lớp 10tc118:
1. Vũ thị Đào Hải Hà
2. Lê Thùy Dung
3. Dương Thị Hường
4. Phan Thị Thạch Cẩm
5. Phạm Thị Kim Phụng

CHIẾN LƯỢC PHÒNG NGỪA RỦI RO
BẰNG QUYỀN CHỌN MUA

I. MUA QUYỀN CHỌN MUA
II. BÁN QUYỀN CHỌN MUA
III. QUYỀN CHỌN MUA ĐƯỢC PHÒNG
NGỪA

I. MUA QUYỀN CHỌN MUA
• Phương trình lợi nhuận từ việc mua quyền chọn mua
π =Nc*Max(0, St-X)-C với Nc > 0.
Khi Nc=1

π = St – X – C
π=–C

nếu St > X
nếu St ≤ X

Giá cổ phiếu hòa vốn : St*

π = St*-X-C =0
=> St*= X+C

I. MUA QUYỀN CHỌN MUA

=> Mua quyền chọn mua là một chiến lược tăng
giá có mức lỗ có giới hạn ( phí quyền chọn) và
có mức lợi nhuận tiềm năng không giới hạn.

I. MUA QUYỀN CHỌN MUA

LỰA CHỌN GIÁ THỰC HIỆN

Bảng 5.2 giá trị nội tại và giá trị thời gian của quyền
chọn mua AOL

Giá thực
hiện

Giá trị nội
tại

120

Giá trị thời gian
Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

5.9375

2.8125

9.4375

14.9375

125

0.9375

4.8125

12.5625

17.6875

130

0

3.625

11.375

16.3750

Giải thích hình 9.4 và 9.7

C=5.9375+9.4375=15.375
• Khi giá X=120 =>
St*=120+15.375=135.375
C=0.9375+12.5625=13.5
• Khi giá X=125 =>
St*=125+13.5=138.5
C=11.375
• Khi giá X=130 =>
St*=130+11.375=141.375

I. MUA QUYỀN CHỌN MUA

LỰA CHỌN THỜI GIAN SỞ HỮU
• Có các mức thời gian sở hữu vị thế T1<T2<T
Bảng 9.2 tính toán giá trị black scholes và lợi nhuận đối với quyền chọn mua AOL tháng
7, X=125, C=18.625

4/6(0.1151)

VỊ THẾ
ĐÓNG LẠI

25/6(0.0575)

Giá cổ phiếu
vào cuối tg sổ
hữu

Giá QC
theo BS

Lợi nhuận

Giá QC
theo BS

Lợi nhuận

125

14.29

-433

10.06

-856

130

17.24

-138

12.98

-564

135

20.45

182

16.26

-236

140

23.91

528

19.88

125

145

27.57

894

23.77

514

I. MUA QUYỀN CHỌN MUA

LỰA CHỌN THỜI GIAN SỞ HỮU

II. BÁN QUYỀN CHỌN MUA

II. BÁN QUYỀN CHỌN MUA
Phương trình lợi nhuận của người bán là:
π =Nc*Max(0, St-X)-C với Nc < 0.
Khi Nc=-1
π = - St +X + C nếu St > X
π=C
nếu St ≤ X

II. BÁN QUYỀN CHỌN MUA

=> Bán quyền chọn mua là một chiến
lược kinh doanh giá xuống và mang
lại lợi nhuận có giới hạn chính là phí
quyền chọn nhưng mức lỗ thì vô hạn

II. BÁN QUYỀN CHỌN MUA

LỰA CHỌN GIÁ THỰC HIỆN

120,130

120

125

=> Giá thực hiện cao làm cho
lợi nhuận giảm hơn khi giá giảm
nhưng lỗ ít hơn khi giá tăng

13
0

II. BÁN QUYỀN CHỌN MUA

LỰA CHỌN THỜI GIAN SỞ HỮU

=> Với giá cố phiếu cho trước, vị thế bán quyền

chọn mua được duy trì càng lâu, giá trị thời gian
càng mất dần và lợi nhuận càng lớn.

III. QUYỀN CHỌN MUA ĐƯỢC PHÒNG
NGỪA
Vị thế nắm giữ:
• Bán một quyền chọn mua
• Mua một cổ phiếu
Ph...
Qun tr ri ro tài chính
Nhóm 4 lớp 10tc118:
1. Vũ thị Đào Hải Hà
2. Lê Thùy Dung
3. Dương Thị Hường
4. Phan Thị Thạch Cẩm
5. Phạm Thị Kim Phụng
Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn mua - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn mua - Người đăng: thuydungkongchro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn mua 9 10 812