Ktl-icon-tai-lieu

Chiết khấu và tái chiết khấu chứng từ có giá

Được đăng lên bởi nguyenthithanhthuy92-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 1 lần
2. CHIẾT KHẤU VÀ TÁI CHIẾT KHẤU CHỨNG TỪ CÓ GIÁ
(Discounting and Rediscounting
a.khái niệm:Chiết khấu làviệc NHTW mua lại lần đầu các hối
phiếu và các chứng từ có giá ngắn hạn, chưa đáo hạn thanh toán theo
yêu cầu của NHTM. Tái chiết khấu là việc NHTW mua lại những phiếu
nợ chưa đến hạn mà NHTM đã chiết khấu cho khách hàng trước đấy.
b. Đối tượng tham gia: Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp
vụ chiết khấu, tái chiết khấu với các ngân hàng được thành lập và hoạt
động theo Luật các tổ chức tín dụng.
c.Các loại giấy tờ có giá được chiết khấu:Tín phiếu Ngân
hàng Nhà nước, Tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, trái phiếu công
trình trung ương, Trái phiếu chính quyền địa phương phát hành.

*Điều kiện để các giấy tờ có giá này được sử dụng trong giao dịch chiết khấu,
tái chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước:
- Được phát hành bằng đồng Việt Nam (VNĐ) và có thể chuyển nhượng
được.
- Trường hợp chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của giấy tờ có giá:
Thời hạn còn lại tối đa của giấy tờ có giá phải là 91 ngày.
- Trường hợp chiết khấu có kỳ hạn:
Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá phải dài hơn thời hạn Ngân hàng Nhà nước
chiết khấu
d.Hình thức chiết khấu:
- Chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của giấy tờ có giá: Theo hình thức
này, Ngân hàng Nhà nước mua hẳn giấy tờ có giá của các ngân hàng theo giá
chiết khấu
- Chiết khấu có kỳ hạn: Ngân hàng Nhà nước chiết khấu các giấy tờ có
giá,đồng thời yêu cầu ngân hàng cam kết mua lại toàn bộ giấy tờ có giá đã
chiết khấu sau một thời gian nhất định. Kỳ hạn chiết khấu tối đa là 91 ngày

e.Hạn mức chiết khấu:Hạn mức chiết khấu được xác định theo quý,
là số dư tối đa mà Ngân hàng Nhà nước thực hiện chiết khấu đối với các giấy
tờ có giá cho một ngân hàng tại mọi thời điểm trong quý.Căn cứ tổng hạn mức
mức chiết khấu và mục tiêu ưu tiên đầu tư tín dụng trong từng thời kỳ, Ngân
hàng Nhà nước phân bổ hạn mức chiết khấu đối với từng ngân hàng.Chậm
nhất vào ngày 15 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, các ngân hàng gửi hồ sơ đề
nghị thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá tới Ngân hàng Nhà nước
(Vụ Tín dụng) để Ngân hàng Nhà nước có cơ sở xác định và thông báo hạn
mức chiết khấu cho từng ngân hàng.
f.Phương thức giao dịch
Theo phương thức trực tiếp, các ngân hàng giao ...
2. CHIẾT KHẤU VÀ TÁI CHIẾT KHẤU CHỨNG TỪ CÓ GIÁ
(Discounting and Rediscounting
a.khái niệm:
 !"##$#
%&'()*
+"(,#-".%)
b. Đối tượng tham gia:/".0
1!./"+2#
3$#425671)
c.Các loại giấy tờ có giá được chiết khấu:6/
".!6#8!-#8!-9
-:-";!-6<%=>";)

Chiết khấu và tái chiết khấu chứng từ có giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiết khấu và tái chiết khấu chứng từ có giá - Người đăng: nguyenthithanhthuy92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chiết khấu và tái chiết khấu chứng từ có giá 9 10 188