Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách cấp tín dụng tại BIDV

Được đăng lên bởi lebaongoc90
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2577 lần   |   Lượt tải: 12 lần
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Số: 1138/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chính sách cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 12/8/2002 của
Hội đồng Quản trị và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y tại Quyết
định số 936/2002/QĐ-NHNN ngày 03/9/2002;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chính sách cấp tín dụng đối
với khách hàng doanh nghiệp”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản
sau hết hiệu lực thi hành: Quyết định số 0658/QĐ-QLTD1 ngày 15/7/2009 của
Hội đồng Quản trị ban hành Chính sách cấp tín dụng đối với khách hàng doanh
nghiệp; Quyết định số 1322/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2010 của Hội đồng Quản trị
v/v sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 6 Chính sách cấp tín dụng đối với khách hàng
doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 0658/QĐ-QLTD1 ngày
15/9/2009.
Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng
Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban, Trung tâm tại Hội sở chính,
Giám đốc các Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận (….. bản):
- Như Điều 3;
- NHNN;
- Thanh tra NHNN;
- Lưu QLTD2, PC, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Bắc Hà
0

Phòng CSTD/Ban QLTD

1

CHÍNH SÁCH CẤP TÍN DỤNG
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-HĐQT ngày
/
/2011
của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích
1. Quy định thống nhất cách ứng xử, đảm bảo tính minh bạch, công khai và
công bằng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong mối quan hệ đối
với các khách hàng là doanh nghiệp.
2. Duy trì và phát triển một cơ cấu khách hàng bền vững của Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về chính sách cấp tín dụng đối với khách hàng là
doanh nghiệp theo nghiệp vụ cho vay, bảo lãnh ngân hàng và cam kết thanh toán
áp dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (bao gồm Hội sở chính,
Sở giao dịch và Chi nhánh).
2. Các trường hợp không thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của văn bản này:
- Trường hợp các sản phẩm tín ...
NGÂN HÀNG ĐU TƯ VÀ
PHÁT TRIN VIT NAM
Số: 1138/QĐ-HĐQT
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chính sách cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Ngân hàng Đầu Phát triển
Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 12/8/2002 của
Hội đồng Quản trị và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y tại Quyết
định số 936/2002/QĐ-NHNN ngày 03/9/2002;
- Theo đnghcủa Tổng Giám đc Nn hàng Đầu và Phát trin Vit Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chính sách cấp tín dụng đối
với khách hàng doanh nghiệp”.
Điều 2. Quyết đnh này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bn
sau hết hiệu lực thi hành: Quyết định số 0658/QĐ-QLTD1 ngày 15/7/2009 của
Hội đồng Quản trị ban hành Chính sách cấp tín dụng đối với khách hàng doanh
nghiệp; Quyết định số 1322/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2010 của Hội đồng Quản trị
v/v sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 6 Chính sách cấp tín dụng đối vi khách hàng
doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 0658/QĐ-QLTD1 ngày
15/9/2009.
Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng
Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban, Trung tâm tại Hội sở chính,
Giám đốc các Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt
Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận (….. bản):
- Như Điều 3;
- NHNN;
- Thanh tra NHNN;
- Lưu QLTD2, PC, VP.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Trần Bắc Hà
0
Chính sách cấp tín dụng tại BIDV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách cấp tín dụng tại BIDV - Người đăng: lebaongoc90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Chính sách cấp tín dụng tại BIDV 9 10 328