Ktl-icon-tai-lieu

Chính sach cổ tức của REE

Được đăng lên bởi Nhõ Nhõ
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2332 lần   |   Lượt tải: 13 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong tài chính doanh nghiệp có 3 quyết định cơ bản: quyết định đầu tư, quyết định
tài trợ, và quyết định chi trả cổ tức. Cả ba quyết định trên đều phải nhất quán với mục tiêu
nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.
Ta cần phải thấy rằng, các quyết định này liên quan với nhau theo một cách nào đó.
Thí dụ, các đầu tư của một doanh nghiệp ấn định mức lợi nhuận tương lai và tiềm
năngcổ tức tương lai; cấu trúc vốn ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn, và đến lượt mình,chi
phí sử dụng vốn ấn định một phần đến số cơ hội đầu tư có thể chấp nhận được; và chính
sách cổ tức ảnh hưởng đến số lượng vốn cổ phần thường trong cấu trúc vốn của một doanh
nghiệp (qua lợi nhuận giữ lại), và mở rộng ra, ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn. Khi lập
các quyết định tương quan lẫn nhau này, mục tiêu là tối đa hóa tài sản của cổ đông.
Nhưng nếu chỉ xem xét 1 cách cô lập thì chính sách cổ tức có tác động thế nào đến
giá trị doanh nghiệp? Một doanh nghiệp lựa chọn một chính sách cổ tức dựa vào đâu? Có
chính sách nào tối ưu cho tất cả các doanh nghiệp? Trên thực tế các doanh nghiệp niêm yết
ở Việt Nam lựa chọn chính sách cổ tức nào? Những chính sách cổ tức đó có nhất quán với
mục tiêu tối đa hóa tài sản của cổ đông? Trong giai đoạn khó khăn các công ty có thường cắt
giảm cổ tức không?...Ở Việt Nam hiện nay, các công ty niêm yết nói riêng và các công ty cổ
phần nói chungvẫn chưa hình dung rõ nét chính sách cổ tức là như thế nào và chưa nhận
thức đúng mức tầm quan trọng, mức độ ảnh hưởng của chính sách cổ tức tác động lên giá trị
doanh nghiệp. Việc chi trả cổ tức của các công ty còn mang nặng tính tự phát, chưa có tính
chiến lược dài hạn. Chính trong tình hình đó, chúng ta rất cần thiết phải có những công trình
nghiên cứu làm rõ về chính sách cổ tức, cách thức xây dựng chính sách cổtức tối ưu, cũng
như việc đánh giá tầm quan trọng của nú đối với mỗi công ty.
Mặt khác, đứng dưới góc độ quản lý thì các vấn đề phát sinh trong việc chi trả cổ tức
của các công ty cũng đòi hỏi các cơ quan chức năng phải hiểu rõ bản chất của những vấn đề
đó để quản lý tốt và ban hành những văn bản pháp lý phù hợp.

A- CƠ SỞ LÝ LUẬN.
1

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh – REE Corp

I. Chính sách cổ tức.
1. Khái niệm.
Cổ tức được hiểu là phần lợi nhuận sau thuế của công ty dành để chi trả cho các cổ
đông (chủ sở hữu công ty).
Chính sách cổ tức là chính sách ấn định phân phối giữa lợi nhuận giữ lại tái đầu tư và
chi trả cổ tức cho cổ đông.
2. Các hình thức chi trả cổ tức.

Thông thường, có 3 phương thức chi trả ...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong tài chính doanh nghiệp 3 quyết định bản: quyết định đầu tư, quyết định
tài trợ, quyết định chi trả cổ tức. Cả ba quyết định trên đều phải nhất quán với mục tiêu
nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.
Ta cần phải thấy rằng, các quyết định này liên quan với nhau theo một cách nào đó.
Thí dụ, c đầu của một doanh nghiệp ấn định mức lợi nhuận tương lai tiềm
năngcổ tức tương lai; cấu trúc vốn ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn, và đến lượt mình,chi
phí sử dụng vốn ấn định một phần đến số hội đầu thể chấp nhận được; chính
sách cổ tức ảnhởng đến số lượng vốn cổ phần thường trong cấu trúc vốn của một doanh
nghiệp (qua lợi nhuận giữ lại), mrộng ra, ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn. Khi lập
các quyết định tương quan lẫn nhau này, mục tiêu là tối đa hóa tài sản của cổ đông.
Nhưng nếu chỉ xem xét 1 cách lập thì chính sách cổ tức tác động thế o đến
giá trị doanh nghiệp? Một doanh nghiệp lựa chọn một chính sách cổ tức dựa vào đâu?
chính sácho tối ưu cho tất cả các doanh nghiệp? Trên thực tế các doanh nghiệp niêm yết
Việt Nam lựa chọn chính sách cổ tức nào? Những chính sách c tức đó nhất quán với
mục tiêu tối đa hóa tài sản của cổ đông? Trong giai đoạn khó khăn các công ty có thường cắt
giảm cổ tức không?...Ở Việt Nam hiện nay, các công ty niêm yết nói riêng và các công ty cổ
phần nói chungvẫn chưa hình dung nét chính sách cổ tức như thế nào chưa nhận
thức đúng mức tầm quan trọng, mức độ ảnh hưởng của chính sách cổ tức tác động lên giá trị
doanh nghiệp. Việc chi trả cổ tức của các công ty còn mang nặng tính tự phát, chưa tính
chiến lược dài hạn. Chính trong tình hình đó, chúng ta rất cần thiết phải có những công trình
nghiên cứu làm về chính sách cổ tức, cách thức xây dựng chính sách cổtức tối ưu, cũng
như việc đánh giá tầm quan trọng của nú đối với mỗi công ty.
Mặt khác, đứng dưới góc độ quản lý thì các vấn đề phát sinh trong việc chi trả cổ tức
của các công ty cũng đòi hỏi các cơ quan chức năng phải hiểu rõ bản chất của những vấn đề
đó để quản lý tốt và ban hành những văn bản pháp lý phù hợp.
A- CƠ SỞ LÝ LUẬN.
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh – REE Corp
1
Chính sach cổ tức của REE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sach cổ tức của REE - Người đăng: Nhõ Nhõ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Chính sach cổ tức của REE 9 10 957