Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách thương mại

Được đăng lên bởi Ngan Le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
<TCT-BARCODE>aa325640312792819 11201400200200100101/0101/01/2009<S01><S>Hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng~01GTKT3/001~MC/14P~50~000
0001~0000050~16/11/2014~C«ng ty TNHH In Ng©n Hµ~0311742893~110018/14NH~03/11/2014~</S><S>~~Chi côc thuÕ quËn 1.~10/11/2014~L
ª ThÞ Ngäc TrÝ</S></S01></TCT-BARCODE>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu: TB 01/AC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

(Ban hành kèm theo Thông tư số
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014
của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)
1. Tên đơn vị phát hành hóa đơn:
2. Mã số thuế:
0312792819
3. Địa chỉ trụ sở chính:

Công ty TNHH Hoá Chất Mai Châu

Lầu 01, Toà nhà Packsimex, Số 52 Đông Du, Phường Bến Nghé - Quận 1 - Hồ Chí Minh

4. Điện thoại:
5. Các loại hóa đơn phát hành:

STT
1

Tên loại hóa đơn

Hóa đơn giá trị gia tăng

Mẫu số

Ký hiệu

01GTKT3/001

Số
lượng

MC/14P

Từ số

50 0000001

Đến số

0000050

Ngày bắt
đầu sử dụng

Hợp đồng đặt in/cung cấp phần
mềm

Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm

Tên
16/11/2014 Công ty TNHH In Ngân Hà

MST
0311742893

Số
110018/14NH

Ngày
03/11/2014

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
- Tên đơn vị:
- Mã số thuế:
7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:

Chi cục thuế quận 1.

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử
dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm. Tại cột
Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm, ghi theo số và ngày Quyết định in hóa đơn
đặt in.

Ngày 10 tháng 11 năm 2014
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lê Thị Ngọc Trí

Trang 1/1

...
Trang 1/1
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Mu: TB 01/AC
Độc lp - T do - Hnh phúc
-------------------------------------
(Ban hành kèm theo Thông tư s
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014
ca Bi chính)
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
(Dành cho t chc, cá nhân kinh doanh đặt in, t in)
1. Tên đơn v phát hành hóa đơn: Công ty TNHH Hoá Cht Mai Châu
2. Mã s thuế: 0312792819
3. Địa ch tr s chính: Lu 01, Toà nhà Packsimex, S 52 Đông Du, Phường Bến Nghé - Qun 1 - H Chí Minh
4. Đin thoi:
5. Các loi hóa đơn phát hành:
STT Tên loi hóa đơn Mu s Ký hiu
S
lượng
T s Đến s
Ngày bt
đầu s dng
Doanh nghip in/Doanh nghip cung cp phn mm
Hp đồng đặt in/cung cp phn
mm
Tên MST S Ngày
1
Hóa đơn giá tr gia tăng 01GTKT3/001
MC/14P
50
0000001 0000050 16/11/2014
Công ty TNHH In Ngân 0311742893 110018/14NH
03/11/2014
6. Thông tin đơn v ch qun (trường hp t chc, cá nhân dùng hóa đơn ca đơn v ch qun đặt in, t in):
- Tên đơn v:
- Mã s thuế:
7. Tên cơ quan thuế tiếp nhn thông báo: Chi cc thuế qun 1.
Ghi chú:
T chc, cá nhân t in hóa đơn đặt in hoc t to phn mm t in hoá đơn để s
dng không ghi ct Doanh nghip in/Doanh nghip cung cp phn mm. Ti ct
Hp đồng đặt in/cung cp phn mm, ghi theo s và ngày Quyết định in hóa đơn
đặt in.
Ngày 10 tháng 11 năm 2014
NGƯỜI ĐẠI DIN THEO PHÁP LUT
(Ký, đóng du và ghi rõ h tên)
Lê Th Ngc T
<TCT-BARCODE>aa325640312792819 11201400200200100101/0101/01/2009<S01><S>Hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng~01GTKT3/001~MC/14P~50~000
0001~0000050~16/11/2014~C«ng ty TNHH In Ng©n Hµ~0311742893~110018/14NH~03/11/2014~</S><S>~~Chi côc thuÕ quËn 1.~10/11/2014~L
ª ThÞ Ngäc TrÝ</S></S01></TCT-BARCODE>
Chính sách thương mại - Người đăng: Ngan Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chính sách thương mại 9 10 885