Ktl-icon-tai-lieu

Chính Sách Tiền Tệ và Tỷ Giá của Việt Nam: Một Số Thách Thức; Benedict Bingham Đại Diện Thường Trú Cao Cấp của IMF; Trình bày tại cuộc hội thảo của UBKT Quốc Hội Ngày 21 Tháng 9, 2010, TP Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2239 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chính Sách Tiền Tệ và Tỷ Giá của Việt Nam:
Một Số Thách Thức
Benedict Bingham
Đại Diện Thường Trú Cao Cấp của IMF

Trình bày tại cuộc hội thảo của UBKT Quốc Hội
Ngày 21 Tháng 9, 2010, TP Hồ Chí Minh
Tính ổn định của
Khu Vực Tài Chính
Lãi Suất

Tỷ Giá

Những quan điểm thể hiện trong bài trình bày này là của tác giả và không được coi là của Quỹ Tiền Tệ Quốc tế ,
hay của Ban Giám Đốc Điều Hành hoặc của Ban Lãnh đạo IMF”

Tóm Tắt
 Các mục tiêu và công cụ
 Chính sách tiền tệ và tỷ giá, 2007-2010
 Một số những cải cách có thể cần

2

Các Mục Tiêu của chính Sách Tiền Tệ

Luật NHNN mới đã làm rõ các mục tiêu
 Tập trung hơn vào lạm phát là mục tiêu

căn bản

 Trên thực tế, tăng trưởng (việc làm) và

sự ổn định của khu vực tài chính sẽ vẫn
luôn quan trọng.
3

Các Công Cụ: Chính Sách Tiền Tệ
Quan điểm thông thường:
 Các mức lãi suất dài hạn là quan trọng đối với một nền kinh tế:
 Tác động đến giá trị của các tài sản và những quyết định về tiêu

dùng, tiết kiệm và đầu tư.

 Lãi suất dài hạn là một hàm số của các mức lãi suất ngắn hạn kỳ vọng
 Nếu ngân hàng trung ương (NHTƯ) có thể tác động đến kỳ vọng về các

mức lãi suất ngắn hạn trong tương lai thì NHTƯ có thể gây ảnh hưởng
đến tốc độ của hoạt động kinh tế.

4

Các Công Cụ: Chính Sách Tiền Tệ
Những ẩn ý:
 Các NHTƯ có cố gắng và tác động đến các mức

lãi suất ngắn hạn (“Mục Tiêu Hoạt Động”)

 Thiết lập các mức lãi suất chính sách (Mỹ: Lãi

Suất của Cục Dự Trữ Liên Bang; Thái Lan: lãi
suất Repo 1 ngày) để đưa ra tín hiệu về mục tiêu
của mình đối với các mức lãi suất ngắn hạn.

 Dùng những thông cáo về chính sách tiền tệ để

đưa ra tín hiệu về những thay đổi tương lai của
các mức lãi suất ngắn hạn.

5

Các Công Cụ: Chính Sách Tiền Tệ
Trên thực tế:
 Các NH Trung ương sử dụng một diện nhiều các công cụ hơn (đặc biệt

ở những nước có cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ kém).

 Dự trữ bắt buộc, các biện pháp thuyết phục, các mục tiêu tăng trưởng

tín dụng, những quy định về an toàn, tất cả đều được sử dụng (QE ở các
nước phát triển)

 Tuy nhiên, sẽ có thể không hiệu quả nếu dựa quá nhiều vào những công

cụ này (biến động quá mức, chi phí giao dịch cao hơn, phân bổ tín dụng
sai, kém minh bạch và tăng độ kém ổn định lên)
6

Các Công Cụ: Cơ Chế Tỷ Giá Hối Đoái
 Nhiều lựa chọn (cố định, biên độ tỷ giá, cố định với

biên độ rất hẹp, thả nổi có kiểm soát, thả nổi)

 Mỗi loại đều có ảnh hưởng khác nhau đối với chính

sách tiền tệ (chính sách tỷ giá càng linh họat bao
nhiêu thì chính sách tiện tệ lại càng c...
Lãi Sut
T Giá
Chính Sách Tin T T Giá ca Vit Nam:
Mt S Thách Thc
Benedict Bingham
Đi Din Thường Trú Cao Cp ca IMF
Trình bày ti cuc hi tho ca UBKT Quc Hi
Ngày 21 Tháng 9, 2010, TP H Chí Minh
Tính n đnh ca
Khu Vc Tài Chính
Những quan điểm th hiện trong bài trình bày này của tác gi không được coi của Qu Tiền T Quốc tế ,
hay của Ban Giám Đốc Điều Hành hoặc của Ban Lãnh đạo IMF”
Chính Sách Tiền Tệ và Tỷ Giá của Việt Nam: Một Số Thách Thức; Benedict Bingham Đại Diện Thường Trú Cao Cấp của IMF; Trình bày tại cuộc hội thảo của UBKT Quốc Hội Ngày 21 Tháng 9, 2010, TP Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính Sách Tiền Tệ và Tỷ Giá của Việt Nam: Một Số Thách Thức; Benedict Bingham Đại Diện Thường Trú Cao Cấp của IMF; Trình bày tại cuộc hội thảo của UBKT Quốc Hội Ngày 21 Tháng 9, 2010, TP Hồ Chí Minh - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Chính Sách Tiền Tệ và Tỷ Giá của Việt Nam: Một Số Thách Thức; Benedict Bingham Đại Diện Thường Trú Cao Cấp của IMF; Trình bày tại cuộc hội thảo của UBKT Quốc Hội Ngày 21 Tháng 9, 2010, TP Hồ Chí Minh 9 10 638