Ktl-icon-tai-lieu

chính sách truyền thông của ngân hàng trung ương

Được đăng lên bởi Kiều Dương
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG:
KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM
Nguyễn Minh Sáng
Nguyễn Thị Phương Thảo - Thái Thị Thùy Linh
Đại học Ngân hàng TP. HCM
Tóm tắt
Ngân hàng Trung ương đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý hoạt động của hệ
thống ngân hàng trong một quốc gia. Những chính sách và động thái mà Ngân hàng
trung ương thực hiện có tác động mạnh đến quyết định của nhà đầu tư cũng như sự ổn
định của nền kinh tế. Tuy nhiên, không phải lúc nào công tác truyền thông của Ngân
hàng trung ương cũng được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả để đưa các
chính sách tiền tệ đến công chúng.
Bài viết bàn về chính sách truyền thông của một số Ngân hàng trung ương (NHTW)
lớn trên thế giới (ECB, FED, BOE, BOC, BOJ), khả năng truyền dẫn và tác động của
việc truyền thông đối với các chính sách cũng như hệ thống tài chính và toàn bộ nền
kinh tế. Từ đó có những nhận định và đưa ra kiến nghị đối với chính sách truyền
thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Từ khóa: Chính sách truyền thông; Ngân hàng trung ương; Việt Nam.
1. Đặt vấn đề
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô
và hệ thống tài chính của Việt Nam. Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực thi hiệu
quả chính sách tiền tệ đóng góp lớn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của quốc gia.
Bên cạnh đó, chính sách truyền thông minh bạch, hiệu quả chính là công cụ hỗ trợ đắc
lực cho NHNN trong việc thực thi chính sách tiền tệ.
Tuy nhiên, hiện tại ở Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập về chính
sách truyền thông cũng như vai trò của chính sách này đối với việc thực thi chính sách
tiền tệ của NHNN Việt Nam. Do đó, bài viết tập trung làm rõ hoạt động truyền thông
của một số NHTW lớn trên thế giới, khả năng quan hệ công chúng của các NHTW
này, từ đó có những đề xuất phù hợp đối với chính sách truyền thông của NHNN Việt
Nam.
1

2. Cơ sở lý luận về chính sách truyền thông của Ngân hàng Trung ương
Ngân hàng Trung ương chính thức xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 17. Tuy nhiên, bắt
đầu từ thế kỷ 20 trở đi thì cơ chế tổ chức và hoạt động của NHTW mới dần được hoàn
thiện, cùng với đó là sự tăng cường hoạt động truyền thông của các NHTW. Ngày
nay, việc truyền thông đang trở thành một trong những hoạt động thiết yếu, được thực
hiện theo một hệ thống có khoa học bằng những phương pháp khác nhau ở các nước
phát triển trên thế giới.
 Lịch sử
Sự ổn định của khu vực tài chính đóng vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng kinh
tế bền vững. Tuy nhiên,...
1
CHÍNH SÁCH TRUYN THÔNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG:
KINH NGHIM TH GII VÀ BÀI HC CHO VIT NAM
Nguyn Minh Sáng
Nguyn Th Phương Thảo - Thái Th Thùy Linh
Đại hc Ngân hàng TP. HCM
Tóm tt
Ngân hàng Trung ương đóng vai trò quan trng trong vic qun hoạt động ca h
thng ngân hàng trong mt quc gia. Những chính sách động thái Ngân ng
trung ương thực hiện tác động mạnh đến quyết định của nhà đầu tư cũng như s n
định ca nn kinh tế. Tuy nhiên, không phi lúc nào công tác truyn thông ca Ngân
hàng trung ương cũng được thc hin mt cách nhanh chóng hiu qu để đưa các
chính sách tin t đến công chúng.
Bài viết bàn v chính sách truyn thông ca mt s Ngân hàng trung ương (NHTW)
ln trên thế gii (ECB, FED, BOE, BOC, BOJ), kh năng truyền dn tác động ca
vic truyền thông đi với các chính sách cũng như hệ thng tài chính toàn b nn
kinh tế. T đó nhng nhận định đưa ra kiến ngh đối vi chính sách truyn
thông của Ngân hàng Nhà nước Vit Nam.
T khóa: Chính sách truyền thông; Ngân hàng trung ương; Vit Nam.
1. Đặt vấn đề
Ngân hàng Nhà nước Vit Nam có vai trò quan trng trong vic n định kinh tế
và h thng tài chính ca Vit Nam. Vic Ngân hàng Nhà nưc (NHNN) thc thi hiu
qu chính sách tin t đóng góp lớn vào mc tiêu tăng trưởng kinh tế ca quc gia.
Bên cạnh đó, cnh sách truyn thông minh bch, hiu qu chính là công c h tr đc
lc cho NHNN trong vic thc thi chính sách tin t.
Tuy nhiên, hin ti Việt Nam chưa công trình nghiên cứu nào đ cp v chính
sách truyền thông cũng như vai trò ca chính sách y đối vi vic thc thi chính sách
tin t ca NHNN Vit Nam. Do đó, bài viết tp trung m hoạt động truyn thông
ca mt s NHTW ln trên thế gii, kh ng quan hệ công chúng ca các NHTW
này, t đó những đề xut phù hợp đi vi chính sách truyn thông ca NHNN Vit
Nam.
chính sách truyền thông của ngân hàng trung ương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chính sách truyền thông của ngân hàng trung ương - Người đăng: Kiều Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
chính sách truyền thông của ngân hàng trung ương 9 10 874