Ktl-icon-tai-lieu

Cho vay hộ nông dân

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3632 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoaù luaän toát nghieäp

daân

Phaân tích hoaït ñoäng cho vay hoä noâng

Ñeà taøi:
PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG CHO VAY HOÄ NOÂNG DAÂN TAÏI CHI NHAÙNH
NHNo & PTNT HUYEÄN CAÀU NGANG – TÆNH TRAØ VINH
ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
1. YÙ nghóa cuûa ñeà taøi
2. Muïc tieâu nghieân cöùu
3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu
4. Phöông phaùp nghieân cöùu
5. Caáu truùc cuûa ñeà taøi.
CHÖÔNG 1.
CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ TÍN DUÏNG VAØ TÍN DUÏNG HOÄ NOÂNG DAÂN
1.1.

Lyù luaän veà tín duïng
1.1.1. Khaùi nieäm veà tín duïng
1.1.2. Vai troø cuûa tín duïng
1.1.3. Phaân loaïi tín duïng
1.1.3.1. Caên cöù vaøo thôøi haïn tín duïng
1.1.3.2. Caên cöù vaøo ñoái töôïng tín duïng
1.1.3.3. Caên cöù vaøo muïc ñích söû duïng voán tín duïng
1.1.3.4. Caên cöù vaøo chuû theå tín duïng

1.2.

Lyù luaän veà tín duïng hoä noâng daân
1.2.1. Khaùi nieäm hoä noâng daân
1.2.2. Khaùi nieäm tín duïng hoä noâng daân
1.2.3. Muïc ñích cho vay hoä noâng daân
1.2.4. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán cho vay hoä noâng daân

1.3. Caùc quy ñònh hieän haønh cuûa heä thoáng NHNo & PTNT
veà cho vay hoä noâng daân
1.3.1. Nguyeân taéc vaø ñieàu kieän cho vay
1.3.1.1. Nguyeân taéc cho vay
GVHD: TS.Traàn Troïng Khueâ

1

SVTH: Nguyeãn Thò Hoàng Bích

Khoaù luaän toát nghieäp

daân

Phaân tích hoaït ñoäng cho vay hoä noâng

1.3.1.2. Ñieàu kieän cho vay
1.3.2. Ñoái töôïng vaø möùc cho vay
1.3.2.1. Ñoái töôïng cho vay
1.3.2.2. Möùc cho vay
1.3.3. Caùc quy ñònh veà laõi suaát
1.3.4. Phöông thöùc cho vay vaø thôøi haïn cho vay
1.3.4.1. Phöông thöùc cho vay
1.3.4.2. Thôøi haïn cho vay
1.3.5. Quy trình xeùt duyeät cho vay
1.4. Moät soá chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng tín duïng
CHÖÔNG 2.
PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG CHO VAY HOÄ NOÂNG DAÂN
TAÏI NHNo & PTNT CHI NHAÙNH HUYEÄN CAÀU NGANG
2.1. Giôùi thieäu khaùi quaùt veà chi nhaùnh huyeän Caàu Ngang
2.2.1. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån
2.2.2. Cô caáu vaø sô ñoà toå chöùc boä maùy]
2.2.3. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa caùc phoøng ban
2.1.4. Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh.
2.1.5. Thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa chi nhaùnh ngaân haøng
2.1.5.1. Thuaän lôïi
2.1.5.2. Khoù khaên
2.1.6. Phöông höôùng hoaït ñoäng kinh doanh ñeán naêm 2010
2.1.6.1. Muïc tieâu
2.1.6.2. Nhöõng chæ tieâu chuû yeáu.
2.2. Phaân tích thöïc traïng hoaït ñoäng cho vay hoä noâng daân
2.2.1. Tình hình huy ñoäng vaø söû duïng voán
2.2.2. Phaân tích doanh soá cho vay
2.2.2.1. Phaân tích doanh soá cho vay theo thôøi haïn
2.2.2.2. Phaân tích doanh soá cho vay theo ngaønh kinh teá
2.2.3. Phaân tích...
Khoaù luaän toát nghieäp Phaân tích hoaït ñoäng cho vay hoä noâng
daân
Ñeà taøi:
PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG CHO VAY HOÄ NOÂNG DAÂN TAÏI CHI NHAÙNH
NHNo & PTNT HUYEÄN CAÀU NGANG – TÆNH TRAØ VINH
ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
1. YÙ nghóa cuûa ñeà taøi
2. Muïc tieâu nghieân cöùu
3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu
4. Phöông phaùp nghieân cöùu
5. Caáu truùc cuûa ñeà taøi.
CHÖÔNG 1.
CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ TÍN DUÏNG VAØ TÍN DUÏNG HOÄ NOÂNG DAÂN
1.1. Lyù luaän veà tín duïng
1.1.1. Khaùi nieäm veà tín duïng
1.1.2. Vai troø cuûa tín duïng
1.1.3. Phaân loaïi tín duïng
1.1.3.1. Caên cöù vaøo thôøi haïn tín duïng
1.1.3.2. Caên cöù vaøo ñoái töôïng tín duïng
1.1.3.3. Caên cöù vaøo muïc ñích söû duïng voán tín duïng
1.1.3.4. Caên cöù vaøo chuû theå tín duïng
1.2. Lyù luaän veà tín duïng hoä noâng daân
1.2.1. Khaùi nieäm hoä noâng daân
1.2.2. Khaùi nieäm tín duïng hoä noâng daân
1.2.3. Muïc ñích cho vay hoä noâng daân
1.2.4. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán cho vay hoä noâng daân
1.3. Caùc quy ñònh hieän haønh cuûa heä thoáng NHNo & PTNT
veà cho vay hoä noâng daân
1.3.1. Nguyeân taéc vaø ñieàu kieän cho vay
1.3.1.1. Nguyeân taéc cho vay
GVHD: TS.Traàn Troïng Khueâ SVTH: Nguyeãn Thò Hoàng Bích
1
Cho vay hộ nông dân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cho vay hộ nông dân - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Cho vay hộ nông dân 9 10 187