Ktl-icon-tai-lieu

Chu chuyển vốn quốc tế

Được đăng lên bởi thuan32
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2492 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đại học Kinh tế TP.HCM
Khoa TCDN/ Bộ môn TCQT

Bài giảng môn học Tài Chính Quốc Tế

Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp
Bộ môn Tài Chính Quốc Tế

Bài 2: Chu chuyển vốn quốc tế

Tài Chính Quốc Tế 2011
(International Finance)

Nội dung
 Cán cân thanh toán quốc tế đo lường dòng
chu chuyển vốn quốc tế như thế nào?
 Cấu trúc của cán cân thanh toán quốc tế
 Tài khoản vãng lai
 Tài khoản tài chính

1

Đại học Kinh tế TP.HCM
Khoa TCDN/ Bộ môn TCQT

Bài giảng môn học Tài Chính Quốc Tế

Đo lường dòng chu chuyển vốn quốc tế

Cán cân thanh toán quốc
tế là một công cụ đo
lường tất cả các giao dịch
quốc tế phát sinh giữa
người dân trong nước và
người nước ngoài qua
một thời kỳ nhất định.

Đo lường dòng chu chuyển vốn quốc tế
Cán cân thanh toán quốc tế đo lường dòng chu chuyển
vốn quốc tế thông qua ba yếu tố sau đây:
1.Nhận diện như thế nào là một giao dịch kinh tế
quốc tế.
2.Hiểu dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, tài sản và tiền
tạo ra các khoản nợ và khoản có trên cán cân
thanh toán quốc tế như thế nào.
3.Tìm hiểu quy trình kế toán của cán cân thanh
toán quốc tế.

2

Đại học Kinh tế TP.HCM
Khoa TCDN/ Bộ môn TCQT

Bài giảng môn học Tài Chính Quốc Tế

Cấu trúc cán cân thanh toán quốc tế

Hai khoản
mục chính

Cấu trúc cán cân thanh toán quốc tế

Nguồn: IMF tại Việt Nam

3

Đại học Kinh tế TP.HCM
Khoa TCDN/ Bộ môn TCQT

Bài giảng môn học Tài Chính Quốc Tế

Tài khoản vãng lai
Tài khoản vãng lai (current account) là thước đo rộng
nhất của mậu dịch quốc tế về hàng hoá và dịch vụ của
một quốc gia, gồm bốn thành phần sau:
1. Cán cân mậu dịch (trade balance)
2. Cán cân dịch vụ
3. Thu nhập
4. Chuyển giao vãng lai

Tài khoản vãng lai
Triệu USD
Nhập khẩu

Xuất khẩu

Nguồn : ADB

4

Đại học Kinh tế TP.HCM
Khoa TCDN/ Bộ môn TCQT

Bài giảng môn học Tài Chính Quốc Tế

Tài khoản vãng lai

Nguồn: Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)

Tài khoản vãng lai

Nguồn: Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)

5

Đại học Kinh tế TP.HCM
Khoa TCDN/ Bộ môn TCQT

Bài giảng môn học Tài Chính Quốc Tế

Tài khoản vãng lai
Dự trữ ngoại hối của Việt nam (đơn vị: triệu USD)

Nguồn: Economist Intelligence Unit

Tài khoản vãng lai
Các yếu tố tác động đến tài khoản vãng lai:
 Lạm phát
 Thu nhập quốc dân
 Tỷ giá hối đoái
 Các biện pháp hạn chế của chính phủ

6

Đại học Kinh tế TP.HCM
Khoa TCDN/ Bộ môn TCQT

Bài giảng môn học Tài Chính Quốc Tế

Tài khoản vãng lai – yếu tố tác động:
Ảnh hưởng của lạm phát
Nếu một quốc gia có tỷ lệ lạm phát tăng so với các
quốc gia khác có quan hệ mậu dịch, thì tài khoản
vãng lai của quốc ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chu chuyển vốn quốc tế - Người đăng: thuan32
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chu chuyển vốn quốc tế 9 10 5