Ktl-icon-tai-lieu

chuẩn mực kiểm toán

Được đăng lên bởi kim-tuyen-ho
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUAÅN MÖÏC KIEÅM TOAÙN VIEÄT NAM SOÁ 510
KIEÅM TOAÙN NAÊM ÑAÀU TIEÂN – SOÁ DÖ ÑAÀU NAÊM TAØI CHÍNH
(Ban haønh theo Quyeát ñònh soá 219/ 2000/ QÑ-BTC
ngaøy 29/12/2000 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính)
QUY ÑÒNH CHUNG
01. Muïc ñích cuûa chuaån möïc naøy laø quy ñònh caùc nguyeân taéc, thuû tuïc cô baûn vaø höôùng daãn
theå thöùc aùp duïng caùc nguyeân taéc, thuû tuïc cô baûn lieân quan ñeán soá dö ñaàu naêm taøi chính
khi kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm ñaàu tieân. Chuaån möïc naøy cuõng yeâu caàu kieåm
toaùn vieân naém ñöôïc nhöõng söï kieän khoâng chaéc chaén hay nhöõng cam keát hieän höõu ôû
thôøi ñieåm ñaàu naêm taøi chính trong tröôøng hôïp kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm ñaàu
tieân.
02. Khi thöïc hieän kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm ñaàu tieân, kieåm toaùn vieân phaûi thu
thaäp ñaày ñuû baèng chöùng kieåm toaùn thích hôïp nhaèm baûo ñaûm :
a) Soá dö ñaàu naêm khoâng coù sai soùt laøm aûnh höôûng troïng yeáu tôùi baùo caùo taøi chính
naêm nay ;
b) Soá dö cuoái naêm cuûa naêm taøi chính tröôùc ñöôïc keát chuyeån chính xaùc, hoaëc ñöôïc
phaân loaïi laïi moät caùch phuø hôïp trong tröôøng hôïp caàn thieát ;
c) Cheá ñoä keá toaùn ñaõ ñöôïc aùp duïng nhaát quaùn hoaëc caùc thay ñoåi veà cheá ñoä keá
toaùn ñaõ ñöôïc ñieàu chænh trong baùo caùo taøi chính vaø trình baøy ñaày ñuû trong
phaàn thuyeát minh baùo caùo taøi chính.
03. Chuaån möïc naøy aùp duïng cho kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm ñaàu tieân vaø ñöôïc vaän
duïng cho kieåm toaùn naêm ñaàu tieân caùc thoâng tin taøi chính khaùc.
Kieåm toaùn vieân vaø coâng ty kieåm toaùn phaûi tuaân thuû nhöõng quy ñònh cuûa chuaån möïc
naøy trong quaù trình kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm ñaàu tieân.
Ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn (khaùch haøng) vaø caùc beân söû duïng keát quaû kieåm toaùn phaûi coù
nhöõng hieåu bieát caàn thieát veà caùc quy ñònh trong chuaån möïc naøy ñeå phoái hôïp coâng vieäc
vôùi coâng ty kieåm toaùn vaø kieåm toaùn vieân cuõng nhö khi xöû lyù caùc quan heä lieân quan ñeán
baùo caùo taøi chính naêm ñaàu tieân ñöôïc kieåm toaùn.
Caùc thuaät ngöõ trong chuaån möïc naøy ñöôïc hieåu nhö sau :
04. Soá dö ñaàu naêm : Laø soá dö treân taøi khoaûn keá toaùn vaøo thôøi ñieåm ñaàu naêm taøi chính. Soá
dö ñaàu naêm ñöôïc laäp döïa treân cô sôû soá dö cuoái naêm taøi chính tröôùc.
Soá dö ñaàu naêm chòu aûnh höôûng cuûa :
a) Caùc söï kieän vaø nghieäp vuï kinh teá trong caùc naêm tröôùc ;
b) Cheá ñoä keá toaùn ñaõ aùp duïng trong naêm tröôùc.
05. Naêm ñaàu tieân : Laø naêm ñöôïc kieåm...
CHUAÅN MÖÏC KIEÅM TOAÙN VIEÄT NAM SOÁ 510
KIEÅM TOAÙN NAÊM ÑAÀU TIEÂN – SOÁ DÖ ÑAÀU NAÊM TAØI CHÍNH
(Ban haønh theo Quyeát ñònh soá 219/ 2000/ QÑ-BTC
ngaøy 29/12/2000 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính)
QUY ÑÒNH CHUNG
01. Muïc ñích cuûa chuaån möïc naøy laø quy ñònh caùc nguyeân taéc, thuû tuïc cô baûn vaø höôùng daãn
theå thöùc aùp duïng caùc nguyeân taéc, thuû tuïc cô baûn lieân quan ñeán soá dö ñaàu naêm taøi chính
khi kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm ñaàu tieân. Chuaån möïc naøy cuõng yeâu caàu kieåm
toaùn vieân naém ñöôïc nhöõng söï kieän khoâng chaéc chaén hay nhöõng cam keát hieän höõu ôû
thôøi ñieåm ñaàu naêm taøi chính trong tröôøng hôïp kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm ñaàu
tieân.
02. Khi thöïc hieän kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm ñaàu tieân, kieåm toaùn vieân phaûi thu
thaäp ñaày ñuû baèng chöùng kieåm toaùn thích hôïp nhaèm baûo ñaûm :
a) Soá ñaàu naêm khoâng coù sai soùt laøm aûnh höôûng troïng yeáu tôùi baùo caùo taøi chính
naêm nay ;
b) Soá dö cuoái naêm cuûa naêm taøi chính tröôùc ñöôïc keát chuyeån chính xaùc, hoaëc ñöôïc
phaân loaïi laïi moät caùch phuø hôïp trong tröôøng hôïp caàn thieát ;
c) Cheá ñ k toaùn ñaõ ñöôïc aùp duïng nhaát quaùn hoaëc caùc thay ñoåi veà cheá ñ k
toaùn ñaõ ñöôïc ñieàu chænh trong baùo caùo taøi chính vaø trình baøy ñaày ñuû trong
phaàn thuyeát minh baùo caùo taøi chính.
03. Chuaån möïc naøy aùp duïng cho kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm ñaàu tieân vaø ñöôïc vaän
duïng cho kieåm toaùn naêm ñaàu tieân caùc thoâng tin taøi chính khaùc.
Kieåm toaùn vieân v coâng ty kieåm toaùn phaûi tuaân thuû nhöõng quy ñònh cuûa chuaån möïc
naøy trong quaù trình kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm ñaàu tieân.
Ñôn ñöôïc kieåm toaùn (khaùch haøng) vaø caùc beân söû duïng keát quaû kieåm toaùn phaûi coù
nhöõng hieåu bieát caàn thieát veà caùc quy ñònh trong chuaån möïc naøy ñeå phoái hôïp coâng vieäc
vôùi coâng ty kieåm toaùn vaø kieåm toaùn vieân cuõng nhö khi xöû lyù caùc quan heä lieân quan ñeán
baùo caùo taøi chính naêm ñaàu tieân ñöôïc kieåm toaùn.
Caùc thuaät ngöõ trong chuaån möïc naøy ñöôïc hieåu nhö sau :
04. Soá ñaàu naêm : Laø soá treân taøi khoaûn keá toaùn vaøo thôøi ñieåm ñaàu naêm taøi chính. Soá
dö ñaàu naêm ñöôïc laäp döïa treân cô sôû soá dö cuoái naêm taøi chính tröôùc.
Soá dö ñaàu naêm chòu aûnh höôûng cuûa :
a) Caùc söï kieän vaø nghieäp vuï kinh teá trong caùc naêm tröôùc ;
b) Cheá ñoä keá toaùn ñaõ aùp duïng trong naêm tröôùc.
05. Naêm ñaàu tieân : Laø naêm ñöôïc kieåm toaùn maø Baùo caùo taøi chính naêm tröôùc ñoù :
- Chöa ñöôïc kieåm toaùn ; hoaëc
- Ñöôïc coâng ty kieåm toaùn khaùc kieåm toaùn.
NOÄI DUNG CHUAÅN MÖÏC
chuẩn mực kiểm toán - Trang 2
chuẩn mực kiểm toán - Người đăng: kim-tuyen-ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
chuẩn mực kiểm toán 9 10 407