Ktl-icon-tai-lieu

chương 10: đo lường thu nhập của 1 quốc gia

Được đăng lên bởi Link Ta Link Tink
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 10
ĐO LƯỜNG THU NHẬP CỦA MỘT QUỐC GIA
Khi bạn tốt nghiệp và bắt đầu đi tìm việc làm, thì phần lớn kinh nghiệm mà bạn tích luỹ được
là nhờ điều kiện kinh tế hiện tại. Trong một số năm, các doanh nghiệp trong toàn nền kinh tế
mở rộng sản xuất hàng hóa và dịch vụ, việc làm tăng và bạn dễ dàng tìm được việc làm.
Trong một số năm khác, các doanh nghiệp phải cắt giảm sản xuất, việc làm giảm và bạn mất
nhiều thời gian mới tìm được việc làm tốt. Không có gì đáng ngạc nhiên là tất cả sinh viên tốt
nghiệp đại học đều muốn gia nhập lực lượng lao động vào năm hoạt động kinh tế mở rộng,
chứ không phải khi nền kinh tế đang rơi vào tình trạng suy thóai.
Do điều kiện của toàn nền kinh tế ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả chúng ta, nên những thay đổi
trong điều kiện kinh tế thường được thông báo rộng rãi qua các phương tiện thông tin đại
chúng. Trên thực tế, rất hiếm khi chúng ta cầm một tờ báo lên mà không nhìn thấy số liệu
thống kê mới về nền kinh tế. Số liệu thống kê có thể phản ánh tổng thu nhập của mọi người
trong nền kinh tế (GDP), tốc độ tăng giá bình quân (lạm phát), phần trăm lực lượng lao động
không có việc làm (thất nghiệp), tổng mức chi tiêu tại các cửa hàng (doanh số bán lẻ), hoặc
sự mất cân bằng của hoạt động thương mại giữa Mỹ và các nước khác trên thế giới (thâm hụt
thương mại). Tất cả những số liệu thống kê này đều là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô. Thay vì đề cập
đến một hộ gia đình hoặc một doanh nghiệp riêng lẻ, chúng cho ta biết điều gì đó về toàn bộ
nền kinh tế.
Như bạn có thể nhớ lại từ chương 2, kinh tế học được chia thành 2 phân ngành là kinh tế vi
mô và kinh tế vĩ mô. Kinh tế vi mô là bộ môn nghiên cứu về việc các hộ gia đình và doanh
nghiệp riêng lẻ đưa ra quyết định và tương tác với nhau như thế nào trên các thị trường cụ
thể. Kinh tế vĩ mô là bộ môn nghiên cứu về nền kinh tế với tư cách một tổng thể. Mục tiêu
của kinh tế vĩ mô là lý giải những biến động kinh tế đồng thời tác động tới các hộ gia đình,
doanh nghiệp và thị trường. Kinh tế vĩ mô nêu ra nhiều câu hỏi rất khác nhau: Tại sao thu
nhập bình quân cao ở một số nước, trong khi lại thấp ở những nước khác? Tại sao giá cả tăng
nhanh trong một số thời kỳ, nhưng lại ổn định hơn ở những thời kỳ khác? Tại sao sản lượng
và việc làm tăng trong một số năm, nhưng lại giảm trong những năm khác? Chính phủ có thể
làm gì để thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh của thu nhập, cắt giảm lạm phát và ổn định việc
làm? Những câu hỏi này mang bản chất kinh tế vĩ mô, bởi vì chúng liên quan đến quá trình
vận hành của toàn bộ n...
NGUYÊN LÝ KINH T HC
Chương 10 – Đo lường thu nhp ca mt Quc gia 1
CHƯƠNG 10
ĐO LƯỜNG THU NHP CA MT QUC GIA
Khi bn tt nghip và bt đầu đi tìm vic làm, thì phn ln kinh nghim mà bn tích lu được
là nh điu kin kinh tế hin ti. Trong mt s năm, các doanh nghip trong toàn nn kinh tế
m rng sn xut hàng hóa và dch v, vic làm tăng và bn d dàng tìm được vic làm.
Trong mt s nă
m khác, các doanh nghip phi ct gim sn xut, vic làm gim và bn mt
nhiu thi gian mi tìm được vic làm tt. Không có gì đáng ngc nhiên là tt c sinh viên tt
nghip đại hc đều mun gia nhp lc lượng lao động vào năm hot động kinh tế m rng,
ch không phi khi nn kinh tế đang rơi vào tình trng suy thóai.
Do điu kin ca toàn nn kinh t
ế nh hưởng sâu sc đến tt c chúng ta, nên nhng thay đổi
trong điu kin kinh tế thường được thông báo rng rãi qua các phương tin thông tin đại
chúng. Trên thc tế, rt hiếm khi chúng ta cm mt t báo lên mà không nhìn thy s liu
thng kê mi v nn kinh tế. S liu thng kê có th phn ánh tng thu nhp ca mi người
trong nn kinh tế (GDP), tc độ
tăng giá bình quân (lm phát), phn trăm lc lượng lao động
không có vic làm (tht nghip), tng mc chi tiêu ti các ca hàng (doanh s bán l), hoc
s mt cân bng ca hot động thương mi gia M và các nước khác trên thế gii (thâm ht
thương mi). Tt c nhng s liu thng kê này đều là ch tiêu kinh tế vĩ. Thay vì đề cp
đến mt h
gia đình hoc mt doanh nghip riêng l, chúng cho ta biết điu gì đó v toàn b
nn kinh tế.
Như bn có th nh li t chương 2, kinh tế hc được chia thành 2 phân ngành là kinh tế vi
mô và kinh tế vĩ mô. Kinh tế vi mô là b môn nghiên cu v vic các h gia đình và doanh
nghip riêng l đưa ra quyết định và tương tác vi nhau như thế nào trên các th trường c
th. Kinh t
ế vĩ là b môn nghiên cu v nn kinh tế vi tư cách mt tng th. Mc tiêu
ca kinh tế vĩ mô là lý gii nhng biến động kinh tế đồng thi tác động ti các h gia đình,
doanh nghip và th trường. Kinh tế vĩ mô nêu ra nhiu câu hi rt khác nhau: Ti sao thu
nhp bình quân cao mt s nước, trong khi li thp nhng nước khác? Ti sao giá c t
ăng
nhanh trong mt s thi k, nhưng li n định hơn nhng thi k khác? Ti sao sn lượng
và vic làm tăng trong mt s năm, nhưng li gim trong nhng năm khác? Chính ph có th
làm gì để thúc đẩy s tăng trưởng nhanh ca thu nhp, ct gim lm phát n định vic
làm? Nhng câu hi này mang bn cht kinh tế vĩ, b
i vì chúng liên quan đến quá trình
vn hành ca toàn b nn kinh tế.
Do nn kinh tế vi tư cách mt tng th chng qua ch là tp hp ca rt nhiu h gia đình và
doanh nghip tương tác vi nhau trên nhiu th trường, nên kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô có
mi liên h cc k cht ch vi nhau. Ví d, các công c cơ bn ca cung và cu đóng vai trò
trung tâm trong phân tích kinh tế vĩ mô, cũ
ng như trong phân tích kinh tế vi mô. Song vic
nghiên cu nn kinh tế vi tư cách mt tng th cũng đặt ra nhng thách thc mi và hp
dn.
Trong chương này và chương tiếp theo, chúng ta s tho lun v mt vài s liu mà các nhà
kinh tế và nhà hoch định chính sách thường s dng để theo dõi s vn hành ca toàn nn
kinh tế. Nhng s liu này phn ánh nhng biến động kinh tế
mà các nhà kinh tế vĩ mô tìm
chương 10: đo lường thu nhập của 1 quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 10: đo lường thu nhập của 1 quốc gia - Người đăng: Link Ta Link Tink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
chương 10: đo lường thu nhập của 1 quốc gia 9 10 309